Kamei Gakuen Japanese Language Department (ชื่อเดิม : Nihon Riko-Jyoho Institute)

Nihon Riko-Jyoho Institute

ที่ Kamei Gakuen Japanese Language Department สนับสนุนให้นักเรียนไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริง

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Kamei Gakuen ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดยเปิดเป็นโรงเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนาน 70 กว่าปีแห่งประวัติศาสตร์  สู่ความสำเร็จในฐานะชองสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

ทางสถาบันได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนสามารถไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริงได้ ผ่านการอบรมศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ปีแล้วปีเล่าที่สถาบันสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง

ที่อยู่ 1-1-25 Osumi , Higashiyodogawa-ku , Osaka , 533-0015 JAPAN
ปีที่ก่อตั้ง 1935 (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2003)
จำนวนห้องเรียน
ชั่วโมงเรียน 25 ช.ม./สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 134
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน