กำลังเปิดรับสมัคร ภาคเรียนเมษายน 2024
ปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2023,  28 พฤศจิกายน 2023, 15 ธันวาคม 2023 และ 19 มกราคม 2024
(ขึ้นอยู่กับสถาบัน)

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หรือ เซนมง ของญี่ปุ่น จะเน้นให้ความรู้ทฤษฎีตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงทักษะการปฏิบัติและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชำนาญ สามารถนำมาประกอบอาชีพได้จริง แม้ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้ในด้านนั้นๆ มาก่อนเลยก็สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ

การเรียนหลักสูตรวิชาชีพนี้  ในปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาไทย ที่ต้องการเรียนรู้สาขาวิชาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาที่เรียนจบมาในระดับปริญญาตรี หรือนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ที่มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการศึกษาอย่างเจาะลึกทางด้านวิชาชีพโดยตรง

ระยะเวลาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตร 2 ปี แต่มีหลายหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในประเทศญี่ปุ่นมีวิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 3,000 แห่ง  ทุกแห่งสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ

❣️คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ระดับม.6 / ปวช.) หรือมีวุฒิเทียบเท่า
3. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยต้องแสดงใบรับรองหรือประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขึ้นไป จากสถาบันที่ญี่ปุ่น
– มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร(แบบฟอร์มของโรงเรียน สามารถขอได้ทางอีเมล์ ask@jeducation.com ระบุหัวข้อว่า “ขอรับใบสมัคร senmon (ชื่อสถาบัน)”)
2. หนังสือสัญญาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน, หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, Agreement (แบบฟอร์มของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ส่งให้พร้อมกับใบสมัคร)
3. หนังสือรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถานศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับจริง)
4. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น (ผู้ที่กำลังศึกษาให้นำผลการเรียนและใบรับรองเกณฑ์การเข้าเรียนมายื่น ส่วนผู้จบการศึกษาแล้วเพิ่มหนังสือรับรองการจบการศึกษา)
5. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร จำนวน 9 รูป(ขนาด 4x3cm หรือ 1 นิ้วครึ่ง)
6. หนังสือรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 2 หรือ N2 (จำเป็นต้องใช้ในกรณีผู้สมัครอาศัยอยู่ต่างประเทศ)
7. Recommedation Letter (ใช้แบบฟอร์มของทางสถาบัน โดยผู้รับรองจะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น, อาจารย์ที่ปรึกษา, หรือหัวหน้างาน บุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย, ตราประทับการเข้าออกญี่ปุ่น)
9. สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (กรณีที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น)
10. หนังสือรับรองยอดเงินฝากในธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( จำนวนเงินฝากไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท )
11. หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( รายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท )
12. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
13. เอกสารอื่นๆ (อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน)

**เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น หากให้ทางเจเอ็ดดูเคชั่นแปลจะมีค่าใช้จ่ายใบละ 400 – 1,000 บาท

⭕️ สถาบันที่กำลังเปิดรับสมัคร

College of Business and Communication  
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
สาขาที่เปิดสอน

 1. Department of Business Japanese
 2. Department of Comprehensive International Business
 3. Department of Intensive International Business
 4. Department of International Hotel, Tourism, and Bridal Service
 5. Department of Global Media and Information Communication Technology
 6. Department of International ICT and Tourism
ปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2023 และ 19 มกราคม 2024
ค่าสมัครสอบ : 2,000 บาท
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 30,000 เยน (พร้อมหักส่วนลดจากค่าสมัครสอบ 2,000 บาท)
วิชาที่สอบ
ภาษาญี่ปุ่น  1 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype
 Nihon kogakuin (NEEC)  
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
สาขาที่เปิดสอน

 1. Creator College (Film, Voice Actor, Manga, Animation)
 2. Design College (Design, Game, CG)
 3. Music College (Concert Event, Music Artist, Dance Performance)
 4. IT College (IT Specialist, Information Technology, Network Engineering, Business Information)
 5. Technology College (Robotics, Electronics, Applied Biology etc.)
ปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2023
วิชาที่สอบ
ภาษาญี่ปุ่น  1 ชั่วโมง
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype*อาจมีสอบวิชาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
 Toho Gakuen Media Training College 
tohogakuen005
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
สาขาที่เปิดสอน

 1. Broadcasting Arts ( Production, Director, Broadcast writer, Producer etc)
 2. Broadcasting Engineering ( TV Camera man, Picture editor, Video Engineer etc.)
 3. Event Lighting ( Writing Director, Writing Operator, Moving Light operator, Light Space
 4. TV Art Design (Art Designer, Stage Setting, Movie Art staff)
ปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2023
 Toho Gakuen Film Techniques Training College 
tohogakuen001
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
สาขาที่เปิดสอน

 1. Film Production
 2. Promotion Movie
 3. Animation and CG
 4. Creative Writing
 5. Movie and VFX
ปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2023
 Toho Gakuen Sound Technology College 
tohogakuen010
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
สาขาที่เปิดสอน

 1. Acoustic Technology
 2. Acoustic Media
ปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2023
 Tokyo Announce Gakuin Performing Arts College 
tohogakuen007
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
สาขาที่เปิดสอน

 1. Voice Acting
 2. Variety Show
 3. Acting Performance
 4. Announcing
 5. Dance and Performing
ปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2023
 ECC College of Computer & Multimedia 
専門力・国際力・人間力
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
คณะที่เปิดสอน

 1. Game
 2. IT
ปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2023
 ESP College of Entertainment
ESP College of Entertainment
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
คณะที่เปิดสอน

 1. Musician
 2. Acting
 3. Music Technician
 4. Guitar Craft
ปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2023

บทความเกี่ยวกับการเรียนต่อเซนมงที่ญี่ปุ่น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-106
email : ask@jeducation.com
ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top