หลักสูตร Integrated Science Program มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

หลักสูตร Integrated Science Program (ISP) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2024

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
  2. ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2024)
   **ในกรณีที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กรุณาศึกษาเพิ่มเติมตามกรณีของตนเอง ใน Application Guideline (เนื่องจาก Application Guideline ประจำปี 2024 ยังไม่ออกมา ผู้สมัครสามารถศึกษาจากของปีก่อนได้)
  3. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

TOEFL iBT (Test Date Scores) 79 ขึ้นไป
TOEFL iBT Home Edition (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป                                                                                                                                     Duolingo English Test 110 ขึ้นไป

**คะแนนสอบข้างต้น จะต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครออนไลน์

◉ การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

◉ กำหนดการรับสมัคร

Download Application Guideline คลิกที่นี่

กำหนดการ กิจกรรม
กรอกใบสมัครออนไลน์ 15 – 30 พฤศจิกายน 2023
เอกสารส่งถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2023
สอบสัมภาษณ์ทาง Skype 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024
ประกาศผลสอบ 22 มีนาคม 2024

หมายเหตุ : นักเรียนควรวางแผนสอบ SAT และ TOEFL/IELTS ให้เรียบร้อยก่อนกลางเดือนตุลาคม 2023 เพื่อที่จะได้สมัครและส่งเอกสารทัน

ปรึกษาเรื่องการสมัครและให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นตรวจเอกสารการสมัคร และส่งไปมหาวิทยาลัยให้ ฟรี!

◉ ประเภทการสมัคร

ผู้สมัครจะได้เลือกประเภทการสมัครของตัวเอง ณ ตอนที่สมัคร Online Application โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. Physics-oriented Students – เน้นวิชาฟิสิกส์เป็นหลัก
 2. Chemistry-oriented Students – เน้นวิชาเคมีเป็นหลัก
 3. Biology-oriented Students – เน้นวิชาชีววิทยาเป็นหลัก

การเลือกข้างต้นจะส่งผลต่อการพิจารณาต่างๆรวมไปถึง เนื้อหาการสอบสัมภาษณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้ผู้สมัครมีความรู้โดยพื้นฐานของทั้ง3วิชาข้างต้น

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์
  (Download Application Guidelines คลิกที่นี่)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ และ Download แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาได้ที่นี่

 

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

(1) Document Checklist: ลิสเอกสารที่จำเป็นในการสมัคร

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 1 Checklist เพื่อใช้ตรวจสอบเอกสารในการสมัคร

 

(2) Educational Background: ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 2 Educational Background Form และพิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน และปรินท์ออกมา

 

(3) Photo: รูปถ่าย

ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

 

(4) Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 3 Certificate of (Expected) Graduation และให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้ เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรินท์ออกมา ให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็นและประทับตราโรงเรียน

 

(5) Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

 

(6) Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ตัวใดตัวหนึ่ง)

 • TOEFL iBT (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
 • TOEFL iBT Home Edition (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
 • Duolingo English Test 110 ขึ้นไป

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
 • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT รหัส institution code คือ B610 )

ส่วนคะแนน IELTS และคะแนนอื่นๆให้ส่งไปที่อยู่ตามนี้

Admission Center, Hokkaido University,
Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan

** ข้อควรระวัง ผลคะแนนภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องอัพโหลด ร่วมกับเอกสารอื่นๆ พร้อมกับให้ศูนย์สอบส่งตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยด้วย
หากผลสอบจากศูนย์สอบส่งไปไม่ถึงมหาวิทยาลัยตามวันที่กำหนด จะนับว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

 

(7) Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test (Optional : มีหรือไม่มีก็ได้)

 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects* หรือ ACT-Examination**
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน A-Levels / GCE
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน A-Level, TGAT, TPAT ( หากผลคะแนน A-Level, TGAT, TPAT ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน )

*SAT Code สำหรับโปรแกรม ISP คือ 7944

**ACT Code สำหรับมหาวิทยาลัย Hokkaido คือ 8000

***สามารถยื่น EJU วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เสริมได้

(8) Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง

 

(9) Personal Statement

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 4 Personal Statement และพิมพ์คำตอบลงในข้อ A ด้วยภาษาอังกฤษ แล้วปริ้นท์ออกมา

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่เคยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

 

(10) Letter of Recommendation:

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 5 Letter of Recommendation และให้อาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมปลายที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดีกรอกฟอร์มให้ ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา) และทักษะในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

หมายเหตุ:

 • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
 • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

 

step002 
เตรียมเอกสารใน Step 1 และนำมาที่ JEDUCATION เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่ ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้ หรือสามารถกรอกด้วยตนเองจากบ้านได้

ในหน้าสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะได้รับ Application Form สำหรับกรอกข้อมูลต่างๆในการสมัคร

กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

15 – 30 พฤศจิกายน 2023

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

 

**เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์และเตรียมเอกสารตัวจริงแล้ว จะมีเอกสารที่ต้องส่งไปที่ญี่ปุ่น อ่านรายละเอียด Step 4**

หมายเหตุ : หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันแรกที่เปิดรับสมัครและปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันปิดรับสมัคร (ตามเวลาญี่ปุ่น)
step003 
ค่าสมัคร 5,000 เยน ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

 • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
 • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
 • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
 • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)

ChinaPay

step004 

เอกสารการสมัครจะมีทั้งส่วนที่ ต้องส่งทางออนไลน์ และส่งทางไปรษณีย์

เอกสารที่ต้องส่งทางออนไลน์

ผู้สมัครจะต้องรวบรวมเอกสาร ในข้อ 1 – 9 และ Application Form จากนั้นรวมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 100MB)

แล้วอัพโหลดเข้าระบบของทางมหาวิทยาลัย

*ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารตัวจริงทั้งหมดไว้ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะขอเอกสารตัวจริง หลังทราบผลการคัดเลือก

 

เอกสารที่ต้องส่งทางไปรษณีย์

แบบฟอร์ม Form 5 Letter of Recommendation (จดหมายแนะนำ) จะต้องส่งเป็นเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์เท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องส่งไปรษณีย์ไปล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัครออนไลน์ โดยจะต้องส่ง Tracking Number ให้มหาวิทยาลัยก่อนปิดรับสมัคร

 

กำหนดการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารกับทาง Jeducation ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยจะต้องส่งเอกสารมาที่ Jeducation ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023

*ทาง Jeducation จะรวบรวมเอกสารส่งพร้อมกันในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 จากนั้นจึงจะสามารถแจ้ง Track Number ให้ผู้สมัครได้

ผู้สมัครที่ต้องการส่งเอกสารก่อนหน้านั้น กรุณาส่งเอกสารด้วยตนเอง

สามารถส่งได้ที่ Jeducation สาขาสีลม หรือส่งทางไปรษณีย์มาได้ที่

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 02-2677726

 

ในกรณีที่ส่งไม่ทันกำหนดการณ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารตัวจริงด้วยตัวเอง

โดยเอกสารตัวจริงจะต้องถึงประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2023 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่
Admission Center, Hokkaido University,
Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan

 หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

step005 

หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024

มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศผล

22 มีนาคม 2024

 

:: ติดตามกำหนดการสมัครที่เว็บไซต์ของเจเอ็ดดูเคชั่นนี้ ::

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top