เรียนต่อมัธยมปลาย ที่ญี่ปุ่นhighschool_top

เรียนมัธยมปลาย

เรียนต่อมัธยมปลาย ที่ญี่ปุ่น
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการปูพื้นฐานความพร้อมทางด้านภาษาญี่ปุ่นกับด้านวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะไม่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน ยกเว้นนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นคนญี่ปุ่น หรือพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่รับนักเรียนต่างชาติมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ โรงเรียนมัธยมปลายที่ Jeducation เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย คือ

 1. OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School ที่จังหวัด Shizuoka
 2. Meitoku Gijuku Senior High School ที่จังหวัด Kochi
 3. Sendai Ikuei Gakuen High School ที่จังหวัด Miyagi
 4. Meikei High School ที่จังหวัด Ibaraki
 5. Columbia International School ที่จังหวัด Saitama
 6. Fukui Senior High School ที่จังหวัด Fukui

ได้ทั้งความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางวิชาการ
ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ญี่ปุ่นนั้นจะเหมือนกับไทย คือเรียน 3 ปี (ม.4-ม.6) การเรียนการสอนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ฉะนั้น ในปีแรก นักเรียนจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น เมื่อมีพื้นฐานพอสมควรแล้วจึงจะเข้าเรียนวิชาอื่นๆ ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น

เรียนต่อมัธยมปลาย ที่ญี่ปุ่น

ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ
นอกจากการศึกษาทางวิชาการแล้ว หลังเลิกเรียน ยังมีกิจกรรมชมรมซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกเข้าชมรมใด ชมรมหนึ่งที่สนใจ มีทั้งชมรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ( นักเรียนญี่ปุ่นจะทุ่มเทให้กับชมรมใดชมรมหนึ่งตลอด 3 ปี ไม่เปลี่ยนชมรม ) และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา ฯลฯ เรียกได้ว่าไม่ใช่เพียงแค่วิชาการ แต่ยังจะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรียนต่อมัธยมปลาย ที่ญี่ปุ่น กิจกรรมชมรม

ชีวิตในหอพักร่วมกับเพื่อนญี่ปุ่น
นักเรียนต้องอยู่หอพักของโรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ญี่ปุ่น หอพักพักห้องละ 4 – 8 คน ( อาคารหอพักชาย – หญิง ) มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทางโรงเรียนจัดอาหารให้ครบทุกมื้อ มีความปลอดภัยสูง แต่จะค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบวินัย เช่น มีการกำหนดตารางเวลา  การเรียนตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่เวลาตื่นนอนตอนเช้า จนถึงเวลาเข้านอนตอนค่ำ เป็นการฝึกฝนระเบียบวินัย มีความอดทน มีความพยายาม และการพึ่งพาตนเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงการซักผ้า, ทำความสะอาดห้องของตนเอง ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม โดยมีการแบ่งเวร วัน และเวลากันอย่างชัดเจน

ชีวิตหอพัก นักเรียนมัธยมปลาย ญี่ปุ่น

หลังจบการศึกษา
หลังจบการศึกษาหลักสูตร 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่น และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีมากกว่า 500 แห่ง ระเบียบการรับสมัครจะแตกต่างกันไป มีทั้งการสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ( National Center for University Entrance Examination) แบบเดียวกับเด็กนักเรียนญี่ปุ่น   การสอบตรงของมหาวิทยาลัย หรือเข้าโดยระบบการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อเข้าสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยที่ทางโรงเรียนมีการติดต่ออยู่ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ( Recommendation system ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีโควต้าสำหรับนักเรียนต่างชาติมากน้อยแค่ไหน

การที่นักเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใดได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้นอกจากการเรียนที่เข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นแล้ว ที่โรงเรียนยังมีอาจารย์แนะแนวให้คำปรึกษานักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงตามเป้าหมาย

ประโยชน์ของการ เรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

 • การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
 • นอกจากภาษาญี่ปุ่น ยังสามารถเรียนวิชาความรู้ทั่วไปที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ซึ่งการเรียนร่วมกันในระบบเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่นนี้ จะทำให้มีความเข้าใจถึงเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ และเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าได้มากขึ้นด้วย
 • โรงเรียนมีคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับการเรียนต่อระดับสูงทั้งมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง
 • ได้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆด้วยตนเองนั้น ทำให้เพิ่มมุมมองทางด้านความคิดต่างๆให้กว้างไกลขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกาภิวัฒน์
 • ฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย รู้จักการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้

 

icon_qualification

 • อายุครบ 15 – 17 ปีบริบูรณ์ ก่อนเปิดภาคเรียน
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบชั้นม. 3 หรือกำลังจะจบชั้นม. 3 )
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร
Meitoku Gijuku Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Sendai Ikuei Gakuen High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Meikei High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
Fukui Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

 

icon_application

การสมัครเรียน จะเปิดรับสมัคร 2 ภาคเรียน คือ เมษายน และ ตุลาคม และจะเปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้า 6 เดือน โดยมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)  และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ( ไม่ใช่การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเท่านั้น )

icon_expense

ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ประมาณปีละ 5 – 7 แสนบาท โดยจะรวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร กิจกรรม ชุดนักเรียน ไว้หมดทุกอย่างแล้วนักเรียนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายใด ๆ อีก นอกจากค่าของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องเขียน สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า รองเท้าแตะ เป็นต้น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

*** ไม่มีระบบการให้ทุนการศึกษา ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียนเองทั้งหมด

Link รายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลายที่ Jeducation เป็นตัวแทนในประเทศไทย » คลิ๊กที่นี่

คำถามที่ถามบ่อย

faq

icon_faqโรงเรียนมัธยมปลายมีทุนการศึกษาให้ไหม
การไปเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ไม่มีทุนการศึกษา เป็นการไปเรียนด้วยทุนส่วนตัว คือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไปเรียนที่ญี่ปุ่นทั้งหมด

ทุนไปเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น กรุณาดูข้อมูลและติดต่อที่ สำนักงานกพ. ( ทุนรัฐบาลไทย )


icon_faqการไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ประมาณปีละ 5 – 7 แสนบาท โดยจะรวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร กิจกรรม ชุดนักเรียน ไว้หมดทุกอย่างแล้ว นักเรียนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายใด ๆ อีก นอกจากค่าของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องเขียน สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า รองเท้าแตะ หรือซื้อขนมทาน เป็นต้น


icon_faqการไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ผู้ปกครองควรจะมีเงินเท่าไหร่ในบัญชี
ในการสมัครเรียน ผู้ปกครองจะต้องมีเงินในบัญชีธนาคารไม่ต่ำกว่า 8 แสนบาท และมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท


icon_faqถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะเข้าเรียนได้ไหม
ในปีแรก จะเน้นการปรับพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่น เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนในชั้นเรียนปรกติร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นได้ ส่วนวิชาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นมากนัก จะสามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นได้เลย เช่นภาษาอังกฤษ พลศึกษา เป็นต้น การเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย นักเรียนจะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนคนญี่ปุ่นตลอดเวลา ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หากคิดว่าจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้ว ควรจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทย อย่างน้อยควรจะต้องเขียนอ่านตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana , Katakana และคันจิเบื้องต้นได้บ้างแล้ว


icon_faqไม่พักที่หอพักของโรงเรียนได้หรือไม่ , ในวันหยุดสามารถออกไปข้างนอกได้หรือไม่
      นักเรียนทุกคนจะต้องพักที่หอพักของทางโรงเรียนเท่านั้น และไม่สามารถออกไปนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันหยุด นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทบทวนบทเรียน ดูโทรทัศน์ เล่นกีฬา ทำกิจกรรมสันทนาการ สนุกสนานกับชีวิตในโรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ


icon_faqหลังจบการศึกษาแล้ว กลับมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย กรุณาสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ( วุฒิที่ได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตร 3 ปีหรือ 3 ปีครึ่งคือวุฒิม.ปลายของญี่ปุ่น )


icon_faqหากไปเรียนชั้นม. 4 เป็นเวลา 1 ปี แล้วกลับมาเรียนต่อชั้นม. 5 ที่ไทยได้หรือไม่
จะต้องกลับมาเรียนซ้ำชั้นหรือสามารถเรียนต่อได้เลยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงเรียนไทยที่นักเรียนเรียนอยู่

 

Link รายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลายที่ Jeducation เป็นตัวแทนในประเทศไทย » คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร

highschool_procedure

icon_application

การไป เรียนต่อมัธยมปลาย ที่ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัคร 2 ภาคเรียน คือ เมษายน และ ตุลาคม และจะเปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้า 6 เดือน โดยมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)  และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ( ไม่ใช่การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเท่านั้น )

h_process1

1 กรอกเอกสารใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)
 • ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 • ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ask@jeducation.com 
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-106

h_process2

2เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด โดยจะมีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง

 

immigration

3ในกรณีที่ทางโรงเรียนตอบรับเข้าเรียน นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสถานภาพนักเรียนจากกองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ( พร้อมชำระค่าสมัครเรียนและค่าแรกเข้า )

ดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อขอสถานภาพนักเรียน 

หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาแล้ว กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น จะออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก ( Certificate of Eligibility ) ซึ่งเจเอ็ดดูเคชั่นจะแจ้งผลให้นักเรียนทราบ

eligibility

4ชำระค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและอื่น ๆ
ทางสถาบันจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนมาให้ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ เข้าบัญชีธนาคารของสถาบันที่ญี่ปุ่นโดยตรง

หลังจากนักเรียนโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ที่เจเอ็ดดูเคชั่น ได้ที่ ask@jeducation.com
เมื่อยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองสถานภาพ ( Certificate of Eligibility ) ฉบับจริง เพื่อนำไปใช้ในการขอวีซ่า

visa-student2012

5ยื่นขอวีซ่า / จองตั๋วเครื่องบิน
ยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวจะให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมนัดหมายไปยื่นวีซ่า
การยื่นขอวีซ่าโดยปรกติจะใช้เวลา 5 วันทำการ

Exif_JPEG_PICTURE

6ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
มีการปฐมนิเทศเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

h_process3

7เดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น

Scroll to Top