, / 10802 0

Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

SHARE
Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

website002

Integrated Science Program (ISP)

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
 2. ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือคาดว่าจะเรียนจบก่อนวันที่ 30 กันยายน 2018
 3. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีอายุ 18 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน
 4. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด     

 TOEFL iBT  79 ขึ้นไป

 TOEFL PBT  550 ขึ้นไป

 IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป

 TOEIC  730 ขึ้นไป

 

◉ การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

 

◉ ขั้นตอนการสมัคร

สมัครที่สำนักงาน JEDUCATION  (( แผนที่และการเดินทาง ))

ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตร Integrated Science Program (ISP)

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย 👉 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
1️⃣ Photo: รูปถ่าย

ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

 

2️⃣ Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ 2 (Form 2) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ และปริ้นท์ออกมา เพื่อให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน

 

3️⃣ Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

 

4️⃣ Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 • TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
 • TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
 • TOEIC  730 ขึ้นไป 

หมายเหตุ:

 • ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • ผู้สมัครต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยส่งไปที่อยู่ Division of International Student International Affairs Department, Hokaido University, Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0815 Japan โดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT + TOEFL PBT รหัส institution code คือ B610 )

 

5️⃣ Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test

 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects หรือ ACT-Examination
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน A-Levels / GCE
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET
 • ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Students: EJU) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Course 2)

 

6️⃣ Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง

 

7️⃣ Personal Statement

ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ลงในแบบฟอร์มที่ 3 (Form 3) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ โดยต้องกรอกทุกข้อ (A-D) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะต้องเขียนด้วยภาษาอังฤษประมาณ 400 – 500 คำ แล้วปริ้นท์ออกมา

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

 

8️⃣ Letter of Recommendation: จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยอาจารย์ที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา) และทักษะในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

หมายเหตุ:

 • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
 • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

 

** แบบฟอร์มที่ต้องพิมพ์แล้วปริ้นท์ออกมา นำเอกสารมาส่งที่ JEDUCATION ** 
 1. Form 1 (Educational Background Form)

พิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน ตามคำแนะนำ แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

 1. Form 2 (Certificate of (Expected) Graduation)

ให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้

เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปริ้นท์ออกมา เพื่อให้อาจารย์ใหญ่ลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน ส่งให้มหาวิทยาลัย

 1. Form 3 (Personal Statement)

พิมพ์คำตอบลงไปในฟอร์มที่ 3 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 ข้อ (A-B-C) แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

step002 
เตรียมเอกสารใน Step 1 มาที่ JEDUCATION และมากรอกใบสมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่ #ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้

กำหนดการสมัคร

วันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017
step003 
ค่าสมัคร 5,000 เยน ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

1) บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

 • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
 • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
 • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
 • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

2) Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)

3) ChinaPay

step004 

ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด และจะไม่รับในกรณีที่ส่งเอกสารด้วยตนเอง

กำหนดการส่งเอกสาร

      ภายในวันที่ 9 มกราคม 2018  (เอกสารจะต้องส่งถึงมหาวิทยาลัยก่อน 17.00 น. ภายในวันที่กำหนด)

กรณีนำเอกสารมาส่งที่ Jeducation ให้นำมาส่งภายในวันที่ 4 มกราคม 2018

หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

** ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น ผ่านเจเอ็ดดูเคชั่น ฟรี! **

 

step005 

หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2018

◉ 
ช่วงเวลาการรับสมัคร

 • ระยะเวลาสมัครออนไลน์: วันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017
 • หลังจากที่สมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดให้ Jeducation เพื่อให้เราส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ โดยเอกสารต้องถึงมหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2018

◉ การสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ในระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2018 คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

◉ ประกาศผล

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2018 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปกำหนดการสมัครหลักสูตร ISP ภาคเรียนตุลาคม 2018
เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัครออนไลน์ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017
ส่งเอกสารตัวจริงไปมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 มกราคม 2018
สอบสัมภาษณ์ 5-28 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศผล 22 มีนาคม 2018
เข้าเรียน ตุลาคม 2018

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน
หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN