, / 11740 0

Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

SHARE
Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

website002

Integrated Science Program (ISP)

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
   กรณีที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น (2 สัญชาติ) จะต้องติดต่อและปรึกษามหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร
  2. ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2019
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีอายุ 18 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2019
  4. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
TOEIC  730 ขึ้นไป

 

◉ การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

 

◉ ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2018

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์ ( Application Guideline Year 2019 จะประกาศให้ทราบเร็วๆนี้)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย  ( แบบฟอร์มใบสมัครปี 2019 จะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้)

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

 

1️⃣ Photo: รูปถ่าย

ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

 

2️⃣ Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ 2 (Form 2) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ และปริ้นท์ออกมา เพื่อให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน

 

3️⃣ Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

 

4️⃣ Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 • TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
 • TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
 • TOEIC  730 ขึ้นไป 

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
 • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT + TOEFL PBT รหัส institution code คือ B610 )

          โดยส่งไปที่อยู่ตามนี้

          Division of International Student International Affairs Department, Hokkaido University,

          Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0815 Japan

 

5️⃣ Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test

 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects หรือ ACT-Examination
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน A-Levels / GCE
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET ( หากไม่มีคะแนน ONET แนะนำให้ยื่น SAT)
 • ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Students: EJU) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Course 2)

 

6️⃣ Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง

 

7️⃣ Personal Statement

ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ลงในแบบฟอร์มที่ 3 (Form 3) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ โดยต้องกรอกทุกข้อ (A-D) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะต้องเขียนด้วยภาษาอังฤษประมาณ 400 – 500 คำ แล้วปริ้นท์ออกมา

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

 

8️⃣ Letter of Recommendation: จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยอาจารย์ที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา) และทักษะในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

หมายเหตุ:

 • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
 • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

 

** สรุปแบบฟอร์มที่ต้องพิมพ์แล้วปริ้นท์ออกมา นำเอกสารมาส่งที่ JEDUCATION ** 

 

 1. Form 1 (Educational Background Form)

พิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน ตามคำแนะนำ แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

 1. Form 2 (Certificate of (Expected) Graduation)

ให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้

เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปริ้นท์ออกมา เพื่อให้อาจารย์ใหญ่ลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน ส่งให้มหาวิทยาลัย

 1. Form 3 (Personal Statement)

พิมพ์คำตอบลงไปในฟอร์มที่ 3 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 ข้อ (A-B-C) แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

step002 
เตรียมเอกสารใน Step 1 มาที่ JEDUCATION และมากรอกใบสมัครออนไลน์ (จะประกาศเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลออนไลน์เร็วๆนี้)เจ้าหน้าที่ #ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้

กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

วันที่ 8 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2018

หมายเหตุ: หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน และปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2018 (ตามเวลาญี่ปุ่น)
step003 
ค่าสมัคร 5,000 เยน ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

 🔸 บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

 • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
 • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
 • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
 • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

🔸 Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)

🔸 ChinaPay

step004 

ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด และจะไม่รับในกรณีที่ส่งเอกสารด้วยตนเอง

กำหนดการส่งเอกสาร

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (เอกสารจะต้องส่งถึงมหาวิทยาลัยก่อน 17.00 น. ภายในวันที่กำหนด)

กรณีต้องการให้ Jeducation ส่งเอกสารให้ ให้นำเอกสารมาส่งที่ Jeducation 7 วันล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายที่เอกสารต้องส่งถึงมหาวิทยาลัย ** ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น ผ่านเจเอ็ดดูเคชั่น ฟรี! **

หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

 

 

step005 

หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้)

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ยังไม่กำหนด

 

การสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ประกาศผล

ยังไม่กำหนด

:: ติดตามกำหนดการสมัครที่เว็บไซต์ของเจเอ็ดดูเคชั่นนี้ ::

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน
หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN