Yamanashi Eiwa Senior High School

โรงเรียนสตรีชื่อดังอันเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 133 ปี

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Yamanashi Eiwa Senior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Kofu จังหวัด Yamanashi ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับโตเกียว (เดินทางด้วยรถไฟด่วนจากสถานี Shinjuku 90 นาที และเดินจากสถานี Kofu 7 นาที) เป็นเมืองท้องถิ่นที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ และสามารถใช้ชีวิตนักเรียนได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจาก 5 ประเทศศึกษาอยู่

Yamanashi Eiwa Senior High School นักเรียน

 

✏️ หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเรียนภาษาและสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น 1 ปี

เข้าเรียนเดือนเมษายน 2023 ~ มีนาคม 2024

✏️ ค่าเล่าเรียน 770,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อม หลักสูตร Regular Course ตามระดับชั้นเรียนระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • ค่าเล่าเรียน 1 ปี
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (ไม่รวมมื้อกลางวันและวันอาทิตย์)
 • ค่าชุดนักเรียนและชุดพละ
 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
 • ค่าสอบวัดระดับ 1 ครั้ง
 • ค่าทัศนศึกษา(Okinawa และ Nagasaki )
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิม (ก่อนเดินทาง)
 • ค่าอินเตอร์เน็ตซิมที่ญี่ปุ่น ความเร็วเน็ตต่อเดือน 20 GB ระยะเวลา 11 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าดำเนินการเดินเรื่องหน่วยกิตการเรียน

✏️ หอพัก

หอพัก Dormy Kofu

 • ห้องเดี่ยว มีห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ และครัวขนาดเล็กในห้อง
 • เดินไปโรงเรียน 20 นาที
 • มีผู้ดูแลหอพัก

หอพักของ Yamanashi Eiwa Senior High School