Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

หลักสูตร Integrated Science Program มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

หลักสูตร Integrated Science Program (ISP) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2021

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
   กรณีที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น (2 สัญชาติ) จะต้องติดต่อและปรึกษามหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร
  2. ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2021)
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีอายุ 18 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2021
  4. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
TOEIC 730 ขึ้นไป

**คะแนนสอบข้างต้น จะต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครออนไลน์

◉ การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

◉ กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ กิจกรรม
กรอกใบสมัครออนไลน์ 13 – 30 พฤศจิกายน 2020
เอกสารส่งถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2020
**สามารถส่งที่ JEDUCATION ได้ ฟรี! ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2020**
สอบสัมภาษณ์ทาง Skype 18 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2021
ประกาศผลสอบ 24 มีนาคม 2021

หมายเหตุ : นักเรียนควรวางแผนสอบ SAT และ TOEFL/IELTS ให้เรียบร้อยก่อนกลางเดือนตุลาคม 2020 เพื่อที่จะได้สมัครและส่งเอกสารทัน

🌟 ปรึกษาเรื่องการสมัครและให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นตรวจเอกสารการสมัคร และส่งไปมหาวิทยาลัยให้ ฟรี! 🌟

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์
  ( Download Application Guideline ประจำปี 2021 ได้ที่นี่ )
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย ( แบบฟอร์มใบสมัครปี 2021 จะเปิดให้ดาวน์โหลดช่วงเดือน พฤศจิกายน 2020)

 

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

(1) Educational Background: ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 1 Educational Background Form และพิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน และปรินท์ออกมา

 

(2) Photo: รูปถ่าย

ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

 

(3) Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 2 Certificate of (Expected) Graduation) และให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้ เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรินท์ออกมา ให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็นและประทับตราโรงเรียน

 

(4) Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

 

(5) Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 • TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
 • TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
 • TOEIC  730 ขึ้นไป 

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
 • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT + TOEFL PBT รหัส institution code คือ B610 )

โดยส่งไปที่อยู่ตามนี้

Division of International Student International Affairs Department, Hokkaido University,
Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0815 Japan

** ข้อควรระวัง ผลคะแนนภาษาอังกฤษจะต้องให้ศูนย์สอบส่งตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น นักเรียนห้ามส่งเอง
หากผลสอบส่งไม่ถึงมหาวิทยาลัยตามวันที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

 

(6) Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test

 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects หรือ ACT-Examination
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน A-Levels / GCE
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET ( หากไม่มีคะแนน ONET แนะนำให้ยื่น SAT)

 

(7) Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง

 

(8) Personal Statement

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 3 Personal Statement และพิมพ์คำตอบลงในข้อ A-B ด้วยภาษาอังกฤษ แล้วปริ้นท์ออกมา

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

 

(9) Letter of Recommendation:

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 4 Letter of Recommendation และให้อาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมปลายที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดีกรอกฟอร์มให้ ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา) และทักษะในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

หมายเหตุ:

 • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
 • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

 

step002 
เตรียมเอกสารใน Step 1 และนำมาที่ JEDUCATION เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่ ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้ หรือสามารถกรอกด้วยตนเองจากบ้านได้

กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

13 – 30 พฤศจิกายน 2020

ลิ้งค์การสมัครออนไลน์ : https://e-apply.jp/e/hokudai-gakubu-eng/

**เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์และเตรียมเอกสารตัวจริงแล้ว จะต้องส่งไปที่ญี่ปุ่น อ่านรายละเอียด Step 4**

หมายเหตุ : หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันแรกที่เปิดรับสมัครและปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันปิดรับสมัคร (ตามเวลาญี่ปุ่น)
step003 
ค่าสมัคร 5,000 เยน ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

🔸 บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

 • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
 • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
 • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
 • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

🔸 Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)

🔸 ChinaPay

step004 

ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด

กำหนดการส่งเอกสาร

ส่งที่สำนักงาน Jeducation
ที่อยู่ : อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2020

**เจเอ็ดดูเคชั่นจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง**

หากไม่ทันวันที่กำหนดข้างต้น จะต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยฮอกไกโดด้วยตัวเอง และชำระค่าส่งเอกสารเอง โดยต้องส่งเอกสารตัวจริงถึงญี่ปุ่นภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2020 เวลา 17.00 น. โดยส่งตามที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่
Division of International Student International Affairs Department, Hokkaido University,
Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0815 Japan

 หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

step005 

หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

18 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2021

มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศผล

24 มีนาคม 2021

 

:: ติดตามกำหนดการสมัครที่เว็บไซต์ของเจเอ็ดดูเคชั่นนี้ ::

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น