โรงเรียนมัธยมปลาย Oisca hamamatsu kokusai senior high school

オイスカ浜松国際高等学校 (OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOL)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1983
จำนวนห้องเรียน :: 12 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อาจารย์ของ OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOLพร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม ฝึกฝนการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้า

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปีแรก (4 เดือนแรก เรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น)
 • อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม
 • มีการให้นักเรียนฝึกฝนการทำข้อสอบ ทั้งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • นอกเหนือจากวิชาทั่วไปในชั้นเรียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

โรงยิม, โรงอาหาร, ห้องสมุด, ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องโสตทัศนศึกษา,         ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนว, ห้องประชุม

 

oisca senior high school entranceoisca senior high school classroom

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 7-6-3 Nishi Kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Hamamatsu (รสบัส 45 นาที)
ป้ายรถเมล์ Waji (เดิน 8 นาที)

📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบฮามานะ ทิศเหนือติดกับเทือกเขา และทิศใต้ติดกับแม่น้ำฮานา ส่วนด้านทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวปลูกผักและนำมารับประทานเองได้

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี

แบ่งออกเป็นสายมนุษยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์  โดยในปีแรกนักเรียนต่างชาติจะเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น คณิตศาสตร์และพละ เมื่อขึ้นปีที่ 2 นักเรียนต่างชาติจะได้เข้าเรียนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น โดยจะเรียนวิชาทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์  ชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ศิลปะ งานบ้าน  พลศึกษา โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น และจะมีวิชาพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

📖 ภาคเรียน

จำนวนภาคการศึกษา : 3 ภาคการศึกษา

 • เทอมที่ 1 : เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม
 • เทอมที่ 2 : เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
 • เทอมที่ 3 : เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*ค่าอื่นๆ รวมค่าชุดนักเรียน ค่ากิจกรรม และค่าประกันสุขภาพ
**ค่าหอพัก รวมอาหาร 3 มื้อแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร (หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี)

 1. อายุ 15-17 ปี บริบูรณ์
 2. ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จากประเทศของตนเอง
 3. ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป (หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นต่ำกว่า N4 กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

การร่ายรำแบบญี่ปุ่น, ตีกลองญี่ปุ่น, ทัศนศึกษาในประเทศแถบเอเชีย, กิจกรรมทางการเกษตร, ปลูกต้นไม้, แข่งขันกีฬา, งานโรงเรียนประจำปี, งานสังสรรค์ระหว่างนักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น