midashieju


EJU : The Examination for Japanese University Admission for International Students
การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

1. วัตถุประสงค์
EJU คือการสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาหลักและวิชาความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยจะใช้ผลการสอบนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

2 หน่วยงานจัดสอบ
การสอบนี้จัดขึ้นโดย Japan Student Services Organization (JASSO) โดยร่วมมือจาก กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ญี่ปุ่น ( Monbukagakusho : MEXT ) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ) เป็นผู้จัดสอบ

3 รายละเอียดในการสอบ

1 ) เป้าหมาย – เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

2 ) วันสอบ – ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน / ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน

3 ) สถานที่จัดสอบ – กรุงเทพฯ

4 ) ตารางสอบและวิชาที่สอบ – ผู้สมัครสอบต้องเลือกวิชาที่สอบ ตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ

วิชา
จุดมุ่งหมาย
เวลา(นาที)
คะแนน
ภาษาญี่ปุ่น
วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(สำหรับใช้ในการศึกษา)ที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
120
0 – 400
วิทยาศาสตร์
วัดความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา)ที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
80
0 – 200
ความรู้ทั่วไป
วัดความรู้ในเชิงตรรกะการคิดหาเหตุผล ความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในสายศิลปศาสตร์ในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
80
0 – 200
คณิตศาสตร์
วัดความรู้พื้นฐานในการคำนวนที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
80
0 – 200

 

หมายเหตุ

  1. วิชาภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยการทดสอบการเขียน การฟัง ความเข้าใจในการฟัง การอ่าน ทั้ง 4 ทักษะ
  2. วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสอบให้เลือกสอบ 2 วิชา จากฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ
  3. วิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครสอบสายศิลป์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ก. ส่วนผู้สมัครสอบสายวิทย์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ข. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ
  4. ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมกับวิชาความรู้ทั่วไป
  5. คะแนนสอบ จะไม่ใช้คะแนนตามคะแนนดิบของผู้สมัครสอบ แต่จะใช้คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น

 

5 ) การเลือกภาษาที่ใช้สอบ – สามารถเลือกสอบโดยโจทย์ภาษาอังกฤษ หรือโดยโจทย์ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ ( วิชาภาษาญี่ปุ่นจะมีโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น )

6 ) การตอบข้อสอบ – ให้ทำลงในกระดาษคำตอบทั้งหมด ( มาร์คชีท ) รวมทั้งการสอบข้อเขียนในวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

4 ขั้นตอนการสมัคร

1. การสมัคร

ใบสมัคร : ให้ใช้ใบสมัครที่กำหนด

ช่วงเวลารับสมัคร :

ครั้งที่ 1 รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ( กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์ )

ครั้งที่ 2 รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ( กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์ )

สถานที่รับสมัคร : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ

หลักฐานการสมัคร : รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

2. คู่มือการสอบ

จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสมัครสอบ

3. ตารางสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

จะจัดส่งให้ผู้สมัครหลังวันหมดเขตการรับสมัคร

5 การประกาศผลสอบ

จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 1 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนสิงหาคม

จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 2 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนมกราคม


สถานที่ติดต่อสอบถาม

ประเทศไทย
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.น.ญ. )
1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม บางรัก กทม.10500
โทร : 0-2234-6951 / 54
แฟกซ์ : 0-2234-3725
email : admin@ojsat.or.th
website : http://www.ojsat.or.th

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถ.อโศก ( สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2661-7057 และ 0-2661-7091
แฟกซ์ : 0-2661-7058
email : jeicbkk@ksc9.th.com
website : http://www.jasso.go.jp/

 

ประเทศญี่ปุ่น
Testing Division ,
Japan Student Services Organization (JASSO)
4-5-29 Komaba , Meguro-ku Tokyo 153-8503
โทรศัพท์ : 03-5454-5338
แฟกซ์ : 03-5454-5339
email : eju@jasso.go.jp


กำหนดการสอบ

เปิดให้เข้าห้องสอบ : 07:30 น.

สายวิทย์
สายศิลป์
Japanese as a Foreign Language ( 120 นาที )
08:00 – 10:30
Japanese as a Foreign Language ( 120 นาที )
08:00 – 10:30
Science ( 80 นาที )
11:00 – 12:30
Japan and the World
( 80 นาที )
11:00 – 12:30
Mathematics ( 80 นาที )
14:00 – 15:30
Mathematics ( 80 นาที )
14:00 – 15:30

 

** เวลาที่ระบุข้างต้นรวมเวลาในการแจกเอกสารในการสอบด้วย
** กรุณาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ
** จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว 10 นาที


การค้นหาข้อมูลของสถานศึกษาซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อนมาญี่ปุ่น

กรณีที่ผู้สมัครต้องการจะเข้าศึกษาต่อยังสถานศึกษา(คณะ ภาควิชา) ซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อน มาญี่ปุ่น ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อจากประเทศของตัวเองได้ และจะทราบผลการ คัดเลือกว่าผ่านหรือไม่ก่อนมาถึงญี่ปุ่น โดยมีขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

1. ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการสมัครจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือใบสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันนั้นๆ
เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว จากหน้าข้อมูลการรับสมัคร ในเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เสิร์จเอนจิ้นที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ท ภายในเว็บไซต์ของสถานศึกษาเอง ในหน้าข้อมูลการรับสมัคร จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเอกสารจากสถาบันได้ด้วย

2. หลังจากค้นหาข้อมูลได้แล้ว ให้ตรวจสอบในเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร วันเวลาในการรับสมัครให้เรียบร้อย
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้เรียบร้อยเสียก่อน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โปรดตรวจสอบวิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาของโจทย์ และครั้งที่ให้สอบ EJU ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ให้เรียบร้อย
(ตัวอย่าง)
สอบภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์( ก )
สำหรับวิชาความรู้ทั่วไปและคณิตศาสตร์( ก )
นั้นให้สอบด้วยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น ให้สอบ EJU ครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

3. การสมัครสอบ EJU
กรณี่สถานศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ กำหนดให้สมัครสอบ EJU ตามตัวอย่างในข้อที่ 2 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบ EJU ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน โดยเลือกสอบโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่น และสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ก หากเลือกสอบผิดวิชา หรือลืมยื่นใบสมัครตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการพิจารณา ให้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นได้ โปรดใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก อีกประการหนึ่ง เมื่อยื่นใบสมัครสอบ EJU ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่เลือกสอบไปแล้วได้ จึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครสอบ อนึ่งขอให้ตรวจดูช่วงเวลารับสมัครด้วย เมื่อยื่นใบสมัครสอบแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในวันสอบ EJU อยู่แล้ว แต่อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาบางแห่งด้วย จึงควรเก็บรักษาให้ดี อย่าให้สูญหาย
* โปรดอย่าเข้าใจผิดว่า การสมัครสอบ EJU เป็นการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยตรง

4. การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ
เมื่อได้รับใบสมัครจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในใบสมัคร จ่ายค่าตรวจเอกสารให้แก่สถานศึกษาในเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่สถานศึกษานั้นๆ ต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษาไปยังสถาบันที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ

5. การแจ้งผล
เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกจึงค่อยเริ่มขั้นตอนการขอเข้าศึกษาต่อไป


Link ข้อมูลเพิ่มเติม
Japan Student Services Organization

Scroll to Top