ไปทำงานที่ญี่ปุ่น

โอกาสในการ ไปทำงานที่ญี่ปุ่น อย่างถูกกฎหมาย ของผู้มีความสามารถด้าน งานพยาบาล การเกษตร และ อาหาร 

 

ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับ สถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” กัน

ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในญี่ปุ่น ในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่น จึงได้กำหนดสถานภาพการพำนักใหม่ขึ้น เพื่อเปิดรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะทาง ให้สามารถใช้สถานภาพนี้ยื่นขอวีซ่าเข้า ไปทำงานที่ญี่ปุ่น อย่างถูกกฎหมาย และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งเรียกว่าสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” หรือ Specified Skilled Worker ( ภาษาญี่ปุ่น : 特定技能 ) โดยกำหนดใช้แล้วในเดือนเมษายนปี 2019 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองฉบับแก้ไข

แรงงานเฉพาะทาง

โดยผู้ได้วีซ่านี้จำเป็นต้องต่ออายุวีซ่าทุกๆ 1 ปี, 6 เดือน หรือ 4 เดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้

สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง ยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ทั้งนี้สำหรับหมายเลข 2 นั้น จะเป็นสถานภาพสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง และเปิดรับเพียง 2 สาขาเท่านั้น ในที่นี้เราจึงจะขออธิบายในส่วนของ สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1 ที่เพียงสามารถสอบผ่าน การทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ บวกกับมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ก็สามารถทำข้อสอบ และ ยื่นเอกสารเพื่อสมัครหางานที่ญี่ปุ่นได้

ไปทำงานสาขาไหนได้บ้าง ?

สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ที่พระราชบัญญัติได้ระบุไว้ มีทั้งหมด 14 สาขา ได้แก่ 

 1. งานพยาบาล : งานช่วยเหลือคนพิการ
 2. การจัดการความสะอาดอาคาร : งานทำความสะอาดภายในอาคาร
 3. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมือ : งานผลิตชิ้นส่วน
 4. อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน : งานผลิตชิ้นส่วน
 5. อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล : งานผลิตชิ้นส่วน
 6. งานก่อสร้าง : งานสร้างบ้าน, อาคาร
 7. อุตสาหกรรมต่อเรือและเครื่องจักรเรือ : งานต่อเรือ
 8. การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ : งานตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนตร์
 9. อุตสาหกรรมการบิน : งานขนสัมภาระขึ้นเครื่องบิน, ตรวจเช็คสภาพ และ ซ่อมเครื่องบิน
 10. การอำนวยความสะดวก : งานประชาสัมพันธ์ และ ต้อนรับแขกที่โรงแรม
 11. การเกษตร : งานปลูก เก็บเกี่ยวผัก งานเลี้ยงสัตว์
 12. การทำประมง : งานตกปลา และเลี้ยงปลา
 13. ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
 14. อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

สำหรับการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ เพื่อใช้ยื่นขอ สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทางได้มีการเปิดจัดสอบทั้งในญี่ปุ่น และ ในต่างประเทศ โดยขณะนี้หน่วยงานในประเทศไทย เปิดจัดสอบแล้วรวมทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ งานพยาบาล งานการเกษตร และ อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

 

ไปทำงานที่ญี่ปุ่น

 

เงื่อนไขในการ ไปทำงานที่ญี่ปุ่น สถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1”

 1. ผู้ยื่นขอสถานภาพจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพในแต่ละแขนง (14 ประเภท ข้างต้น)
 3. ผ่านการทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน หรือการสอบ JFT-Basic (ผู้ที่มีผลสอบ JLPT ระดับ N4 แล้ว สามารถใช้แทนได้เช่นกัน)

หมายเหตุ

 • สามารถละเว้นการสอบ ข้อ 2 และ 3 ได้หากเป็นผู้ที่เคยผ่าน การเข้าฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2 ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว แต่ ถ้าต้องการทำงานในสาขาอื่นนอกเหนือจากที่เคยไปฝึกงานมา จำเป็นต้องสอบ มาตรฐานทักษะอาชีพ ของสาขาที่ต้องการทำงานด้วย
 • การทำงานในสาขาบริบาล จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับการบริบาลเพิ่มเติม คู่กับผลสอบ JFT-Basic หรือ JLPT

งานโรงแรมที่ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง หมายเลข 1”

 1. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพในแต่ละแขนง (14 ประเภท ข้างต้น)
 2. เข้ารับการทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น
 3. ยื่นสมัครงานโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานด้านการจัดหางาน ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน หรือผ่านกรมจัดหางาน
 4. ตกลงด้านสัญญาจ้างกับองค์กรญี่ปุ่นที่ตอบรับ พร้อมรับการตรวจร่างกาย
 5. ยื่นเอกสารขอสถานภาพการพำนัก* และรอผล
 6. นำผลสถานภาพการพำนักที่่ได้ยื่นขอวีซ่า
 7. เดินทางเข้าทำงานที่ญี่ปุ่น

* หากเป็นผู้ที่มีวีซ่าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว เช่น ผู้ที่ผ่านการเข้า การเข้าฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2 หรือ ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน จะต้องทำการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนสถานผู้อยู่อาศัย

รับการทดสอบ มาตรฐานทักษะอาชีพ และ ภาษาญี่ปุ่น ได้ที่ไหน ?

การทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ

ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพ เพื่อใช้ยื่นขอสถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ งานพยาบาล งานการเกษตร และ อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร จึงสามารถสอบได้จากที่ไทย โดยใช้ข้อสอบภาษาไทย

1. งานพยาบาล

 • ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
 • อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่ 

2. งานการเกษตร

 • ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
 • อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่

3. อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร 

 • ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสอบกับหน่วยงานที่เปิดสอบ ที่นี่
 • อ่านเนื้อหาการสอบได้ ที่นี่  (ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

ไปทำงานที่ญี่ปุ่น โรงงาน

การทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น 

การยื่นขอสถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง สามารถใช้ผลสอบ The Japan Foundation Test for Basic Japanese หรือชื่อย่อว่า JFT-Basic ซึ่งป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามมาตรฐานของเจแปนฟาวน์เดชั่น

JFT-Basic มีระดับเดียว โดยระดับภาษาญี่ปุ่นจะเทียบเท่ากับระดับพื้นฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล และ อ่านรีวิวข้อสอบจริงได้ตามลิ้งก์ด้านล่าง

อ่านรีวิวข้อสอบจริง และ รายละเอียดการสอบ JFT-Basic ได้ ที่นี่

ตัวอย่าง สอบ JFT-Basic

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แรงงานทักษะเฉพาะทาง ได้ ที่นี่

 

คอร์สติวสอบ JFT – BASIC เปิดรับสมัครแล้ว!

ดูรายละเอียด – สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก :

 

เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
โทร. 0-2267-7726 
Email : school@jeducation.com

คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิก  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top