แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

JEDUCATION Exchange Program in JAPAN 2024
เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วม โครงการ แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับมัธยมปลาย ระยะเวลา 1 ปี 

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรม เพิ่มทักษะ เปิดโลกกว้าง พบเจอเพื่อนใหม่ ในการเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

 

ลักษณะเฉพาะของโครงการแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมปลาย ในประเทศญี่ปุ่น 
 • เพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากการเรียนการสอนทั้งหมดจะใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้ภาษาที่ 3 เพิ่ม
 • ใช้ชีวิตในหอพักร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ ได้เรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติและได้เพื่อนชาวต่างชาติ
 • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการใช้ชีวิตตั้งอยู่ในหอพักของโรงเรียน มีอาจารย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากป่วยไม่สบาย มีอาจารย์ค่อยช่วยเหลือ
 • ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น การใช้ชีวิตในหอพักจะทำให้ได้ฝึกฝนความเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

 

แลกเปลี่ยนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

 

 

ภาคการศึกษาที่สามารถเลือกได้
 • เทอมเมษายน 2024
  ระยะเวลา : เมษายน 2024 – มีนาคม 2025 (1  ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 17  ปีบริบูรณ์ 
 • ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4 – ม.5
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • เงื่อนไขความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  • โรงเรียน OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School และ โรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School ณ ตอนสมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น*
   แต่ก่อนเดินทางจำเป็นต้องมีชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 150 ชั่วโมงและจบหนังสือ Minna no Nihongo 2 เล่ม
  • โรงเรียน Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School และ โรงเรียน Yamanashi Eiwa Senior High School ผู้สมัครจะต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแล้ว อย่างน้อย 1 ปี
   โดยได้ความรู้เทียบเท่าระดับ N5
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 • มีสุขภาพจิตที่ดี มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

*สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ JEDUCATION CENTER ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 – มีนาคม 2024 (คอร์สเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
หากเลยกำหนดการเรียนแล้ว จะต้องมีพื้นฐานก่อนการสมัคร

**รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร หรือเงื่อนไข อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละโรงเรียน

 

แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมปลายที่มีโครงการ แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโรงเรียน

แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School
จังหวัด Shizuoka
เทอมที่เข้าเรียน : เมษายน 2024
**ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023**

แลกเปลี่ยนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

Kanto Gakuin Mutsuura Senior High School
 จังหวัด Kanagawa
เทอมที่เข้าเรียน : เมษายน 2024
**ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023**

 

แลกเปลี่ยนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

Yamanashi Eiwa Senior High School
จังหวัด Yamanashi
เทอมที่เข้าเรียน : เมษายน 2024
**ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023**
เฉพาะนักเรียนหญิง

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกฟอร์มแจ้งความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 2. ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน  1,000 บาท (โรงเรียน  OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School มี สอบ 2 ครั้ง รวมราคา 800 บาท)
 3. เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครสอบ รายละเอียดตามด้านล่าง
 4. สอบคัดเลือกกับอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น (ผ่านทางออนไลน์) *มีกรณีที่จัดสอบในกรุงเทพฯ
 5. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  (วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และสัมภาษณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่น (มีล่าม) 
 6. ยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ
 7. เข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด (สำหรับคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคมเท่านั้น)
 8. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสถานะนักเรียน
 9. ได้รับการตอบรับผลยื่นยันจากกองตรวจคนเข้าเมือง
 10. ยื่นขอวีซ่าและประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 11. ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ตามเทอมการศึกษาที่สมัครเรียน
 12. เข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
เอกสารการสมัคร
 1. ใบสมัคร 
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
หมายเหตุ :
 • เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อหลักสูตรมัธยมปลายปกติโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
 • นักเรียนต้องเจรจาขอพักการเรียนกับโรงเรียนปัจจุบันด้วยตนเอง

 

ลงทะเบียนเพื่อรับใบสมัครและนัดวันสอบ


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

 

Scroll to Top