การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

midashijt

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น การสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES) โดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ ใน 89 เมืองใหญ่ทั่วโลกรวม 38 ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยจัดสอบที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น 

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ได้มีการจัดสอบในรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจาก4 ระดับมาเป็น5ระดับ และจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม

**สถานศึกษาบางแห่งรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น แทนผลสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)**

 

รายละเอียดของการสอบและเกณฑ์การสอบวัดผลของแต่ละระดับ

ระดับ

รายละเอียด

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ข้อสอบ

เวลา (นาที)

คะแนน

 

 

N1

คำศัพท์ และไวยากรณ์

110

60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้
(การอ่าน)
– อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
– อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง และรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

(การฟัง)
– ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

การอ่าน

60

การฟัง

60

60

รวม

170

180

 

 

N2

คำศัพท์ และไวยากรณ์

105

60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)
– อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้

(การฟัง)
– ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

การอ่าน

60

การฟัง

50

60

รวม

155

180

 

 

N3

คำศัพท์

30

60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)
– อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
– สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
– หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

(การฟัง)
– ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

การอ่าน และไวยากรณ์

70

60

การฟัง

40

60

รวม

140

180

 

N4

คำศัพท์

30

120

สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
(การอ่าน)
– อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์ และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ

(การฟัง)
– ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ

การอ่าน และไวยากรณ์

60

การฟัง

35

60

รวม

125

180

 

N5

คำศัพท์

25

120

สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)
-อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิรางานะ คาตาคานะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าใจ

(การฟัง)
– ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้

การอ่าน และไวยากรณ์

50

การฟัง

30

60

รวม

105

180

 

 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

  • เพิ่มข้อสอบในส่วนของการฟังมากขึ้น เป็น 1 ใน 3 ของข้อสอบทั้งหมด ( จากเดิมคือ 1 ใน 4 )
  • จะต้องสอบผ่านทุกส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน แม้ว่าได้คะแนนรวมทุกส่วนถึงเกณฑ์แต่มีส่วนใดส่วนหนึ่งได้คะแนนไม่ถึงก็ถือว่าไม่ผ่าน
  • การสอบในรูปแบบใหม่จะไม่มีการนำข้อสอบมาเผยแพร่ดังที่เคยปฏิบัติมา เพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานการทดสอบ

การสมัครสอบ
สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ประมาณช่วงเดือนเมษายน(รอบแรก) และสิงหาคม(รอบสอง)ของทุกปี


Link ข้อมูลเพิ่มเติม
Japan Educational Exchanges and Services (ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น )

Leave a Reply

Your email address will not be published.