OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOL

โรงเรียนมัธยมปลาย Oisca hamamatsu kokusai senior high school

อาจารย์ของ OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOLพร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม ฝึกฝนการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้า

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOL เป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของสถาบันที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ที่อยู่ 5835 Waji-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1115
ปีที่ก่อตั้ง 1983
จำนวนห้องเรียน 12 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 350 คน (นักเรียนต่างชาติ 44 คน)
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน มัธยมปลาย

ชยพล กิ่งนรา

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2018

กฎที่ญี่ปุ่นเคร่งครัดมาก ฉะนั้นสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนคือ ระเบียบวินัย นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องพักที่หอของโรงเรียน ที่ญี่ปุ่นไม่มีคนมาคอยทำความสะอาดให้ หลังจากเลิกเรียนทุกคนต้องทำความสะอาดโรงเรียนกันเอง ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็น หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีเวรล้างจาน สิ่งที่ประทับใจคือ ความเอาใจใส่ของอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียน เพื่อน มหาวิทยาลัย ฯลฯ

การมาเรียนและใช้ชีวิตที่นี่ทำให้เราได้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ภาษา เพื่อนใหม่ ๆ ถึงแม้เราจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ตาม สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่เราไม่สามารถหาได้ที่ประเทศไทย ผมและเพื่อน ๆ รอน้อง ๆ ทุกคนอยู่นะครับ