เรียนต่อญี่ปุ่น : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว Japanese Language Course

เรียนต่อญี่ปุ่น : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว Japanese Language Course

 longterm_photolanguage_top

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

เรียนต่อญี่ปุ่น : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว  Japanese Language Course

สถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นทุกระดับ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน ดังนั้น นักเรียนต่างชาติจำเป็นจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงพอที่จะเข้าใจการเรียนการสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษาได้

นอกจากนั้นการมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นจะเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการของบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยเดินทางไปเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี

การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น จะสามารถพัฒนาได้เร็ว เนื่องจากได้ฝึกฝนการพูดในสถานการณ์จริง และยังได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด หรือจะพูดอีกอย่างว่า การได้เรียนรู้จากชีวิตจริง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย

 

การเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง  เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงของญี่ปุ่น ใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 1 – 2 ปี โดยมีชั้นเรียนตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับผู้เริ่มเรียนไปจนถึงระดับสูง

longterm_photo1

การสอบเพื่อวัดระดับชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียนจะแบ่งเป็นระดับต้น ถึงระดับสูง โดยเมื่อนักเรียนเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้ว ทุกโรงเรียนจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เพื่อจัดให้เข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนักเรียน โดยเป็นสิทธิของทางโรงเรียนที่จะพิจารณาผลการสอบของนักเรียน ณ เวลานั้น ว่าสามารถทำข้อสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้มากน้อยแค่ไหน ประกอบกับระบบการแบ่งชั้นเรียนของทางโรงเรียนเอง ไม่เกี่ยวกับระดับชั้นเรียนหรือผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่เคยสอบมาใด ๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น การที่จะต้องเรียนซ้ำในส่วนที่เคยเรียนมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นปรกติ โดยเฉพาะในส่วนของทักษะการฟังและการพูด

อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนคิดว่าชั้นเรียนนั้นไม่เหมาะสมกับตนเอง  สิ่งที่ต้องทำคือ ” แสดงให้อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า ตนเองมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน มากกว่าระดับที่กำลังเรียนอยู่  เช่น ตอบคำถามให้มากที่สุด ถูกต้องไม่ผิดเลย  ทำการบ้านได้ถูกต้อง ทำคะแนนสอบย่อยได้เต็ม เป็นต้น   หากทางโรงเรียนมีชั้นเรียนในระดับที่สูงกว่าและเหมาะสมกับความรู้ของเรา  แน่นอนว่าทางโรงเรียนพร้อมที่จะย้ายให้ไปเรียนในระดับที่เหมาะสม

 

การเรียนการสอนที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าการเรียนที่ไทยมาก  
จากผู้ที่เรียนระดับชั้นต้น ระยะเวลาเรียน 3 เดือนแรก เนื้อหาจะครอบคลุมระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ( กรุณาดูตารางด้านล่างประกอบ ) ระยะเวลาเรียน 1 ปี เนื้อหาจะครอบคลุมความรู้ระดับ N2

 

ระยะเวลา

ระดับเนื้อหาที่เรียนโดยทั่วไป
3 เดือน
เนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
1 ปี
3 เดือน
เนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
6 เดือน
เนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3~2
6 เดือน
เนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2~1
6 เดือน
เนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับ N1
6 เดือน
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
หมายเหตุ
 • ตารางนี้แสดงถึงระยะเวลาและระดับเนื้อหาที่สอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่นักเรียนแต่ละคนจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับนั้น ๆ ผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน
 • การแบ่งระดับชั้นเรียนของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันไป แล้วแต่สถาบัน

 

หมายเหตุ

 • ตารางนี้แสดงถึงระยะเวลาและระดับเนื้อหาที่สอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่นักเรียนแต่ละคนจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับนั้น ๆ ผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน
 • การแบ่งระดับชั้นเรียนของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันไป แล้วแต่สถาบัน

วันและเวลาเรียน

เวลาเรียนคือ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์ , อาทิตย์และวันหยุดราชการ โดยเรียนครึ่งวัน ประมาณ 4 ชั่วโมง จะเป็นครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายก็แล้วแต่ระดับชั้นเรียน ( บางสถาบันจะเรียนประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน )

มีการเช็คชื่อทุกวันและทุกคาบเรียน ซึ่งมีผลต่อการสอบเลื่อนชั้นและการต่ออายุวีซ่า ในกรณีที่ไม่สบายหรือเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ จะต้องโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

 

ส่วนใหญ่ชั้นต้น-ชั้นกลางจะเรียนช่วงบ่าย / ชั้นกลางสูง – ชั้นสูงจะเรียนช่วงเช้า


เพื่อนร่วมชั้นเรียน

นักเรียนในแต่ละห้องจะประมาณ 15 – 25 คน โดยเพื่อนร่วมห้องจะเป็นนักเรียนต่างชาติจากชาติต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีคนจีน เกาหลี ไต้หวัน เป็นอันดับต้น ๆ

จำนวนนักเรียนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ( ปี 2012 )

1จีน86,32461.7 %
2เกาหลี16,65112.1 %
3ไต้หวัน4,6173.4%
4เวียดนาม4,3733.2 %
5เนปาล2,4511.8 %
6มาเลเซีย2,3191.7 %
7อินโดนีเซีย2,2761.7 %
8*ไทย*2,167*1.6 %*
9อเมริกา2,1331.5 %
10พม่า1,1510.8%

longterm_photo2

หลักสูตรตามเป้าหมายทางการศึกษา

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เน้นพัฒนาความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นใจในการใช้มากขึ้น ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต รวมถึงเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อในระดับสูง
เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โท หรือเอก หรือเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งโรงเรียนจะมีจัดสอนวิชาอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับสูงให้ด้วย เช่น วิชาที่ใช้สอบ EJU หรือ การเสริมทักษะด้านการเขียนเรียงความและรายงาน การจดบันทึก การถกประเด็นในชั้นเรียนกลุ่มย่อย การฝึกฝนทำข้อสอบและฝึกสัมภาษณ์ ทั้งยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย และสถาบันบางแห่งมีข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาญี่ปุ่น เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เน้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาทางธุรกิจ การอ่านเชิงธุรกิจ และการเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ทั้งยังสอนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานอีกด้วย เช่น มารยาททางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การรับโทรศัพท์ การนำเสนอรายงาน เป็นต้น หลักสูตรนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับกลางขึ้นไป ( ประมาณ N2 )
วิชาเลือก
บางโรงเรียน ไม่ได้มีการแบ่งหลักสูตรตามเป้าหมายทางการศึกษา แต่จะมีวิชาเลือกให้เลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน เช่น

วิชาเลือกทางด้านธุรกิจ

การใช้ภาษาสุภาพ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย ฯลฯ

วิชาเลือกทางด้านวัฒนธรรม

เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการทำอาหาร ภาษาญี่ปุ่นกับการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นในการ์ตูน เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ฯลฯ

วิชาเลือกเพื่อการเตรียมตัวสอบ

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเช่น ไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน / ติวสอบ EJU วิชาต่าง ๆ ฯลฯ

หมายเหตุ : วิชาเลือก อาจจะมีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

icon_qualification

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 12 ปี หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ( ณ วันที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น )
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในระยะเวลา 10 หรือ 11 ปี และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น จะต้องเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอน “หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ 1 – 2 ปี” ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเท่านั้น ( ซึ่งมีโรงเรียนที่ Jeducation เป็นตัวแทนคือ The Naganuma School และ ABK Japanese Language Institute )

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

 

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
email : ask@jeducation.com

 

ที่พัก

icon_accommodation

ที่พัก

เมื่อคิดจะมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ขอให้ทำใจไว้ก่อนเลยคือเรื่องของที่พักอาศัย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นภูเขา พื้นที่ราบมีน้อย เป็นที่ขึ้นชื่อว่า ที่พักในญี่ปุ่นนั้น ” แคบและแพง ” จึงเป็นเรื่องปรกติธรรมดาที่จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าในราคาที่เรารู้สึกว่าแพงมากเมื่อคิดเป็นเงินไทย แต่ได้อยู่ในห้องที่เล็กกระจิ๋วหลิว

ที่พักของโรงเรียน :
สถาบันส่วนใหญ่จะจัดเตรียมที่พักไว้ให้นักเรียน สำหรับนักเรียนระยะยาวอาจจะเป็นหอของทางโรงเรียนโดยตรงหรือที่พักเอกชนที่ทำสัญญาไว้ ถ้ามาอยู่ญี่ปุ่นครั้งแรก แนะนำอยู่หอพักของโรงเรียนจะดีกว่า เพราะทุกโรงเรียนได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไว้แล้ว ดังนั้น ส่วนใหญ่จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นจัดเตรียมไว้ และเมื่อไปถึงญี่ปุ่นใหม่ ๆ จะมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมายที่นักเรียนต้องทำด้วยตัวเอง การอยู่หอพักของโรงเรียนจะมีรุ่นพี่ (อาจจะเป็นคนต่างชาติ) ที่อยู่มาก่อนแล้วช่วยแนะนำได้ หรือหากมีปัญหาอะไรทางโรงเรียนสามารถให้คำแนะนำได้ง่ายกว่า โดยทั่วไปที่พักของโรงเรียนจะต้องทำสัญญาขั้นต่ำ 3 เดือนหรือ 6 เดือน

เมื่อคุ้นเคยกับที่ทางต่าง ๆ แล้ว หากอยากจะหาที่พักเองก็สามารถทำได้ ซึ่ง ณ เวลานั้น นักเรียนก็จะพอรู้แล้วว่าพักอยู่ย่านไหนจะสะดวกสำหรับตัวเอง มีข้อมูลและมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับค่าเช่า ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของที่ตั้ง ขนาด แบบห้อง อุปกรณ์ที่มีให้ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถไปดูที่พักด้วยตนเองได้ว่าเป็นอย่างไร

accommodation1

อพาร์ทเมนท์

สำหรับคนที่จะเรียนต่อระยะยาวมากกว่า 1 ปี หลังจากพักในที่พักซึ่งโรงเรียนจัดหาไว้ให้ในระยะแรกแล้ว หากต้องการหาอพาร์ทเมนท์อยู่เองสามารถทำได้โดยการติดต่อกับนายหน้าจัดหาที่พักที่ญี่ปุ่น หรือ Fudosan ซึ่งจะมีอยู่มากมายหลายบริษัท โดยแจ้งเงื่อนไขหรือลักษณะห้องพักที่ต้องการ และให้นายหน้าพาไปดูห้องพักที่สนใจได้

แต่ต้องทำใจด้วยว่า ต้องใช้เวลาในการหาห้องพักพอสมควร สำหรับคนต่างชาติในญี่ปุ่นแม้จะมีเงินก็ใช่ว่าจะได้ห้องพักที่หมายตา เพราะมีอพาร์ทเมนท์จำนวนมากที่ไม่รับคนต่างชาติเข้าพัก จึงควรเลือกติดต่อบริษัทนายหน้าที่คุ้นเคยกับการหาที่พักให้นักเรียนต่างชาติ การติดต่อนายหน้าและการทำสัญญาต่าง ๆ จะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด อีกทั้งต้องเตรียมเงินค่ามัดจำ ค่านายหน้า เงินกินเปล่าอีกก้อนโต รวมแล้วเป็นเงินประมาณ 4-6 เดือนของค่าเช่า ในการทำสัญญาหลายๆแห่ง ต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นคนญี่ปุ่น ซึ่งมีระบบที่บริษัทนายหน้าจะเป็นผู้ค้ำประกันให้โดยเสียเงินค่าบริการเพิ่ม

การเช่าอพาร์ทเมนท์ที่ญี่ปุ่น โดยทั่วไปจะต้องทำสัญญา 2 ปี หากจะอยู่ต่อเกินสัญญาก็ต้องทำเรื่องชำระเงินค่าต่อสัญญา นอกจากนั้น อพาร์ทเมนท์ส่วนใหญ่จะเป็นห้องโล่ง ๆ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ จึงต้องเตรียมเงินสำหรับการใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่พัก

accommodation2

อพาร์ทเมนท์รายเดือน ( Monthly Mansion )

ปัจจุบันในโตเกียวและเมืองใหญ่ จะมีที่พักประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นสำหรับชาวต่างชาติ ข้อดีคือมีอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้พร้อมสรรพ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องทำสัญญานานเป็นปี ค่าเช่ามักจะรวมค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตไว้หมดแล้ว ค่าเช่าจะเป็นราคาต่อห้อง ไม่ใช่ต่อคน จึงสามารถแชร์ห้องกับเพื่อนเองได้ แม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่มีความสะดวกสบาย

Monthly Mansion ที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทนในการติดต่อเข้าพัก >> Leopalace 21

accommodation3

Homestay

การพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นมีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจริง ๆ ที่พักแบบ Home stay จะคิดราคาต่อคืนรวมอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น เมื่อคิดเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งเดือนแล้วอาจจะรู้สึกว่าราคาสูง อีกทั้งบ้านส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมือง ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปเรียนพอสมควร แต่หากคิดถึงสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากการพักกับครอบครัวคนญี่ปุ่นแล้ว เรียกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป การพักแบบ Home Stay ก่อนในระยะแรกประมาณ 3 เดือน แล้วค่อยย้ายออกไปอยู่ด้วยตัวเองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว

Homestay ที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทนในการติดต่อเข้าพัก >> Homestay in Japan

accommodation4


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
email : ask@jeducation.com

ค่าใช้จ่าย

expense

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
โดยทั่วไปแล้ว ค่าเล่าเรียนของแต่ละโรงเรียนไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงหรือต่ำ จะขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปอยู่ด้วย เช่น โตเกียวและเมืองใหญ่อื่น ๆ ค่าครองชีพจะสูงกว่าเมืองต่างจังหวัด เนื่องจากค่าที่พักจะสูงกว่ามาก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้เงินของแต่ละคน

โดยเฉลี่ยแล้ว การเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น 1 ปี จะใช้เงินโดยประมาณ 8 แสน – 1 ล้านบาท
– ค่าเล่าเรียนประมาณ 2 – 3 แสนบาทต่อ 1 ปี
– ค่าครองชีพประมาณ 3 – 5 หมื่นบาทต่อเดือน

 

จำนวนเงินที่ต้องชำระในครั้งแรกเมื่อสมัครเรียน

ค่าสมัคร 20,000 - 30,000 เยน ( แล้วแต่สถาบัน )ประมาณ 7,000 - 10,800 บาท
ค่าแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ( ในกรณีที่ต้องแปล )หน้าละ 400 - 600 บาท

จำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อผ่านการพิจารณาจากกองตรวจคนเข้าเมือง ( 1 เดือนก่อนเปิดเรียน )

ค่าเล่าเรียน 1 ปี 7 - 800,000 เยน
( กรณีที่มีการแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้เป็น 2 งวด ครั้งแรกจะชำระเงิน 1 แสนกว่าบาท )
ประมาณ 245,000 - 280,000 บาท
ค่าหอพัก ( ชำระล่วงหน้า 3 - 6 เดือน )แล้วแต่ค่าเช่า

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องชำระก่อนเดินทาง

ค่าตั๋วเครื่องบิน ( ไป- กลับ ระยะเวลา 1 ปี) ประมาณ 30,000 บาท
ค่าวีซ่าประเทศญี่ปุ่น1,080 บาท
ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น535 บาท

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ญี่ปุ่น

ค่าที่พัก

โตเกียว ห้องเดี่ยว80,000 - 100,000 เยน28,000 - 35,000 บาท
โตเกียว ห้องคู่ ( ต่อคน )40,000 - 60,000 เยน14,000 - 21,000 บาท
จังหวัดอื่น ๆ ห้องเดี่ยว45,000 - 80,000 เยน15,750 - 28,000 บาท
จังหวัดอื่น ๆ ห้องคู่ ( ต่อคน )30,000 - 45,000 เยน10,500 - 15,750 บาท

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ( 1 เดือนต่อหนึ่งคน )

ค่าใช้จ่ายเงินเยนคิดเป็นเงินบาท
(โดยประมาณ)
ค่าน้ำ ไฟ แก๊ส5000 - 8000 เยน1,750 - 2,800 บาท
ค่าอาหาร40000 - 60000 เยน14,000 - 21,000 บาท
ค่าพาหนะ ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )5000 - 15000 เยน1,750 - 5,250 บาท
ค่าประกันสุขภาพ1500 - 2000 เยน525 - 700 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด10000 เยน3,500 บาท
 • ประมาณการตัวเลขข้างต้น โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 35 บาท
 • วิธีคำนวณเงินเยน ( ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น ) เช่นสมมติว่า 100 เยน = 35 บาท เอาจำนวนเงินเยนตั้ง คูณด้วย 0.35 เช่น จำนวนเงิน 20,000 เยน X 0.35 = คิดเป็นเงินไทย 7000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนและที่พักของแต่ละสถาบันจะแตกต่างกันไป กรุณาดูข้อมูลของแต่ละสถาบันโดยตรง

คำถามถามบ่อย

faq

icon_faqในการไปเรียนภาษาระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1- 2 ปี

 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษา รวมระยะเวลา 12 ปี คือนับตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในบางโรงเรียนอาจจะกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่ากับผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ 4 หรือจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี เป็นต้น
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในระยะเวลา 10 หรือ 11 ปี และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น จะต้องเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอน “หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ 1 – 2 ปี” ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเท่านั้น ( โรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทนคือ คือ The Naganuma School และ ABK College)

icon_faqถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะไปเรียนได้ไหม
การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ไม่มีการใช้ภาษาอื่น สำหรับผู้เริ่มเรียน อาจารย์จะมีวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนทุกชาติสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การใช้ภาษาท่าทาง รูปภาพหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ พร้อมกับได้สำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นคนต่างชาติ ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้น จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางในการสื่อสารเป็นหลัก

แต่เนื่องจากการเรียนการสอนที่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างเร็ว ฉะนั้น ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อย่างน้อยที่สุดควรจะอ่านและเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน คือ Hiragana และ Katakana หรือ Kanji ง่าย ๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถตามชั้นเรียนได้ทัน ไม่ต้องไปเสียเวลาจำในขณะที่เรียนที่ญี่ปุ่นอีก

ที่สำคัญคือ ที่ญี่ปุ่นจะใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนั้น จะใช้ชีวิตอย่างลำบาก อยากให้นักเรียนลองนึกดูว่า ถ้าจะไปเรียนต่อที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้จักแม้แต่ตัว ABC หรือไม่รู้แม้แต่จะการนับตัวเลข One , two , three … ถ้าหลงทางก็ถามใครไม่ได้ แค่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ แล้วจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างไร

ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาที่ญี่ปุ่น ก็ควรจะเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาญี่ปุ่นเอาไว้บ้างจะดีกว่าค่ะ อย่างน้อยก็ควรจะรู้ประโยคง่าย ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้


icon_faqทางโรงเรียนหลายแห่งจะกำหนดอายุของผู้สมัครไว้ไม่เกิน 30 ปี หากอายุเกิน 30 ปีแล้ว จะสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่
สามารถสมัครได้ค่ะ เพียงแต่ในกรณีที่จบการศึกษามามากกว่า 5 ปีแล้ว หรืออายุเกิน 30 ปีขึ้นไป การยื่นเรื่องขอสถานภาพนักเรียนเพื่อไปเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจะค่อนข้างยุ่งยากขึ้น สิ่งสำคัญที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาคือ

 • เหตุผลในการไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นคืออะไร ผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด (ตั้งแต่จบการศึกษา ทำอะไรมาบ้าง) พร้อมทั้งเป้าหมายในการไปเรียนรวมถึงแผนการหลังจากที่เรียนจบอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น เช่น เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ควรจะมีหลักฐานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมายื่นประกอบ
 • การทำงาน เช่น งานที่ทำมีความเกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นหรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างไร
 • หลักฐานทางการเงินที่จะต้องมีมากพอสมควร ถ้าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย และงานที่ทำก็ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับญี่ปุ่นด้วย โอกาสที่จะผ่านการพิจารณาก็จะมีค่อนข้างน้อย

 

icon_faqโอกาสในการผ่านการพิจารณาขอสถานภาพนักเรียน ( Student Visa ) มีมากน้อยแค่ไหน

การพิจารณาออกสถานภาพนักเรียน ของทางกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาจากหลักฐานของผู้สมัครเป็นหลักค่ะ  โดยพิจารณาจากหลายๆส่วน ทั้งตัวผู้สมัครเองและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  เช่น

 • เหตุผลในการไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • รายได้และเงินในบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ประวัติของครอบครัว เช่น  ไม่เคยมีคนในครอบครัวทำผิดกฎหมายญี่ปุ่น หรือหนีวีซ่าญี่ปุ่น

 


icon_faqการสมัครเข้าเรียนมีปีละกี่ครั้ง แต่ละภาคเรียนต่างกันอย่างไร

โดยทั่วไป นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้ ปีละ 4 ครั้ง ตามตารางด้านล่างนี้ แต่บางสถาบันจะเปิดรับปีละ 2 ครั้ง คือเดือนเมษายนและตุลาคม

ภาคเรียนเปิดเรียนหลักสูตรจบการศึกษารับสมัคร
ฤดูใบไม้ผลิเดือนเมษายน1 ปี / 2 ปีเดือนมีนาคมเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้า
ฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม1 ปี 9 เดือนเดือนมีนาคมเดือนมกราคม
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนตุลาคม1 ปี 6 เดือนเดือนมีนาคมเดือนเมษายน
ฤดูหนาวเดือนมกราคม1 ปี 3 เดือนเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมของปีก่อนหน้า
 • จะต้องสมัคร 4- 5 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
 • โรงเรียนในโตเกียว และภูมิภาคคันโต จะปิดรับสมัครเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
 • กำหนดการปิดรับสมัครของแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

นักเรียนจะสมัครเข้าเรียนภาคเรียนใดนั้น สามารถเลือกได้ตามเวลาที่เหมาะสมของตัวเอง แต่ทุกภาคเรียนจะกำหนดให้มาจบที่เดือนมีนาคม (กรุณาดูตารางประกอบ ) เนื่องจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเปิดเทอมในเดือนเมษายน การที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นกำหนดให้จบที่เดือนมีนาคม ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ขาดช่วง

แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น สามารถเลือกที่จะเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นระยะเวลา 1 – 2 ปีได้ ตามความต้องการของตนเอง


icon_faqจะต้องเรียนนานแค่ไหนจึงจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงพอที่จะสื่อสารได้

นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนภาษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น ได้นานที่สุดคือ 2 ปี
ส่วนจะเรียนนานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย หรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างเล็กน้อย การเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปีนั้น ยังถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากสำหรับการเรียนภาษาใหม่อีกหนึ่งภาษา อย่างไรก็ตาม กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนที่ญี่ปุ่นที่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว


icon_faqถ้าจะสมัครเรียนกับสองโรงเรียน แล้วมาเลือกทีหลังได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ เพราะเมื่อคุณสมัครเรียนกับทางโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารของคุณไปให้กับกองตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารและออกใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย แม้ว่าโรงเรียนที่คุณสมัครเรียนจะอยู่คนละเมือง คนละจังหวัดกันก็ตาม แต่กองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น สามารถตรวจพบเอกสารที่สมัครซ้ำซ้อนกันได้ ในกรณีนี้ คุณอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนกับทั้งสองโรงเรียนเลยก็ได้นะคะ


icon_faqถ้าเรียนโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งในปีแรก แล้วปีต่อไปจะเปลี่ยนโรงเรียนได้หรือไม่

สำหรับที่ญี่ปุ่น การเปลี่ยนสถาบันการศึกษาเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะ เนื่องจากวีซ่านักเรียนที่ได้รับนั้น โรงเรียนที่สมัครไปเรียนจะเป็นเสมือนผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นของนักเรียน ฉะนั้น การเปลี่ยนโรงเรียนจะไม่สามารถทำได้โดยง่ายเพราะมีเรื่องของวีซ่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกโรงเรียนให้ละเอียดตั้งแต่แรกที่สมัครค่ะ

 


icon_faqไม่ทราบว่า การชำระเงินค่าเล่าเรียนนั้นจะต้องชำระทั้งหมด หรือมีการแบ่งจ่ายอย่างไรบ้าง
ระบบการชำระค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน บางแห่งต้องชำระค่าเล่าเรียน 1 ปีเต็มในครั้งแรก บางแห่งสามารถแบ่งจ่ายได้ เช่น ในกรณีที่เรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป การชำระเงินค่าเล่าเรียนนั้นจะแบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้ค่ะ

 1. ชำระเงินค่าสมัคร พร้อมกับส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียน
 2. เมื่อทางโรงเรียนตอบรับเข้าเรียน และผ่านการพิจารณาจากทางกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นแล้ว จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมกับค่าเล่าเรียน , ค่าหนังสือ , ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการศึกษาใน 6 เดือนแรก (ชำระก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น)
 3. ค่าเล่าเรียนงวดต่อไป ก็จะต้องชำระครั้งละ 6 เดือน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ( ไม่เกิน 2 ปี )

* บางโรงเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้าสำหรับ 1 ปี เมื่อทางโรงเรียนตอบรับเข้าเรียนแล้ว กรุณาดูรายละเอียดการชำระเงินที่หน้าหลักสูตรการศึกษา ของแต่ละโรงเรียน


icon_faqจะมีทุนการศึกษาที่ให้ไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นบ้างไหม
ทุนการศึกษาสำหรับการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุนสำหรับนักศึกษาและนักวิจัย ซึ่งมีทั้งทุนที่ขอได้ในประเทศไทย และทุนที่ต้องขอในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับทุนที่ขอได้ในประเทศไทย บางทุนก็จะให้ทุนสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนด้วยเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี เช่นทุนรัฐบาลญี่ปุ่น , ทุนรัฐบาลไทย , ทุนพานาโซนิค

แต่ทุนสำหรับการไปศึกษาในระดับโรงเรียนสอนภาษาโดยเฉพาะนั้น แทบจะไม่มีเลยค่ะ จะมีก็แต่ทุนของทางโรงเรียนเอง ซึ่งจะให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือไม่ก็เป็นทุนของหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชน ที่จะให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องขอในขณะที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว โดยสมัครขอทุนผ่านทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ ฉะนั้น นักเรียนที่ไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นในเบื้องต้นนั้น จะเป็นนักเรียนที่ไปด้วยทุนส่วนตัวแทบทั้งสิ้น


icon_faqในระหว่างที่เรียนภาษา จะสามารถทำงานพิเศษไปด้วยได้หรือไม่
นักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นสามารถทำงานพิเศษได้ หากได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะสามารถทำงานพิเศษได้ โดยทำได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และห้ามทำงานในสถานบันเทิง หรือสถานพนัน

อาชีพที่ทำได้ก็มีพนักงานร้านอาหาร ร้านข้าวกล่อง ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ รายได้ต่อชั่วโมงจะตกประมาณชั่วโมงละ 800 – 1,000 เยน ถ้าหากว่าทำงานทุกวันก็จะได้เงินเดือนละประมาณ 64,000 – 80,000 เยน พอที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้บางส่วน ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะไม่หางานพิเศษให้ แต่จะมีบอร์ดประกาศเอาไว้ให้แนะนำงานพิเศษต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การทำงานพิเศษนั้น นักเรียนอาจจะหางานไม่ได้เสมอไปโดยเฉพาะถ้าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นยังไม่เพียงพอ และอาจมีผลกระทบต่อการเรียน จึงไม่ควรหวังว่าจะใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้โดยพึ่งเงินจากการทำงานพิเศษแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติมเรื่องการทำงานพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

highschool_procedure

icon_application

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครนักเรียนปีละ 4 ครั้ง แต่จะมีบางแห่งที่เปิดรับปีละ 2 ครั้ง ( เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ) ทุกภาคเรียนจะจบการศึกษาที่เดือนมีนาคม เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ในเดือนเมษายน นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษา 1 ปี สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกภาคเรียน

ภาคเรียนเปิดเรียนหลักสูตรจบการศึกษารับสมัคร
ฤดูใบไม้ผลิเดือนเมษายน1 ปี / 2 ปีเดือนมีนาคมเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้า
ฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม1 ปี 9 เดือนเดือนมีนาคมเดือนมกราคม
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนตุลาคม1 ปี 6 เดือนเดือนมีนาคมเดือนเมษายน
ฤดูหนาวเดือนมกราคม1 ปี 3 เดือนเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมของปีก่อนหน้า

 • จะต้องสมัคร 4- 5 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
 • โรงเรียนในโตเกียว และภูมิภาคคันโต จะปิดรับสมัครเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
 • กำหนดการปิดรับสมัครของแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร  ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรระยะยาว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA1

คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของ jeducation
สามารถพูดคุยทางโทรศัพท์ , email หรือเข้ามาที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น
เพื่อรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลและเอกสารของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
เลือกสถาบันที่ตรงกับเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่แนะแนวของเจเอ็ดดูเคชั่น สำเร็จการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง
ให้คำแนะนำจากประสบการณ์จริงด้วยความเป็นกันเอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA2

ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญต่าง ๆ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารอย่างละเอียด
และการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง

*** ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่น

check3

ตรวจเช็คเอกสารและส่งไปญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ก่อนที่จะจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่น
ทางสถาบันฯ จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ก่อนนำส่งให้กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

immigration4

ขั้นตอนการพิจารณาโดยกองตรวจคนเข้าเมือง
กองตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละพื้นที่ จะทำการพิจารณาเอกสารของนักเรียน
เพื่อออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก สถานภาพนักศึกษา ( Student )
( โดยปรกติจะทราบผลหลังจากยื่นสมัครเรียนประมาณ 4 เดือน )

กำหนดการประกาศผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภาคเรียนประกาศผล
เดือนมกราคมสิ้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อนหน้า
เดือนเมษายนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนเมษายน
เดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน
เดือนตุลาคมสิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA5

แจ้งผลการตอบรับ
หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาแล้ว กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น จะออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก ( Certificate of Eligibility ) ซึ่งเจเอ็ดดูเคชั่นจะแจ้งผลให้นักเรียนทราบทันทีหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากทางสถาบัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

จองหอพัก / จองตั๋วเครื่องบิน
เจเอ็ดดูเคชั่นจะแจ้งให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มการจองหอพัก
และดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน

eligibility6

ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ทางสถาบันจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนมาให้ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ เข้าบัญชีธนาคารของสถาบันที่ญี่ปุ่นโดยตรง

หลังจากนักเรียนโอนเงินแล้ว ให้แฟกซ์หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ที่เจเอ็ดดูเคชั่น Fax : 0-2631-2040

เมื่อยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองสถานภาพ ( Certificate of Eligibility ) ฉบับจริง เพื่อนำไปใช้ในการขอวีซ่า

ภาคเรียนเปิดเรียนประกาศผลจากตม.ชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก
ฤดูใบไม้ผลิเดือนมกราคมสิ้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อนหน้าภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเดือนเมษายนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนเมษายนภายในต้นเดือนเมษายน
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายนภายในต้นเดือนมิถุนายน
ฤดูหนาวเดือนตุลาคมสิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายนภายในต้นเดือนกันยายน

visa-student20127

ยื่นขอวีซ่า
ยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวจะให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกแบบฟอร์ม
การยื่นขอวีซ่าโดยปรกติจะใช้เวลา 5 วันทำการ

วีซ่าที่ได้รับครั้งแรก ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน (ในกรณีที่เรียน 1 ปีครึ่งหรือ 2 ปี สามารถต่ออายุวีซ่าได้ที่ญี่ปุ่น )

Exif_JPEG_PICTURE8

ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
จะมีการปฐมนิเทศเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA9

ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร  ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรระยะยาว

ไม่มีการเก็บค่าดำเนินการใด ๆ รวมทั้งค่าจัดส่งเอกสารไปยังประเทศญี่ปุ่น

ในกรณีที่ให้เจเอ็ดดูเคชั่นแปลเอกสาร จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าแปลเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น หน้าละ 400 บาท
 • ค่าแปลเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ชุดละ 600 บาท (ต่อ 1 หน้า)

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถแปลเอกสารจากที่อื่นได้ โดยให้บริษัทหรือผู้แปลรับรองการแปลถูกต้อง พร้อมตราประทับและลายเซ็นต์

group1 group2 group3

group5

เอกสารประกอบการสมัคร

ในการสมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษาในญี่ปุ่นนั้น เอกสารที่จำเป็นในการสมัครเข้าเรียนจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ
1. เอกสารของผู้สมัคร
2. เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
( หมายถึงผู้ที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและการศึกษาในญี่ปุ่นของผู้สมัคร )

ดาวน์โหลดเอกสาร   เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรระยะยาว

 

เอกสารของผู้สมัคร

ใบสมัครใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน (แบบฟอร์มของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันไป ติดต่อขอรับได้ที่ Jeducation )
ประวัติส่วนตัวใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา วันเดือนปีที่เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม จนถึงระดับการศึกษาสูงสุด สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ระบุสถานที่ทำงาน พร้อมระยะเวลาที่ทำงาน ตั้งแต่สถานที่แรกจนถึงปัจจุบัน
เอกสารชี้แจงเหตุผลในการศึกษา และแผนการในอนาคตใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน เขียนเหตุผลที่ชัดเจนในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น อธิบายถึงสาขาวิชาที่เรียนมา หรืออาชีพในปัจจุบัน และต้องการไปเรียนต่อทางด้านไหน เพื่ออะไร แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางการศึกษาในระดับต่อไป หรือเพื่อหน้าที่การงานในอนาคต
ในกรณีที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ระบุสาขาวิชาที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี และแผนการที่คาดว่าจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในญี่ปุ่น
ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงกรณีจบการศึกษาแล้ว
- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด ใช้เอกสารตัวจริงออกโดยสถาบันการศึกษา
- กรณีที่จบการศึกษามานานกว่า 5 ปี ต้องมีจดหมายชี้แจงประวัติการทำงานโดยละเอียด รวมถึงความจำเป็นในการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น และเป้าหมายหลังจบการศึกษาให้ชัดเจน

กรณีที่กำลังศึกษาอยู่และกำลังจะจบการศึกษา
- หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน , นักศึกษา รับรองว่าจะจบการศึกษาจากสถาบัน
- หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้ใช้หลักฐานหนังสือรับรองการจบการศึกษาของระดับมัธยมปลายยื่นประกอบด้วย
ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงใบร.บ. แสดงผลการเรียนสำหรับระดับมัธยมปลาย หรือ Transcript แสดงผลการเรียนสำหรับระดับมหาวิทยาลัย (ระดับการศึกษาสูงสุด)
ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ฉบับจริงสำหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือกำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น ใช้ประกาศนียบัตรจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่เคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับด้วย
ใบรับรองการทำงาน ฉบับจริงหนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงาน สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ หรือเคยผ่านการทำงานมาแล้ว ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงานและเงินเดือน
สำเนาหนังสือเดินทางสำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าที่เคยเข้าประเทศญี่ปุ่น • หน้าแรกที่มีรูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง • หน้าที่มีการต่ออายุ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล • หน้าวีซ่าญี่ปุ่น และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า ( ถ่ายเอกสารให้เห็นตัวเลขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน) • หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่งรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 9 รูป ใส่ชุดสุภาพ ไม่ใช้รูปที่ใส่ครุยสำเร็จการศึกษา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงตามหนังสือเดินทางไว้หลังรูป
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุลเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

 เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือประเทศอื่น ๆ นอกประเทศญี่ปุ่น

1. หนังสือสัญญา
ใช้แบบฟอร์มของทางโรงเรียน สัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นของผู้สมัคร ระบุเหตุผลในการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัคร

2. เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร
เอกสารแสดงยอดเงินฝากในธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นเอกสารฉบับจริง ออกโดยธนาคาร ระบุจำนวนเงิน
จำนวนยอดเงินที่ควรจะมีในธนาคาร
คำนวณจากค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่จะต้องชำระให้โรงเรียนตลอด 1 ปี
รวมกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นตลอดปี ประมาณเดือนละ 100,000 – 120,000 เยน
( ในกรณีที่สมัครเรียน 1 ปี ควรจะมีไม่ต่ำกว่า 8 แสนบาท )

3. เอกสารแสดงสถานภาพการทำงาน ฉบับจริง
เอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือบริษัท ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน
ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ , สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ , สำเนาทะเบียนการค้า

4. เอกสารแสดงยอดเงินรายได้ประจำปี
เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ประจำปี ( ภงด. 90 หรือ 91 ) , หนังสือการหักภาษี ณ ที่จ่าย

5. เอกสารส่วนตัว แสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
ได้แก่ แบบทะเบียนราษฎร์ หรือทร.14 ( คัดสำเนาจากที่ว่าการเขต / ที่ว่าการอำเภอ )
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกัน ไม่ใช่บิดามารดา ต้องมีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน


 

กรณีที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

1. หนังสือสัญญา
สัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นของผู้สมัคร ใช้แบบฟอร์มของทางโรงเรียน

2. เอกสารแสดงรายได้และสถานะทางการเงิน ฉบับจริง
เอกสารรับรองรายได้ประจำปีของผู้ค้ำประกัน , ใบแสดงการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

3. เอกสารรับรองสถานภาพการทำงาน ฉบับจริง
เอกสารรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่
ในกรณีที่ประกอบกิจการส่วนตัว ต้องมีใบทะเบียนการค้าของบริษัท

4. เอกสารส่วนตัวของผู้ค้ำประกัน
เอกสารแสดงที่อยู่ปัจจุบัน แสดงรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด
ในกรณีที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องแสดงเอกสารการจดทะเบียนคนต่างชาติ

5. เอกสารรับรองตราประทับ

6. เอกสารส่วนตัว แสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร เช่น สูติบัตร แบบทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกัน ไม่ใช่บิดามารดา ต้องมีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกันหมายเหตุ :

 • เอกสารทั้งหมดจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันที่สมัคร
 • เอกสารภาษาไทยทั้งหมดจะต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • บางสถาบัน เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็น 2 ภาษาคือทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
 • เอกสารทั้งหมดที่ส่งให้กับโรงเรียนนี้ เป็นเอกสารที่นำส่งให้กับทางกองตรวจคนเข้าเมือง ญี่ปุ่นพิจารณาด้วยเช่นกัน ซึ่งทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ส่งเอกสารคืน ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่

ดาวน์โหลดเอกสาร   เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรระยะยาว

*** การย้ายสถานศึกษา ***
การย้ายโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนั้น โดยหลักการแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นควรเลือกโรงเรียนอย่างรอบคอบ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มากที่สุด เช่น การสอบถามโดยตรงจากนักเรียนปัจจุบันหรือผู้ที่เรียนจบแล้ว เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซท์หรืออ่านจากแผ่นพับของสถานศึกษา
***
อ้างอิงจาก ” คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ”

Link ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN