topphoto1pagetitle

midashi

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น  เกือบทั้งหมดจะเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ไม่ใช่ทุนที่ให้ไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว หรือไปเรียนในระดับมัธยมปลาย

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ที่สามารถสมัครได้จากประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนัก    ทุนการศึกษาในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นแล้ว   เป็นทุนสนับสนุนค่าครองชีพหรือค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่ง

นักศึกษาจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ และวางแผนอยู่อาศัยโดยไม่พึ่ง ทุนการศึกษา  นอกจากนั้นนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น สามารถขออนุญาตทำงานพิเศษได้

 

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา และนักเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นนั้น  ส่วนมากจะเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันนั้นๆ แล้วและได้รับการคัดเลือกจากสถาบันเพื่อให้ได้รับทุน   เป็นเงินช่วยเหลือเพียงส่วนหนึ่งสำหรับค่าครองชีพเท่านั้น


ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถสมัครได้ก่อนไปญี่ปุ่น
ทุนการศึกษาที่เปิดให้สมัครก่อนไปญี่ปุ่น มีจำนวนไม่มากนัก ได้แก่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นจัดทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่ต้องการไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นถึง 7 ประเภท ตั้งแต่ปี 2497
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  ได้ที่ เว็บไซท์สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

ประเภททุน

รายละเอียด

ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี

เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น  รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายนของปีถัดไป

ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

เพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ( ต่อปริญญาโท – เอก ) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือตุลาคมของปีถัดไป

ทุนญี่ปุ่นศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก  เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น 1 ปี  รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู

คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น  รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

คัดเลือกนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 เพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่น  รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

คัดเลือกนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 เพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่น รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

 คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น รับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

 


ทุนการศึกษาระยะสั้น
เป็นทุนการศึกษาระยะสั้น ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศของตนเอง ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองเรียนอยู่


ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 
ระบบการจองทุน  สำหรับผู้เข้าสอบ EJU ที่ประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา  จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนเมื่อเข้าศึกษาในญี่ปุ่นได้แล้ว
ติดต่อสอบถามที่  องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ 
โทร : 02-661-7057, 02-661-7058


ทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย
ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย 

โครงการแลกเปลี่ยน


 

ทุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ

 

*** กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง 


 

ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถสมัครได้หลังจากเข้าเรียนที่ญี่ปุ่นแล้ว

1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ( สมัครในประเทศญี่ปุ่น )
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น จำนวนเงินทุนที่มอบให้จะเหมือนกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่รับสมัครก่อนไปญี่ปุ่น แต่จำนวนทุนที่ให้จะน้อยกว่า นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามทุนประเภทนี้ได้ จากสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ นักศึกษาวิจัยและนักศึกษาระยะสั้นไม่สามารถสมัครขอทุนนี้ได้

2. ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาทุนส่วนตัว
ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น ในระดับมหาวิทยาลัย ( รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย ) ,วิทยาลัย , วิทยาลัยอาชีวะศึกษา , วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่า เป็นหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูงของญี่ปุ่น หรือนักศึกษาก่อนวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ( ขั้นสูง ) ของญี่ปุ่น

3. ทุนจากส่วนราชการของท้องถิ่น
รัฐบาลส่วนท้องถิ่นในญี่ปุ่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่พักอาศัยหรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนั้น ๆ ทุนการศึกษามีหลายแบบ บางทุนนั้นไม่เพียงแต่จะให้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางและค่าหนังสืออีกด้วย

4. ทุนขององค์กรเอกชนในประเทศญี่ปุ่น
ทุนนี้เป็นขององค์กรธุรกิจเอกชนหรือมูลนิธิเอกชน ลักษณะของทุนจะมีความแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับทุนของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ที่บางทุนไม่เพียงแต่เป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ แต่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางและค่าหนังสือด้วย
ทุนนี้มักสะท้อนถึงความสนใจขององค์กรหรือมูลนิธิที่ให้ทุน บางแห่งให้กับโรงเรียนในส่วนท้องถิ่น หรืออาจให้เฉพาะสาขาที่องค์กรนั้นเกี่ยวข้อง การสมัครอาจกำหนดไว้เฉพาะบางประเทศ ที่องค์กรหรือมูลนิธินั้นสนใจก็ได้

5. ทุนสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาบางแห่งมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของตนเอง แต่ทุนประเภทนี้จะมีน้อยมาก จำนวนเงินทุนที่ให้โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 31,000 เยน ในเดือนมีนาคม 2541 วิทยาลัย 130 แห่งและมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 248 แห่งที่ให้ทุนประเภทนี้อยู่

6. การลดค่าเล่าเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้ลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติใน มหาวิทยาลัยของรัฐและท้องถิ่น สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่มีระบบนี้ แต่จะมีระบบในการลดค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาของตัวเอง

โบร์ชัวร์ รวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

jasso_scholarship_e

Link Website : ค้นหาข้อมูล ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

Scholarships for International Students in Japan 
ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น

Scholarships Guide Search Screen
ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น

ข้อมูลทั้งหมด เป็นการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแหล่งทุนโดยตรง

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Scroll to Top