การไป ศึกษาต่อญี่ปุ่น

ศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น

ระบบการศึกษาในญี่ปุ่น

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

 • การศึกษาระดับต้น
  ได้แก่ การศึกษาขั้นอนุบาล ซึ่งเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 3 ปีไปจนถึงอายุ 5 ปี และขั้นประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่อายุ 6 ปีไปจนถึง 12 ปีโดยประมา
 • การศึกษาระดับกลาง
  ได้แก่ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
 • การศึกษาระดับสูง
  ได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 

อ่านข้อมูล ศึกษาต่อญี่ปุ่น ตามหัวข้อที่สนใจ


 

เรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น

Jet academy เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศญี่ปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอนเป็นหลัก ผู้ที่จะไป ศึกษาต่อญี่ปุ่น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเพียงพอทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาต่างชาติส่วนมากจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาก่อนอย่างน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง

หลักสูตรของสถาบันสอนภาษาที่ญี่ปุ่น

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (1 สัปดาห์ – 3 เดือน)
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น ในช่วงเวลาที่จำกัด หรือนักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เพื่อฝึกภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม และเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดน

รายละเอียด หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

คลิกที่นี่

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว (6 เดือน – 2 ปี)
  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 1 – 2 ปี โดยมีชั้นเรียนตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับผู้เริ่มเรียนไปจนถึงระดับสูง

รายละเอียด หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

คลิกที่นี่

กลับสู่ด้านบน


 

ศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย

ศึกษาต่อญี่ปุ่น มัธยมปลาย

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการปูพื้นฐานความพร้อมทางด้านภาษาญี่ปุ่นกับด้านวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

รายละเอียด การศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย

คลิกที่นี่

กลับสู่ด้านบน


 

ศึกษาต่อระดับวิทยาลัยวิชาชีพ (Senmon)

ศึกษาต่อญี่ปุ่น วิชาชีพ

วิทยาลัยวิชาชีพ หรือ Senmon Gakkou ( Senmon 専門 = วิชาเอก , เฉพาะทาง / Gakkou 学校 = โรงเรียน ) เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงประเภทหนึ่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง มุ่งเน้นการให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคและทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชำนาญเฉพาะทาง

วิทยาลัยวิชาชีพ ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียน จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป หรือเข้าศึกษาใน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นก่อนสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ

รายละเอียด การศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ

คลิกที่นี่

กลับสู่ด้านบน


 

ศึกษาต่อญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี

ศึกษาต่อญี่ปุ่น ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. มหาวิทยาลัยรัฐบาล
คือมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น ในแต่ละจังหวัดจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 1 แห่งเป็นอย่างต่ำ
2. มหาวิทยาลัยท้องถิ่น
คือมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
3. มหาวิทยาลัยเอกชน
คือมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยเอกชน

แม้ว่าจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 ประเภทตามองค์กรที่จัดตั้งก็ตาม แต่ก็ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยมาตรฐานเดียวกัน คุณภาพทางการศึกษาในระดับเดียวกัน ต่างกันที่ค่าใช้จ่ายของเอกชนจะแพงกว่าของรัฐบาลและท้องถิ่น

รายละเอียด การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คลิกที่นี่

กลับสู่ด้านบน


 

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

ทุนไปเรียนต่อญี่ปุ่น

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น เกือบทั้งหมดจะเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีทุนที่สามารถสมัครได้จากประเทศไทยอยู่ไม่มากนัก ทุนการศึกษาในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นแล้ว เป็นทุนสนับสนุนค่าครองชีพหรือค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่ง

ผู้ที่จะไปศึกษาต่อญี่ปุ่น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ และวางแผนอยู่อาศัยโดยไม่พึ่งทุนการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น สามารถขออนุญาตทำงานพิเศษได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

คลิกที่นี่

กลับสู่ด้านบน


 

การเตรียมตัว ก่อนไป ศึกษาต่อญี่ปุ่น

เตรียมความพร้อม ศึกษาต่อญี่ปุ่น

แม้ว่าในปัจจุบัน ความนิยมในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมูลเหตุจูงใจของนักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา คือการเตรียมตัวที่ดี ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อ ควรจะใคร่ครวญอย่างรอบคอบ และสำรวจความพร้อมของตนเองอย่างถ้วนถี่ เพื่อที่จะได้วางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับอนาคตที่มุ่งหวังไว้

รายละเอียด การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อญี่ปุ่น

คลิกที่นี่

กลับสู่ด้านบน

 

 

Scroll to Top