ทุน ปริญญาตรี สายวิทย์ ที่ญี่ปุ่น

หลักสูตร ISP มหาวิทยาลัยฮอกไกโด กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่!

ช่วงเวลารับสมัคร : 15 – 30 พฤศจิกายน 2023

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

ทุน ปริญญาตรี สายวิทย์ ที่ญี่ปุ่น

หลักสูตร ISP  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  Integrated Science Program

 

◉ ชื่อหลักสูตร
Integrated Science Program (ISP)
หลักสูตร ISP เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์  ( การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ )

หลักสูตรประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2 ปี มหาวิทยาลัยฮอกไกโดยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นสูงสามารถเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง และปริญญาโท 1 ปีครึ่งอีกด้วย

◉ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และสายอาชีพด้านธุรกิจ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบด้านสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต

◉ ความสัมพันธ์ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ในขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา) เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในคณะที่หลากหลายมากขึ้น ( เช่น คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์) นักศึกษาจะเลือกคณะด้วยตนเองตามเงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดโดยคณะนั้นๆ

◉ คุณลักษณะของผู้สมัคร
หลักสูตร ISP  เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในวงกว้าง
  • ผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา)
  • ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
  • ผู้ที่มีแรงผลักดันในการช่วยเหลือสังคมที่กว้างขึ้น ด้วยการเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับนานาชาติในอนาคตและมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

◉ จำนวนนักศึกษาที่รับ
จำนวนมาก : นักศึกษาใหม่จะต้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ และหลังจากเข้าเรียนแล้ว 6 เดือน จะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในสาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ผลการเรียน และหน่วยกิตสะสมในขณะนั้น

◉ วันที่เข้าเรียน
เดือนตุลาคม 2024

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top