โครงการแลกเปลี่ยน ม.ปลาย OISCA

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School

กำลังรับสมัคร หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ภาคเรียนเมษายน 2024

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2023

 

ข้อมูลทั่วไป

📍 ที่ตั้ง เมือง Hamamastu จังหวัด Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนนักเรียน (ประจำปี 2021) นักเรียนญี่ปุ่น  313 คน นักเรียนต่างชาติ 47 คน
ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โรงเรียนมัธยมปลาย OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของสถาบันที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

 

 

หอพัก

  ข้อมูลหอพักชาย

ลักษณะห้อง ห้องนอนรวม (เสื่อทาทามิ)
นักเรียนต่อห้อง 6-8 คน
มีโต๊ะเขียนหนังสือของตนเอง
อุปกรณ์ในห้องพัก ห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า,อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหาร ที่หอพักมีให้ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น
การเดินทางไปโรงเรียน หอพักตั้งอยู่ในโรงเรียน

ข้อมูลหอพักหญิง 

ลักษณะห้อง ห้องนอนรวม (เสื่อทาทามิ)
นักเรียนต่อห้อง 6-8 คน
มีโต๊ะเขียนหนังสือของตนเอง
อุปกรณ์ในห้องพัก ห้องน้ำรวม, ห้องอาบน้ำรวม, เครื่องซักผ้า, อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi)
อาหาร ที่หอพักมีให้ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น
การเดินทางไปโรงเรียน หอพักตั้งอยู่ในโรงเรียน

 

หอพักนักเรียนหญิง oisca

ชุดนักเรียน OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School

oisca ชุดเครื่องแบบฤดูร้อน oisca ชุดเครื่องแบบฤดูหนาว

ข้อมูลการเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนจะเข้าเรียนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี และเรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนในรายวิชาปกติ แต่จะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแยกเฉพาะ นักเรียนต่างชาติ
วิชาที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พละศึกษา, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 นักเรียนจะได้รับใบรับรองผลการเรียนกลับมายังประเทศไทย
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้ โดยเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ
เมื่อจบโปรแกรม 1 ปี จะต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทยต่อเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
การโอนหน่วยการเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเจรจากับโรงเรียนที่ไทยเอง โรงเรียน OISCA  ออกใบรับรองผลการเรียนให้ได้อย่างเดียว

 

ค่าใช้จ่าย 1 ปีของ OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School

806,000  บาท

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

⦁    ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
⦁    ค่าหอพัก (ยกเว้นปิดเทอมฤดูหนาว ช่วงวันหยุดสิ้นปี)
⦁    ค่าอาหาร 3 มื้อ
⦁    ค่าชุดนักเรียน 2 ชุด
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด
⦁    ค่าธรรมเนียมการขอสถานะกองตรวจคนเข้าเมือง
⦁    ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
⦁    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด และเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
⦁    ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
⦁    ค่า Internet Sim (ก่อนเดินทางและตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการ)
⦁    เจ้าหน้าดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ (กรณีเดินทางพร้อมกัน 10 คนขึ้นไป)
⦁    การดูแล ให้ความช่วยเหลือจากอ.ประสานงานที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

⦁    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ( 20,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดยบริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
⦁    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากิจกรรมพิเศษระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น
⦁    ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว
⦁    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid เช่น การตรวจหาเชื้อ Covid การ Quarantine

 

 

กำหนดการสอบ

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

รับสมัคร 16 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป
วันที่สอบ 11-12 พฤศจิกายน 2023
สถานที่สอบ เจเอ็ดดูเคชั่น
ประชุมผู้ปกครอง
รับฟังข้อมูลโครงการ
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กำหนดการสอบกับสถาบัน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กลับสู่หน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี คลิกที่นี่

Scroll to Top