มัธยมศึกษาตอนปลาย : High School

highschool_photohighschool_top

เรียนมัธยมปลาย

เรียนต่อมัธยมปลาย ที่ญี่ปุ่น
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการปูพื้นฐานความพร้อมทางด้านภาษาญี่ปุ่นกับด้านวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะไม่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน ยกเว้นนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นคนญี่ปุ่น หรือพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่รับนักเรียนต่างชาติมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ โรงเรียนมัธยมปลายที่ Jeducation เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย มีสองแห่งคือ OISCASenior High School ที่จ.ชิซึโอกะ และ Meitoku Gijuku Senior High School ที่จ. โคจิ ทั้งสองสถาบันมีประสบการณ์ในการให้การศึกษาและดูแลนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลานาน นักเรียนของทั้งสองสถาบันสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้ตามความมุ่งหวัง

ได้ทั้งความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางวิชาการ
ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ญี่ปุ่นนั้นจะเหมือนกับไทย คือเรียน 3 ปี (ม.4-ม.6) การเรียนการสอนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ฉะนั้น ในปีแรก นักเรียนจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น เมื่อมีพื้นฐานพอสมควรแล้วจึงจะเข้าเรียนวิชาอื่นๆ ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น

highschool_photo1

ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ
นอกจากการศึกษาทางวิชาการแล้ว หลังเลิกเรียน ยังมีกิจกรรมชมรมซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกเข้าชมรมใด ชมรมหนึ่งที่สนใจ มีทั้งชมรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ( นักเรียนญี่ปุ่นจะทุ่มเทให้กับชมรมใดชมรมหนึ่งตลอด 3 ปี ไม่เปลี่ยนชมรม ) และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา ฯลฯ เรียกได้ว่าไม่ใช่เพียงแค่วิชาการ แต่ยังจะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

highschool_photo2

ชีวิตในหอพักร่วมกับเพื่อนญี่ปุ่น
ทั้งโรงเรียน OISCA และ Meitoku เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนทุกคนจะต้องอยู่หอพักของโรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ญี่ปุ่น หอพักพักห้องละ 4 – 8 คน ( อาคารหอพักชาย – หญิง ) มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทางโรงเรียนจัดอาหารให้ครบทุกมื้อ มีความปลอดภัยสูง แต่จะค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบวินัย เช่น มีการกำหนดตารางเวลา  การเรียนตลอดจนกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่เวลาตื่นนอนตอนเช้า จนถึงเวลาเข้านอนตอนค่ำ เป็นการฝึกฝนระเบียบวินัย มีความอดทน มีความพยายาม และการพึ่งพาตนเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงการซักผ้า, ทำความสะอาดห้องของตนเอง ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม โดยมีการแบ่งเวร วัน และเวลากันอย่างชัดเจน

highschool_photo3

หลังจบการศึกษา
หลังจบการศึกษาหลักสูตร 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่น และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีมากกว่า 500 แห่ง ระเบียบการรับสมัครจะแตกต่างกันไป มีทั้งการสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ( National Center for University Entrance Examination) แบบเดียวกับเด็กนักเรียนญี่ปุ่น   การสอบตรงของมหาวิทยาลัย หรือเข้าโดยระบบการเสนอชื่อนักเรียนเพื่อเข้าสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยที่ทางโรงเรียนมีการติดต่ออยู่ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ( Recommendation system ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีโควต้าสำหรับนักเรียนต่างชาติมากน้อยแค่ไหน

การที่นักเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใดได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้นอกจากการเรียนที่เข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นแล้ว ที่โรงเรียนยังมีอาจารย์แนะแนวให้คำปรึกษานักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงตามเป้าหมาย

ประโยชน์ของการ เรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

  • การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
  • นอกจากภาษาญี่ปุ่น ยังสามารถเรียนวิชาความรู้ทั่วไปที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ซึ่งการเรียนร่วมกันในระบบเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่นนี้ จะทำให้มีความเข้าใจถึงเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ และเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าได้มากขึ้นด้วย
  • โรงเรียนมีคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับการเรียนต่อระดับสูงทั้งมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง
  • ได้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆด้วยตนเองนั้น ทำให้เพิ่มมุมมองทางด้านความคิดต่างๆให้กว้างไกลขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกาภิวัฒน์
  • ฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย รู้จักการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้

 

icon_qualification

OISCA Senior High School

หลักสูตร 3 ปี เข้าเรียนเดือนเมษายน
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบชั้นม. 3 หรือกำลังจะจบชั้นม. 3 ) หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

Meitoku Gijuku Senior High School

หลักสูตร 3 ปี (เข้าเรียนเดือนเมษายน) และ 3 ปีครึ่ง (เข้าเรียนเดือนตุลาคม )
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบชั้นม. 3 แล้วหรือกำลังจะจบชั้นม. 3 ) หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

หลักสูตร 1 ปี (เข้าเรียนเดือนเมษายน ) หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (เข้าเรียนเดือนตุลาคม )
ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ซึ่งเน้นหนักเรื่องการเรียนตามวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

icon_application

การสมัครเรียน จะเปิดรับสมัคร 2 ภาคเรียน โดยมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)  และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ( ไม่ใช่การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเท่านั้น )

ภาคเรียนที่เข้าเรียนรับสมัครการสอบวัดความรู้
เมษายนสิงหาคม-ตุลาคมเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของปีก่อนหน้า
ตุลาคมมีนาคม-เมษายนเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

icon_expense

ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ประมาณปีละ 5 – 6 แสนบาท โดยจะรวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร กิจกรรม ชุดนักเรียน ไว้หมดทุกอย่างแล้วนักเรียนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายใด ๆ อีก นอกจากค่าของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องเขียน สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า รองเท้าแตะ เป็นต้น

*** ไม่มีระบบการให้ทุนการศึกษา ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียนเองทั้งหมด

Link รายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลายที่ Jeducation เป็นตัวแทนในประเทศไทย » คลิ๊กที่นี่

คำถามที่ถามบ่อย

faq

icon_faqโรงเรียนมัธยมปลาย Meitoku และ OISCA มีทุนการศึกษาให้ไหม
การไปเรียนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน Meitoku และ OISCA ไม่ใช่ทุนการศึกษา เป็นการไปเรียนด้วยทุนส่วนตัว คือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไปเรียนที่ญี่ปุ่นทั้งหมด

ทุนไปเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น กรุณาดูข้อมูลและติดต่อที่ สำนักงานกพ. ( ทุนรัฐบาลไทย )


icon_faqการไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ประมาณปีละ 5 – 6 แสนบาท โดยจะรวมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหาร กิจกรรม ชุดนักเรียน ไว้หมดทุกอย่างแล้ว นักเรียนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายใด ๆ อีก นอกจากค่าของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องเขียน สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า รองเท้าแตะ หรือซื้อขนมทาน เป็นต้น


icon_faqการไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น ผู้ปกครองควรจะมีเงินเท่าไหร่ในบัญชี
ในการสมัครเรียน ผู้ปกครองจะต้องมีเงินในบัญชีธนาคารไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 7 แสนบาท


icon_faqถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะเข้าเรียนได้ไหม
ในปีแรก จะเน้นการปรับพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่น เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนในชั้นเรียนปรกติร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นได้ ส่วนวิชาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นมากนัก จะสามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นได้เลย เช่นภาษาอังกฤษ พลศึกษา เป็นต้น การเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย นักเรียนจะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนคนญี่ปุ่นตลอดเวลา ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หากคิดว่าจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้ว ควรจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทย อย่างน้อยควรจะต้องเขียนอ่านตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana , Katakana และคันจิเบื้องต้นได้บ้างแล้ว


icon_faqไม่พักที่หอพักของโรงเรียนได้หรือไม่ , ในวันหยุดสามารถออกไปข้างนอกได้หรือไม่
      นักเรียนทุกคนจะต้องพักที่หอพักของทางโรงเรียนเท่านั้น และไม่สามารถออกไปนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ( โรงเรียน OISCA นักเรียนจะออกไปนอกโรงเรียนได้ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อน / โรงเรียน Meitoku ทางโรงเรียนจะพาออกไปซื้อของในเมือง Kochi ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง ) ในวันหยุด นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทบทวนบทเรียน ดูโทรทัศน์ เล่นกีฬา ทำกิจกรรมสันทนาการ สนุกสนานกับชีวิตในโรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ


icon_faqหลังจบการศึกษาแล้ว กลับมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย กรุณาสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ( วุฒิที่ได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตร 3 ปีหรือ 3 ปีครึ่งคือวุฒิม.ปลายของญี่ปุ่น )


icon_faqหากไปเรียนชั้นม. 4 เป็นเวลา 1 ปี แล้วกลับมาเรียนต่อชั้นม. 5 ที่ไทยได้หรือไม่
จะต้องกลับมาเรียนซ้ำชั้นหรือสามารถเรียนต่อได้เลยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงเรียนไทยที่นักเรียนเรียนอยู่

 

Link รายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลายที่ Jeducation เป็นตัวแทนในประเทศไทย » คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร

highschool_procedure

icon_application

การสมัครเรียน จะเปิดรับสมัคร 2 ภาคเรียน โดยมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ (โจทย์ภาษาอังกฤษ)  และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ( ไม่ใช่การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเท่านั้น )

ภาคเรียนที่เข้าเรียนรับสมัครการสอบวัดความรู้
เมษายนสิงหาคม-ตุลาคมเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของปีก่อนหน้า
ตุลาคมมีนาคม-เมษายนเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

h_process1

1 กรอกเอกสารใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
– ใบรับรองผลการเรียน ( ใบร.บ)
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ ติดที่ใบสมัคร

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน Jeducation อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

h_process2

2เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด โดยจะมีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง

 

immigration

3ในกรณีที่ทางโรงเรียนตอบรับเข้าเรียน นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสถานภาพนักเรียนจากกองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ( พร้อมชำระค่าสมัครเรียนและค่าแรกเข้า )

ดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อขอสถานภาพนักเรียน

หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาแล้ว กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น จะออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก ( Certificate of Eligibility ) ซึ่งเจเอ็ดดูเคชั่นจะแจ้งผลให้นักเรียนทราบ

กำหนดการประกาศผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภาคเรียนประกาศผล
เดือนเมษายนปลายเดือนกุมภาพันธ์
เดือนตุลาคมปลายเดือนสิงหาคม
eligibility

4ชำระค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและอื่น ๆ
ทางสถาบันจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนมาให้ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ เข้าบัญชีธนาคารของสถาบันที่ญี่ปุ่นโดยตรง

หลังจากนักเรียนโอนเงินแล้ว ให้แฟกซ์หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ที่เจเอ็ดดูเคชั่น Fax : 0-2631-2040
เมื่อยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองสถานภาพ ( Certificate of Eligibility ) ฉบับจริง เพื่อนำไปใช้ในการขอวีซ่า

visa-student2012

5ยื่นขอวีซ่า / จองตั๋วเครื่องบิน
ยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวจะให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมนัดหมายไปยื่นวีซ่า
การยื่นขอวีซ่าโดยปรกติจะใช้เวลา 5 วันทำการ

Exif_JPEG_PICTURE

6ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
มีการปฐมนิเทศเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

h_process3

7เดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.