กำลังรับสมัคร

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

 

เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 1 สัปดาห์ – 3 เดือน

 

ระยะเวลาเรียน 1 สัปดาห์ – 3 เดือน
ประเภทวีซ่า กรณีที่อยู่เกิน 15 วันจะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ( Temporary Visitor )
ที่พัก หอพัก หรือ Homestay กับครอบครัวญี่ปุ่น
การรับสมัคร สมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน 2-3 เดือน 
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน , การสมัคร , ค่าใช้จ่าย , คำถามถามบ่อย ฯลฯ

ดูรายละเอียดของคอร์สและกำหนดการเปิดเรียนที่ไฟล์ PDF 

*** หากเปิดดูจากหน้าจอโทรศัพท์ กรุณาหมุนจอในแนวนอน ***

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง
ระยะเวลา
ภาคเรียน
ค่าเล่าเรียน
รายละเอียด
ใบสมัคร
HOKKAIDO
Japanese Langauge Institute of Sapporo
Hokkaido
1 – 12 สัปดาห์
เม.ย./ก.ค./ต.ค / ม.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์ 71,000 เยน
( ค่าแรกเข้า 10,800 เยน)
KANTO
Yono-Gakuin Japanese Language School
Saitama
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
เม.ย./ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
49,000 เยน
98,000 เยน
147,000 เยน
( ค่าแรกเข้า 20,000 เยน) 
College of Business and Communication ( CBC ) Kawasaki
3 เดือน
ม.ค./เม.ย./มิ.ย./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
70,000 เยน
185,000 เยน
Yokohama International Education Academy
Yokohama
2-10 สัปดาห์
ทุกเวลา*
อายุ 18 ปีขึ้นไป
58,000 –
200,000 เยน
TOKYO
ABK College
Sugamo
3 เดือน
ม.ค./เม.ย. /ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
ม.ค. 204,000 เยน
เม.ย. 211,000 เยน
ก.ค. 186,000 เยน
ต.ค. 233,000 เยน
Aoyama International Education Institute
Shibuya
3 เดือน
ม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
170,000 เยน
Inter- Cultural Institute of Japan
Akihabara
1 สัปดาห์ – 3 เดือน
ทุกเวลา*
อายุ 15 ปีขึ้นไป
สัปดาห์ละ 19,500 เยน
ค่าแรกเข้า 20,000 เยน
Unitas Japanese Language School ( Tokyo)
Shinjuku
สถานี Shin-Okubo
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
เม.ย. /ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
53,000 เยน
102,000 เยน
150,500 เยน
Meros Language School
Ikebukuro
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
170,000 เยน
Sendagaya Japanese School
Shinjuku
4 – 10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป

4สัปดาห130,000เยน
8สัปดาห์227,600เยน
10สัปดาห์240,000เยน

The Naganuma School : Tokyo School of Japanese Language
Shibuya
4 สัปดาห์
11 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
/มิ.ย./ก.ย.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
106,920 เยน
227,880 เยน
Tokyo Galaxy Japanese Language School
Minato
4 สัปดาห์
6 สัปดาห์
10 สัปดาห์
ม.ค/เม.ย
/ก.ค/ต.ค
อายุ 18 ปีขึ้นไป

83,000 เยน
118,000 เยน
167,000 เยน

Toyo Language School
Nishi-Kasai
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
ม.ค/เม.ย
/ก.ค/ต.ค
อายุ 15 ปีขึ้นไป
82,000 เยน
134,000 เยน
186,000 เยน
CHUBU
Unitas Japanese Language School
Yamanashi
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
ทุกเวลา*
อายุ 15 ปีขึ้นไป
51,000 เยน
97,000 เยน
143,000 เยน
I.C.NAGOYA Nagoya
1 สัปดาห์ – 3 เดือน
ม.ค/เม.ย
/ก.ค/ต.ค
อายุ 18 ปีขึ้นไป
28,830 – 176,700 เยน
KINKI
EN Japanese Language School Osaka
8 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
180,000 เยน
ECC Kokusai College of Foreign Languages
Osaka
3 เดือน
เม.ย / ต.ค
อายุ 18 ปีขึ้นไป
209,000 เยน
TERA School of Business & Communication Osaka
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
200,000 เยน
250,000 เยน
Nihon Riko-Jyoho Institute ( Kamei Gakuen )
Osaka
4 – 12 สัปดาห์
ทุกเวลา*
อายุ 15 ปีขึ้นไป
55,000 –
155,000
เยน
Interculture Language Academy Kobe

1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน

ม.ค/เม.ย
/ก.ค/ต.ค
อายุ 15 ปีขึ้นไป
57,750 เยน
115,500 เยน
173,250 เยน
CHUGOKU
Okayama Institute of Languages Okayama
1 – 3 เดือน
ทุกเวลา*
อายุ 15 ปีขึ้นไป
68,840 – 160,840 เยน
Homestay เดือนละ 90,000 เยน
Hiroshima YMCA International Business College Hiroshima
ไม่เกิน 90 วัน
เม.ย / ก.ย
อายุ 18 ปีขึ้นไป
25,000 / 5 วัน
KYUSHU
Fukuoka YMCA Japanese Language School
Fukuoka
3 เดือน
ม.ค./เม.ย./ ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
180,000 เยน
ทุกสถาบันได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
หมายเหตุ :
  • *ทุกเวลา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วมากกว่า 150 ชั่วโมง สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเวลา โดยเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการสอบ placement test เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้
  • ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือมีเพียงเล็กน้อย ควรจะเข้าเรียนในภาคเรียนปรกติ คือเมษายน , กรกฎาคม , ตุลาคม หรือมกราคม


รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน , การสมัคร , ค่าใช้จ่าย , คำถามถามบ่อย ฯลฯ

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN