JLPT การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ในภาษาญี่ปุ่นคือ  日本語能力試験 ( Nihongo nouryoku shiken)   จัดโดย สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES)  

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

JLPT คืออะไร

ย่อมาจาก Japanese Language Proficiency Test  การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คือ การสอบที่จัดขึ้นเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1984  มีผู้สมัครสอบ 7,998 คน และมีผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นมากทุกปี   สถิติในปี ค.ศ. 2019 มีผู้สมัครสอบถึง 1,362,167 คนทั่วโลก

ใช้ทำอะไร

 • ใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 
  สถานศึกษาบางแห่งรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในระดับวิทยาลัย  ปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะใช้ผลสอบระดับ N2 หรือ N1
 • ใช้ยื่นประกอบการสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถอัพเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้
  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับไหน  เพียงพอต่อการทำงานนั้นๆ ไหม  รวมถึงใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าทำงานในประเทศญี่ปุ่น (บางประเภท)
 • ใช้ยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
  สำหรับผู้ที่สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาวิจัย  ในกรณีที่คะแนนผลการเรียน GPA ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด  สามารถยื่นผลสอบวัดระดับประกอบได้ (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

JLPT

JLPT มีกี่ระดับ

 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น   มี 5 ระดับ โดยแบ่งเป็นระดับ N5 – N1
 • ระดับ N5 คือระดับที่ง่ายที่สุด
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสอบระดับไหนก็ได้  ตามความสามารถของตนเอง  โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับจาก N5 – N4 – N3 – N2 – N1
 • ในการสอบแต่ละครั้ง สามารถสมัครสอบได้เพียงระดับเดียว

N1 : สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้

การอ่าน
– อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
– อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง และรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

การฟัง
ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

N2 : สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง

การอ่าน
– อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้

การฟัง
– ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N3 : สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง

การอ่าน
– อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
– สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
– หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

การฟัง
–  ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

N4 : สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

การอ่าน
– อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์ และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ

การฟัง
–  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ

N5 : สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

การอ่าน
– -อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิรางานะ คาตาคานะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าใจ

การฟัง
–  ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้

รายละเอียดของการสอบ JLPT แต่ละระดับ

ระดับ ข้อสอบ เวลา (นาที) คะแนน
N1 คำศัพท์และไวยากรณ์ 110 60
การอ่าน 60
การฟัง 60 60
รวม 170 180
N2 คำศัพท์และไวยากรณ์ 105 60
การอ่าน 60
การฟัง 50 60
รวม 155 180
N3 คำศัพท์ 30 60
การอ่านและไวยากรณ์ 70 60
การฟัง 40 60
รวม 140 180
N4 คำศัพท์ 25 120

การอ่านและไวยากรณ์ 55
การฟัง 35 60
รวม 115 180
N5 คำศัพท์ 20 120
การอ่านและไวยากรณ์ 40
การฟัง 30 60
รวม 90 180
หมายเหตุ
จะต้องสอบผ่านทุกส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน แม้ว่าได้คะแนนรวมทุกส่วนถึงเกณฑ์แต่มีส่วนใดส่วนหนึ่งได้คะแนนไม่ถึงก็ถือว่าไม่ผ่าน

JLPT จัดสอบเมื่อไร สถานที่สอบ ที่ไหนบ้าง

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  จัดสอบวันเดียวกันทั่วโลก  ปีละ 2 ครั้งคือ ในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฏาคม และวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม
จัดสอบทั้งในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 47 จังหวัด  และในเมืองใหญ่ 200 กว่าเมือง ใน 80 กว่าประเทศทั่วโลก ( การจัดสอบรอบเดือนธันวาคม จะมีสถานที่สอบมากกว่ารอบเดือนกรกฎาคม )   ดูรายชื่อประเทศและเมืองที่มีการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สำหรับประเทศไทย มีการจัดสอบที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น  โดยมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพ (Japan Foundation Bangkok ) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ

สถานที่สอบ JLPT ทั่วโลก

การสมัครสอบ ค่าสอบ

การสมัครสอบที่ญี่ปุ่น
สามารถสมัครทาง Online  MYJLPT  ได้ทางเว็บไซต์ Japan Educational Exchanges and Services
ค่าสอบ  5500 เยน

การสมัครสอบที่ไทย
สามารถสมัครทาง Online ได้ทางเว็บไซต์
หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมน์ (สนญ)
ค่าสอบ  : ระดับ N1 , N2 N3  ชุดละ 800 บาท
ระดับ N4 , 5  ชุดละ 600 บาท

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร
สอบเดือนกรกฏาคม : รับสมัครช่วงเดือนมีนาคม
สอบเดือนธันวาคม : รับสมัครช่วงเดือนสิงหาคม

Link ตัวอย่างข้อสอบ

คำถามถามบ่อย

จำกัดอายุ การศึกษาของผู้สอบไหม

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่  ทุกเพศ ทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา สามารถสมัครสอบได้

สอบได้กี่ครั้ง สอบซ้ำได้ไหม

จะสอบกี่ครั้งก็ได้ค่ะ  สอบซ้ำระดับเดิมก็ได้เช่นกัน  และไม่จำเป้นต้องสอบเรียงลำดับ จาก N5 – N1  จะข้ามระดับการสอบก็ได้เช่น   ครั้งแรกสอบ N5  ครั้งต่อไป สอบ N3  ข้าม N4 ไปเลย

ผลสอบ JLPT มีอายุกี่ปี

ผลสอบไม่ได้กำหนดอายุการใช้งานค่ะ   ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้อะไร  เช่น ใช้ประกอบการสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่น บางบริษัทก็ไม่ได้ระบุว่าผลสอบต้องมีอายุกี่ปี

แต่ถ้าใช้เพื่อสมัครเรียนต่อญี่ปุ่น , ยื่นประกอบการสมัครสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ) จะกำหนดอายุของผลสอบไม่เกิน 2 ปี

ติว JLPT

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นกับ JCenter

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 – N5 เป็นคอร์สพิเศษ ที่เจเอ็ดดูเคชั่นจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทุกพาร์ทของการสอบวัดระดับให้แม่นเป๊ะ  ฝึกทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ  พร้อมทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่น Inter-Cultural Institue of Japan ที่โตเกียว

Scroll to Top