เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด Jeducation Center

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด

คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด

ให้คุณได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ด้วยการเรียนแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลไวในเวลาจำกัด
Icon_star-1

จุดเด่นของหลักสูตร

คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด เหมาะกับใคร?

Icon_airplane-1

ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปเรียนต่อ ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

เตรียมพร้อม ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้มั่นใจ ก่อนลุยจริงในประเทศญี่ปุ่น
Icon_busbag-1

ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เพื่อใช้ในการทำงาน

เพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เพื่อการนำไปใช้จริงในการทำงานในสายงานเกี่ยวกับญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

รีวิวจากนักเรียนหลักสูตรเร่งรัด

**เงื่อนไขผู้สมัครเรียนคอร์สเรียนแบบ Onsite (เรียนที่สถาบัน)**

นักเรียนจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป หรือมีกำหนดการว่าจะได้ฉีดเข็มแรกก่อนวันเปิดเรียน

โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มเพื่อให้นักเรียนแนบหลักฐานการได้รับวัคซีน (ที่ระบุ ชื่อ นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน และ วันที่ได้รับวัคซีน) เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง หลังจากนักเรียนได้ทำการสมัครเรียนแล้ว

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้รับการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายรายชื่อผู้เรียนไปที่คลาสเรียนแบบ Online (เรียนสดออนไลน์) แทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครทุกกรณี
 • นักเรียนไม่สามารถย้ายคอร์สเรียนระหว่างเทอมได้
 • นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเรียน และเวลาอยู่ในสถาบัน
 • กรณีระหว่างเรียน หากนักเรียนมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ ตรวจพบว่าอาจได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อหยุดเรียนและดูอาการ
คลิกดูคอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัด ที่สนใจ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1
**สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน**

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo เล่ม 1 – 2
 • แบบฝึกหัด Minna no Nihongo เล่ม 1 
 • แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo
ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ เทียบเท่า N5
 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น คาดคะเน อธิบายเส้นทาง เป็นต้น

จำนวนชั่วโมงเรียน 212 ชั่วโมง
ราคา 36,000 บาท
(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด มูลค่ารวม 878 บาท)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมกรกฎาคม 2022
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo เล่ม 3 – 4 
 • แบบฝึกหัด Minna no Nihongo เล่ม 2 
 • แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo
ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ เทียบเท่า N4
 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • แสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ตามสถานการณ์ต่างๆ
 • แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ถ่ายทอดข้อมูล เรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้น พูดให้คำแนะนำ
 • รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ
 

จำนวนชั่วโมงเรียน 208 ชั่วโมง
ราคา 35,400 บาท
(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด มูลค่ารวม 878 บาท)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัครเรียน
จะต้องสอบ Placement Test วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ*

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมเมษายน 2022
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo Chukyu เล่ม 1
 • แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo
ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ เทียบเท่า N3
 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • เข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งภาษาพูดและเขียน
 • สามารถเลือกใช้สำนวนคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
 • สร้างรูปประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างสละสลวย

จำนวนชั่วโมงเรียน 208 ชั่วโมง
ราคา 35,400 บาท

(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัครเรียน
จะต้องสอบ Placement Test วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ*

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมเมษายน 2022
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 4

หนังสือเรียน

 • Minna no Nihongo Chukyu เล่ม 2
 • Kanji sou matome N2
ระดับความรู้เมื่อเรียนจบ ครึ่งหนึ่งของระดับ N2
 

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ…

 • อ่านจับใจความบทความขนาดยาวได้
 • สามารถสนทนา อ่าน – เขียนเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • สามารถตีความ ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

จำนวนชั่วโมงเรียน 208 ชั่วโมง
ราคา 35,400 บาท

(แถมฟรี ! หนังสือประกอบการเรียนครบชุด)

**ผ่อน 0% ระยะเวลา 3 เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต**

สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการสมัครเรียน
จะต้องสอบ Placement Test วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ*

กำลังรับสมัครสมัคร เทอมเมษายน 2022

สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ Jeducation Center รับสิทธิพิเศษ

วิธีการเรียน

เรียนสดที่สถาบัน Jeducation Center

เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียน

สอบถามทางโทรศัพท์

สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์