โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( High School )

  • โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

OISCA Senior High School
จ.ชิสึโอกะ

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
คลิกอ่านรายละเอียด

  
Meitoku Gijuku Senior High SchoolMeitoku Gijuku Senior High School
จ.โคจิ

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี, 3 ปี 6 เดือน (ม.4 – ม.6)
2. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน (จบ ม.6)
3. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
– หลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย (จบ ม.6 / มีความรู้ N3)
– หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ม.4 – ม.5)
*ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย

คลิกอ่านรายละเอียด
  
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น Sendai ikueiSendai Ikuei Gakuen High School
จ.มิยางิ
หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
3. โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี
– หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ม.4 – ม.5)
*ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย ( ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5)

คลิกอ่านรายละเอียด

  
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น columbiaColumbia International School
จ.ไซตะมะ

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 ปี (G.10 – G.12)
2. หลักสูตรโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่เรียนมัธยมหลักสูตรอินเตอร์ G.10 – G.11
คลิกอ่านรายละเอียด

  
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น meikeiMeikei High school 
จ.อิบารากิ

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
2. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น IB Program (ม.4 – ม.6)
3. หลักสูตรโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
4. โครงการแลกเปลี่ยน 6 เดือน / 1 ปี
– หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ม.4 – ม.5)
*ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย (ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น N5)
คลิกอ่านรายละเอียด

  
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น FukuiFukui Senior High School
จ.ฟุคุอิ

หลักสูตร
1. มัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 3 ปี (ม.4 – ม.6)
คลิกอ่านรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

  • อายุครบ 15 – 17 ปีบริบูรณ์ ก่อนเปิดภาคเรียน
  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบชั้นม. 3 หรือกำลังจะจบชั้นม. 3 )
  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

OISCA Senior High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยตัวอักษร
Meitoku Gijuku Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Sendai Ikuei Gakuen High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี
Meikei High School – ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
Fukui Senior High School – มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี

** หากไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือประวัติการเรียนไม่เพียงพอ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
สาขาสีลม โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน