สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น แต่เกรดไม่ถึง

อยาก สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ทำยังไงดี?

การ สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  เรื่องของ GPAX  หรือเกรดเฉลี่ยรวม เป็นเงื่อนไขสำคัญอันดับแรก ที่จะทำให้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบหรือไม่  แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  ก็อย่าเพิ่งรีบถอดใจ  มาดูกันว่าจะมีหนทางไหน ที่จะทำให้มีโอกาสเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกับเค้าได้บ้าง

การ สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยคัดเลือกผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัยนั้น  สามารถนำผลการสอบ EJU หรือ JLPT มาใช้ยื่นสมัครเพื่อรับการคัดเลือกสมัครทุน ในกรณีที่ผลการเรียนของผู้สมัครไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด

สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Undergraduate Students

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

เลือกเรียนได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  ทั้งสายศิลป์และวิทย์  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  (ไม่ใช่หลักสูตรอินเตอร์)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน ปีถัดไป)
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป
 • GPA สะสมในระดับมัธยมปลายตั้งแต่ม.4 / ปวช. 1 รวม ไม่ต่ำกว่า 3.50


ถ้าคุณสมบัติตรงตามนี้  ยินดีด้วย! คุณได้ไปต่อค่ะ
อย่ารอช้า
คลิกรายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครของปีก่อนมาศึกษา ณ บัดนาว

หาก GPA ม.ปลายต่ำกว่า 3.50 ยื่นคะแนนอะไรช่วยได้บ้าง? 

GPA สะสมระหว่าง 3.30 – 3.49
มีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้  โดยการยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. JLPT
ยื่นผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 หรือ N1

2. EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น
ยื่นคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น EJU
วิชาภาษาญี่ปุ่น (ไม่รวมพาร์ทการเขียน) คะแนน 200 ขึ้นไป

3. EJU วิชาอื่น
ยื่นผลสอบ EJU ตามคู่วิชาดังต่อไปนี้

 • วิชาคณิตศาสตร์ คอร์ส 1 + Japan and the world คะแนนรวม 240 ขึ้นไป หรือ
 • วิชาคณิตศาสตร์ คอร์ส 2 + วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม 240 ขึ้นไป

ข้อสอบ EJU 4 วิชานี้ สามารถเลือกสอบด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

แต่ถ้ากรณีที่ GPA ม.ปลาย ต่ำกว่า 3.30 ก็หมดสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ค่ะ 
แนะนำให้ลองดูทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยี หรือทุนวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ
ซึ่งมีเงื่อนไขคือ GPA สะสมระดับมัธยมปลาย รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

หรือเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในไทย  แล้วพยายามทำเกรดเฉลี่ยปริญญาตรี ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.25 ก็จะมีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท นักศึกษาวิจัย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ญี่ปุ่น

ดูข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทต่างๆ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ป.โท


ทุนประเภท Research Student

ทุนนักศึกษาวิจัย
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท / เอก

เข้าเรียนได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรี/โทมา

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป )
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปีถัดไป
 • หากศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
 • *** หากศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และไม่ต่ำกว่า 2.80 ใน
  ระดับปริญญาตรี

ถ้าคุณสมบัติตรงตามนี้  ยินดีด้วย! คุณได้ไปต่อค่ะ
อย่ารอช้า
คลิกรายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครของปีก่อนมาศึกษา ณ บัดนาว

หาก  GPA สะสมระดับปริญญาตรี ไม่ถึง 3.25  ยื่นผลคะแนนอะไรช่วยได้บ้าง?

กรณี GPA ปริญญาตรี ระหว่าง 2.80 -3.24
มีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ โดยการยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

1. JLPT
ยื่นผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT

 • GPA 3.15 -3.24 ยื่นผลสอบ JLPT ระดับ N3 หรือ N4
 • GPA 3.00 -3.14 ยื่นผลสอบ JLPT ระดับ N2
 • GPA 2.80 – 2.99 ยื่นผลสอบ JLPT ระดับ N1

2. EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น
ยื่นคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น

 • GPA 3.15 -3.24 ยื่นผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น (ไม่รวมพาร์ทการเขียน) 160 คะแนนขึ้นไป
 • GPA 3.00 -3.14 ยื่นผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น (ไม่รวมพาร์ทการเขียน) 200 คะแนนขึ้นไป
 • GPA 2.80 – 2.99 ยื่นผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น (ไม่รวมพาร์ทการเขียน) 240 คะแนนขึ้นไป

3. EJU วิชาอื่น
ยื่นผลสอบ EJU ตามคู่วิชาดังต่อไปนี้

 • วิชาคณิตศาสตร์ คอร์ส 1 + Japan and the world คะแนนรวม 240 ขึ้นไป หรือ
 • วิชาคณิตศาสตร์ คอร์ส 2 + วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม 240 ขึ้นไป
  ข้อสอบ EJU 4 วิชานี้ สามารถเลือกสอบด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

แต่ถ้ากรณีที่ GPA ป.ตรี  ไม่ถึง 3.25  ( หรือจบป.โท GPA ต่ำกว่า 3.50 ) ก็หมดสิทธิ์สมัคร

แนะนำให้ศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่อยากจะเข้าศึกษา  และสมัครขอทุนของมหาวิทยาลัย  หรือบางมหาวิทยาลัยจะมีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท University Recommendation   ซึ่งทุนประเภทนี้  ในการสมัครขอทุน  จะไม่ได้มีเกณฑ์เรื่องเกรดเฉลี่ย   กรณีนี้ก็ต้องทำการบ้านเยอะขึ้นหน่อยนะคะ   แต่ถ้าอยากได้ทุน ก็ต้องพยายามให้เต็มที่ล่ะค่ะ

หมายเหตุ!

 • ผลสอบ EJU และ JLPT จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • การสอบ EJU และ JLPT จัดสอบปีละ 2 ครั้งเท่านั้น กว่าจะได้รับผลคะแนน
  จึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ดี โดยการสอบ 1 ปีล่วงหน้า

การสอบ JLPT  ยากไหม  

การสอบ JLPT ยากไหม
สำหรับคำถามนี้  ก็ต้องบอกว่าไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความพยายาม  และขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของแต่ละคน

ยกตัวอย่างเช่น
การสอบ JLPT

ถ้าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย
มีเป้าหมายที่จะสอบ JLPT ระดับ N5    ถ้ามีเวลาเรียนแบบเร่งรัดจัดหนัก  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ อย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง
ใช้เวลา 3 เดือนหรือประมาณ 200 ชั่วโมง ก็จะสามารถครอบคลุมเนื้อหาระดับ N5 ได้ค่ะ
ใช้เวลา  6 เดือน ก็จะครอบคลุมเนื้อหาระดับ N4 ได้
ถ้าจะให้ถึง N3 ก็อาจจะใช้เวลาถึง 1 ปีเต็ม
แต่ถ้าไม่มีเวลาเรียนเร่งรัด ทุกวันๆ ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้เป็นปีๆ เหมือนกันค่ะ

ถ้าคิดว่าอยากจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นจริงๆ  ยังไงเจ๊เอ๊ดก็ยังคงแนะนำให้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ  เพราะความรู้ภาษาญี่ปุ่นมีผลต่อการที่จะได้ทุนต่างๆ อยู่พอสมควรเลยทีเดียว

  

การสอบ EJU  ยากไหม  

การสอบ EJU ยากไหม
การสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น  ต้องบอกว่า “ยาก” ค่ะ  เนื้อหาและคำศัพท์ประมาณ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป  เพราะเป้าหมายของการสอบ EJU เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  อยากรู้ว่ายากแค่ไหน   คลิกดูตัวอย่างข้อสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 

ส่วนการสอบ EJU วิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์  , วิทยาศาสตร์  เนื้อหาของข้อสอบ จะเป็นประมาณระดับมัธยมปลาย  และยังสามารถเลือกสอบด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษได้   ถ้าอ่านโจทย์ออกก็ไม่ได้ถือว่ายากจนเกินไปค่ะ  โดยเฉพาะคนที่ตั้งเป้าจะสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่แล้ว

ในส่วนของ Japan and the world ค่อนข้างจะครอบคลุมเนื้อหาที่กว้าง  จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสังคม ปัญหาระดับโลก และเกี่ยวกับญี่ปุ่น   แนะนำให้ฝึกทำข้อสอบเก่าจะทำให้พอเห็นแนวของข้อสอบได้มากขึ้นค่ะ    คลิก ดูตัวอย่างข้อสอบ EJU วิชาอื่นๆ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายไปนี้  คือสำหรับคนที่เกรดไม่ถึงตามเกณฑ์ จะมีสิทธิ์สมัครสอบเท่านั้นนะคะ

เมื่อเข้าเกณฑ์สมัครได้แล้ว  ก็ยังต้องฝ่าฟันด่านอื่นๆ ตั้งแต่การสมัคร การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์อีก   สู้ๆ ค่ะ

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT  ที่ Jeducation Center
ติวสอบวัดระดับ JLPT


Link ที่เกี่ยวข้อง


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น
แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ

โทร. 02-267-7726
ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น ต่อ 101-104
สอบถามคอร์สภาษาญี่ปุ่น ต่อ 111-112

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line