Japan Student Services Organization (JASSO)

Japan Student Services Organization (JASSO) หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงานอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพของนักศึกษา จัดหาทุนการศึกษา และการให้ทุนกู้ยืมแก่นักศึกษา เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคตภายภาคหน้า โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT)ตลอดจนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศญี่ปุ่น

งานหลักของ JASSO ที่สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ มีดังต่อไปนี้

  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • จัดงาน Japan Education Fair ท่ีเชียงใหม่และกรุงเทพฯ
  • จัดสอบ “การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)”

ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ฟรี

www.studyinjapan.go.jp

Scroll to Top