fbpx
วิทยาลัยวิชาชีพ senmon gakkou เซมมง

วิทยาลัยวิชาชีพ : Senmon Gakkou

วิทยาลัยวิชาชีพ Senmon Gakkou คืออะไร


วิทยาลัยวิชาชีพ  หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ( Professional Training College ) ที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Senmon Gakkou
( Senmon 専門 = วิชาเอก , เฉพาะทาง / Gakkou 学校 = โรงเรียน ) เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงประเภทหนึ่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคและทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชำนาญเฉพาะทาง  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำทักษะความรู้ความสามารถมาประกอบอาชีพได้จริง  แม้ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้ในด้านนั้น ๆ มาก่อนเลยก็สามารถเข้าเรียนได้

การเรียนวิทยาลัย หลักสูตรวิชาชีพนี้  ในปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาไทย ที่ต้องการเรียนรู้สาขาวิชาอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาที่เรียนจบมาในระดับปริญญาตรี หรือนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ที่ต้องการศึกษาอย่างเจาะลึกทางด้านวิชาชีพโดยตรง

ระยะเวลาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตร 2 ปี แต่มีหลายหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในประเทศญี่ปุ่นมีวิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 3,000 แห่ง สถาบันส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ทุกแห่งสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น

ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยวิชาชีพ ในญี่ปุ่น

สาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัยวิชาชีพมีอะไรบ้าง

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงนี้ แบ่งออกเป็น 8 สาขาได้แก่

1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารไร้สาย การจัดการข้อมูลข่าวสาร มัลติมิเดีย เครื่องจักรกลสถาปัตยกรรม โยธา และช่างสำรวจ ช่างยนต์ เทคโนโลยีการแพร่ภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่น ๆ

2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน ธุรกิจไม้ดอก และอื่น ๆ

3. สาขาวิชาการรักษาพยาบาล
พยาบาลศาสตร์ เทคนิคทันตกรรม สุขภาพช่องปาก เทคนิคการแพทย์ Clinical Engineer รังสีวิทยา กายภาพบำบัด การฝังเข็ม การรักษาด้วยความร้อนแบบแพทย์แผนโบราณของจีน การนวดกดจุด การต่อกระดูก Medical Secretary และอื่นๆ

4. สาขาวิชาสุขวิทยา
การประกอบอาหาร การผลิตขนม โภชนาการ การเสริมสวย การตกแต่งทรงผม การเสริมความงาม การแต่งหน้าและอื่นๆ

5. สาขาวิชาด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
ครูโรงเรียนอนุบาล ครูศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแลส่วนตัว (เช่น ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ) นักสังคมสงเคราะห์ Sociophysical และอื่นๆ

6. สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ภาคปฏิบัติ
บัญชี ธุรกิจ เลขานุการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการข้อมูลข่าวสาร อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

7. สาขาวิชาการออกแบบเสื้อผ้าและคหกรรม
การตัดเย็บ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ธุรกิจแฟชั่น ชุดกิโมโน การเย็บปักถักร้อย และอื่นๆ

8. สาขาวิชาศิลปศาสตร์และวัฒนธรรม
ภาษาศาสตร์ การออกแบบ ศิลปะ การถ่ายภาพ โฆษณาประชาสัมพันธ์ วิทยุ-โทรทัศน์ การแสดง ดนตรี พลศึกษา การจัดการสัตว์ และอื่นๆ

วิทยาลัยวิชาชีพ เบเกอรี่

เงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการยอมรับเป็น ” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ( Senmon-shi )” ซึ่งจะมีผลต่อการหางานและการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนปีในการศึกษา2 ปีหรือมากกว่า4 ปี
จำนวนชั่วโมงเรียน1,700 ชั่วโมงขึ้นไป3,400 ชั่วโมงขึ้นไป
การอนุมัติจบหลักสูตรอนุมัติจบหลักสูตร โดยประเมินจากผลการสอบอนุมัติจบหลักสูตร โดยประเมินจากผลการสอบ
โครงสร้างหลักสูตร-ตามระบบ 4 ปีการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัย

เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ก็จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถสอบเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ ส่วนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยได้ การจะสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่นั้น จะพิจารณาจากผลสอบปลายภาค จำนวนวันที่เข้าเรียน เป็นต้น

วิทยาลัยวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเรียนใน วิทยาลัยวิชาชีพ
ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร วิทยาลัยวิชาชีพ จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สาขาวิชา โดยเฉลี่ยแล้ว
– ค่าเล่าเรียนประมาณ 3 – 4 แสนบาทต่อ 1 ปี
– ค่าครองชีพประมาณ 4 – 5 หมื่นบาทต่อเดือน (แล้วแต่เมืองที่อยู่และการใช้จ่ายของแต่ละคน)

 

ค่าเล่าเรียน
ตารางด้านล่างแสดงค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี ซึ่งค่าแรกเข้าจะเสียเฉพาะในปีแรกเท่านั้น ( แต่ละสถาบัน ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกัน )

สาขาวิชาค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนรวมคิดเป็นเงินบาท (โดยประมาณ)
การรักษาพยาบาล278,000 เยน1,106,000 เยน1,384,000 เยน484,400 บาท
สาธารณสุขศาสตร์165,000 เยน1,182,000 เยน1,347,000 เยน471,450 บาท
อุตสาหกรรม204,000 เยน1,049,000 เยน1,253,000 เยน438,550 บาท
เกษตรศาสตร์180,000 เยน1,024,000 เยน1,204,000 เยน421,400 บาท
ศิลปศาสตร์ , อักษรศาสตร์153,000 เยน996,000 เยน1,149,000 เยน402,150 บาท
พาณิชยศาสตร์ การบัญชี126,000 เยน963,000 เยน1,089,000 เยน381,150 บาท
สังคมสงเคราห์ , ครุศาสตร์144,000 เยน918,000 เยน1,062,000 เยน371,700 บาท
คหกรรมศาสตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย179,000 เยน784,000 เยน963,000 เยน337,050 บาท

คำนวณเงินเป็นเงินบาท จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 35 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ญี่ปุ่น

ค่าที่พัก (โดยประมาณ)เงินเยนคิดเป็นเงินบาท (โดยประมาณ)
โตเกียว ห้องเดี่ยว80,000 - 100,000 เยน28,000 - 35,000 บาท
โตเกียว ห้องคู่ ( ต่อคน )40,000 - 60,000 เยน14,000 - 21,000 บาท
จังหวัดอื่น ๆ ห้องเดี่ยว45,000 - 80,000 เยน15,750 - 28,000 บาท
จังหวัดอื่น ๆ ห้องคู่ ( ต่อคน )30,000 - 45,000 เยน10,500 - 15,750 บาท

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ( 1 เดือนต่อหนึ่งคน )

ค่าใช้จ่ายเงินเยนคิดเป็นเงินบาท (โดยประมาณ)
ค่าน้ำ ไฟ แก๊ส5000 - 8000 เยน1,750 - 2,800 บาท
ค่าอาหาร40000 - 60000 เยน14,000 - 21,000 บาท
ค่าพาหนะ ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )5000 - 15000 เยน1,750 - 5,250 บาท
ค่าประกันสุขภาพ1500 - 2000 เยน525 - 700 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด10000 เยน3,500 บาท

ประมาณการตัวเลขข้างต้น โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 35 บาท

– วิธีคำนวณเงินเยน ( ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น ) เช่นสมมติว่า 100 เยน = 35 บาท เอาจำนวนเงินเยนตั้ง คูณด้วย 0.35 เช่น จำนวนเงิน 20,000 เยน X 0.35 = คิดเป็นเงินไทย 7000 บาท

– ค่าเล่าเรียนของแต่ละสถาบันจะแตกต่างกันไป

วิทยาลัยวิชาชีพ สัตว์เลี้ยง

คำถามถามบ่อยเกี่ยวกับการเรียนต่อ วิทยาลัยวิชาชีพ ที่ญี่ปุ่น

หลักสูตรวิชาชีพที่ญี่ปุ่นมีสอนด้วยภาษาอังกฤษไหม
การเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นนั้น สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ฉะนั้น ผู้ที่จะเข้าเรียนได้จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากเพียงพอที่จะเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นได้ ( ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนการสมัคร )

ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย ควรจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน ประมาณ 1 – 1 ปีครึ่ง

การเลือกเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น ในโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นซึ่งมีวิทยาลัยวิชาชีพในเครือ ก็จะมีส่วนช่วยให้มีโอกาสไปทดลองเรียนได้สะดวก  และมีโอกาสในการสอบเข้าได้ง่ายกว่า รวมถึงการได้รับส่วนลดต่างๆ


มีหลักสูตรอะไรเปิดสอนบ้าง ถ้าเรียนจบปริญญาตรีมาจากสาขาหนึ่ง แต่อยากเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพสาขาอื่นไม่ตรงกับสายที่เรียนจบมา ได้หรือไม่

หลักสูตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นนั้น มีมากมายหลายหลากสาขาวิชา อีกทั้งในแต่ละสาขาวิชายังแบ่งย่อยเป็นวิชาเอกต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างเจาะลึก ไม่ว่านักเรียนอยากจะเรียนอะไร แม้จะไม่ตรงกับสาขาที่เคยเรียนมาก่อน ก็สามารถเข้าเรียนได้ แต่ขอให้เป็นสาขาวิชาที่ตนเองมีความสนใจและอยากเรียนอย่างจริงจังเพื่อที่จะทำงานในอาชีพนั้นในอนาคต

ญี่ปุ่นเน้นการทำงานเป็นทีม แต่ละคนไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งหรือรู้หมดทุกอย่าง แต่ขอให้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอย่างลึกซึ้ง และมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด จากความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน


เลือกเรียนที่ไหนดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ senmon gakkou ของญี่ปุ่นนั้นมีมากมาย กว่า 3000 แห่งทั่วประเทศ แม้จะเปิดสอนสาขาวิชาเดียวกัน แต่ในแต่ละแห่ง ก็มีจุดเด่นในรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน

วิธีการเลือกสถาบันที่ดีที่สุดคือ ผู้เรียนพิจารณาเลือกสถาบันที่ต้องการเข้าเรียนด้วยตัวเอง โดยการไปงาน Open Campus และทดลองเข้าเรียน ( Taikennyugaku ) สาขาวิชาเรียนที่ตนเองสนใจ ในหลาย ๆ สถาบัน เพื่อพิจารณาดูหลักสูตร การเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ว่า สถาบันใดที่มีหลักสูตรการเรียน รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ตรงกับความต้องการและเงื่อนไขของตนเองมากที่สุด รวมไปถึงค่าเล่าเรียน จำนวนนักเรียนต่างชาติ และอัตราการได้งานทำของนักเรียนที่จบการศึกษา


เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาอะไร

เมื่อจบหลักสูตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ แต่ในประเทศไทยไม่มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางในลักษณะนี้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบว่าเป็นวุฒิการศึกษาระดับใดของไทย

 

ขั้นตอนการสมัคร
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี ( จบม.ปลาย ) และต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับกลางในเวลา 10 หรือ 11 ปี จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง และจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  3. ในการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่าก) เป็นผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของนานาชาติ ( International Baccalaureate ) หรือสอบผ่านหลักสูตร Abitur ของประเทศเยอรมัน และต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปข) เป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตร 12 ปี ในสถานศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การการประเมินประหว่างประเทศ ( WASC , ACSI , ECIS ) และต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  4. เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าศึกษาเป็นรายบุคคลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ( หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง) ว่ามีความรู้ความสามารถ เทียบเท่ากับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

จำเป็นต้องมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมและสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ( และมีอัตราการเข้าเรียน 80% ขึ้นไป )
  2. เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Proficiency Test  (JLPT) ระดับ N2 เป็นอย่างต่ำ
  3. เป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ (EJU) มากกว่า 200 คะแนนขึ้นไป ในวิชาภาษาญี่ปุ่น
  4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาต้น หรือมัธยมศึกษาปลายของญี่ปุ่นเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

การสอบเข้า

การสมัครในประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะมีการจัดงานเปิดสถาบัน ( Open Campus ) ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – มกราคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าชมสถาบันได้ (ในช่วงเวลาที่กำหนด)  โดยสามารถเดินทางไปดูสถานที่จริง รับข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร   ชมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงการเข้าทดลองเรียนจริงในสาขาวิชาที่สนใจ เพี่อประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ตรงกับความต้องการได้  ซึ่งระหว่างที่เรียนภาษาอยู่ที่ญี่ปุ่น นักเรียนสามารถดำเนินเรื่องการสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย

กำหนดการสอบ
การสอบในญี่ปุ่น โดยทั่วไปจะมีการจัดสอบหลายครั้ง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  เพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนเดือนเมษายนปีถัดไป

การสมัครในประเทศไทยกับ Jeducation

สำหรับผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ N 2 แล้ว หากต้องการเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation เป็นสำนักงานตัวแทน สามารถติดต่อสมัครสอบเข้าเรียนได้ที่เจเอ็ดดูเคชั่น   ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกในประเทศไทย  ( เฉพาะบางสาขาวิชา ) ตามระเบียบการที่ทางสถาบันกำหนด และประสานงานในทุกขั้นตอน  โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องบินไปสอบที่ประเทศญี่ปุ่น 

กำหนดการสอบ
โดยทั่วไปจะจัดสอบประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ Jeducation เพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนเดือนเมษายนปีถัดไป

 

Link เว็บไซท์สำหรับค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพ ( เว็บภาษาญี่ปุ่น )

สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตโตเกียว THE METROPOLITAN TOKYO PROFESSIONAL INSTITUTION ASSOCIATION
สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม-ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line