, / 11370 0

Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

SHARE
Integrated Science Program (ISP) : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

website002

Integrated Science Program (ISP)

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
   กรณีที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น (2 สัญชาติ) จะต้องติดต่อและปรึกษามหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร
   รอบแรก: วันที่ 2-20 ตุลาคม 2017
   รอบที่สอง: วันที่ 4-19 มกราคม 2018

 

  1. ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2018)

 

  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีอายุ 18 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน

 

 1. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป
  กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  TOEFL iBT  79 ขึ้นไป TOEFL PBT  550 ขึ้นไป  IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป

   TOEIC  730 ขึ้นไป

   

  ◉ การคัดเลือก

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

   

  ◉ ระยะเวลารับสมัคร

  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017

   step001 

  Download เอกสาร

  • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย 👉 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   

  เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

   

  1️⃣ Photo: รูปถ่าย

  ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

   

  2️⃣ Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

  ผู้สมัครจะต้องให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ 2 (Form 2) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ และปริ้นท์ออกมา เพื่อให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน

   

  3️⃣ Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

  ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

  หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
  • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

   

  4️⃣ Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

  • TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
  • TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
  • TOEIC  730 ขึ้นไป 

  หมายเหตุ:

  • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
  • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT + TOEFL PBT รหัส institution code คือ B610 )

            โดยส่งไปที่อยู่ตามนี้

            Division of International Student International Affairs Department, Hokkaido University,

            Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0815 Japan

   

  5️⃣ Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test

  • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects หรือ ACT-Examination
  • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน A-Levels / GCE
  • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET
  • ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Students: EJU) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Course 2)

   

  6️⃣ Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง

   

  7️⃣ Personal Statement

  ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ลงในแบบฟอร์มที่ 3 (Form 3) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ โดยต้องกรอกทุกข้อ (A-D) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะต้องเขียนด้วยภาษาอังฤษประมาณ 400 – 500 คำ แล้วปริ้นท์ออกมา

  หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

   

  8️⃣ Letter of Recommendation: จดหมายแนะนำตัว

  จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยอาจารย์ที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา) และทักษะในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

  หมายเหตุ:

  • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
  • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

   

  ** สรุปแบบฟอร์มที่ต้องพิมพ์แล้วปริ้นท์ออกมา นำเอกสารมาส่งที่ JEDUCATION ** 

   

  1. Form 1 (Educational Background Form)

  พิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน ตามคำแนะนำ แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

  1. Form 2 (Certificate of (Expected) Graduation)

  ให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้

  เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปริ้นท์ออกมา เพื่อให้อาจารย์ใหญ่ลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน ส่งให้มหาวิทยาลัย

  1. Form 3 (Personal Statement)

  พิมพ์คำตอบลงไปในฟอร์มที่ 3 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 ข้อ (A-B-C) แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

  step002 
  เตรียมเอกสารใน Step 1 มาที่ JEDUCATION และมากรอกใบสมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่ #ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้

  กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

  วันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017

  หมายเหตุ: หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน และปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม (ตามเวลาญี่ปุ่น)
  step003 
  ค่าสมัคร 5,000 เยน ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

  สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

   🔸 บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

  การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

  หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

  ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

  • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
  • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
  • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
  • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
  • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

  🔸 Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)

  🔸 ChinaPay

  step004 

  ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด และจะไม่รับในกรณีที่ส่งเอกสารด้วยตนเอง

  กำหนดการส่งเอกสาร

        ภายในวันที่ 9 มกราคม 2018  (เอกสารจะต้องส่งถึงมหาวิทยาลัยก่อน 17.00 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) ภายในวันที่กำหนด)

  กรณีนำเอกสารมาส่งที่ Jeducation ให้นำมาส่งภายในวันที่ 3 มกราคม 2018 ก่อน 12.00 น.(ตามเวลาไทย)

  หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

  ** ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น ผ่านเจเอ็ดดูเคชั่น ฟรี! **

   

  step005 

  หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้)

   

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์

  วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2018

  การสัมภาษณ์

  มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ในระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2018 คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

  ประกาศผล

  วันพุธที่ 22 มีนาคม 2018 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  สรุปกำหนดการสมัครหลักสูตร ISP ภาคเรียนตุลาคม 2018
  เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัครออนไลน์ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2017
  ส่งเอกสารตัวจริงไปมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 มกราคม 2018
  สอบสัมภาษณ์ 5-28 กุมภาพันธ์ 2018
  ประกาศผล 22 มีนาคม 2018
  เข้าเรียน ตุลาคม 2018

   

  สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   


  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
  สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

  ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
  โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

  อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
  เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
  สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

  email : hokudai@jeducation.com

  เพิ่มเพื่อน
  หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN