, / 12014 0

หลักสูตร Integrated Science Program (ISP) มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

SHARE
หลักสูตร Integrated Science Program (ISP) มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

หลักสูตร ISP มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

หลักสูตร ISP มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

หลักสูตร ISP  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  Integrated Science Program

 

◉ ชื่อหลักสูตร

Integrated Science Program (ISP)
หลักสูตร ISP เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์  ( การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ )

หลักสูตรประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2 ปี มหาวิทยาลัยฮอกไกโดยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นสูงสามารถเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง และปริญญาโท 1 ปีครึ่งอีกด้วย

◉ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และสายอาชีพด้านธุรกิจ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบด้านสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต

◉ ความสัมพันธ์ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ในขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา) เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในคณะที่หลากหลายมากขึ้น ( เช่น คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์) นักศึกษาจะเลือกคณะด้วยตนเองตามเงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดโดยคณะนั้นๆ

◉ คุณลักษณะของผู้สมัคร

หลักสูตร ISP มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในวงกว้าง
ผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา)
ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
ผู้ที่มีแรงผลักดันในการช่วยเหลือสังคมที่กว้างขึ้น ด้วยการเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับนานาชาติในอนาคตและมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

◉ จำนวนนักศึกษาที่รับ

จำนวนมาก : นักศึกษาใหม่จะต้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ และหลังจากเข้าเรียนแล้ว 6 เดือน จะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในสาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ผลการเรียน และหน่วยกิตสะสมในขณะนั้น

◉ วันที่เข้าเรียน

เดือนตุลาคม 2020

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN