fbpx

เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัย Takushoku ภาคเรียนใบไม้ผลิ(เมษายน)

Bekka Program เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัย Takushoku

Bekka program ม. Takushoku

มหาวิทยาลัย Takushoku กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตร Bekka ภาคเรียนใบไม้ผลิ 2021 (เดือนเมษายน)

หลักสูตร Bekka คือหลักสูตรเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชนในญี่ปุ่น โดยสอนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น ติว EJU  ให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ง่ายขึ้น  หรือสามารถศึกษาต่อที่สถาบันอื่นหลังจากเรียนจบก็ได้

นอกจากนี้ นักเรียนหลักสูตร Bekka ยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของมหาวิทยาลัยได้เหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นอีกด้วย

 

📌รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาของหลักสูตร  1 ปี (สามารถเรียนต่อได้ ระยะเวลารวมไม่เกิน 2 ปี)

วิชาบังคับ

 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ การสนทนา การเขียนเรียงความ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์
 • สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน

 วิชาเลือก (สำหรับสอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย)

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
 • ญี่ปุ่นปัจจุบันและสังคมโลก
 • วิชาสำหรับการสอบ TOEIC / TOEFL

เวลาเรียน
– จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 17.55 น.
– เสาร์ 9.00 น. – 12.15 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

📌รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าแรกเข้า 125,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 505,000 เยน
รวม 630,000 เยน

 

📌คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ม.6 หรือเทียบเท่า)
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โดยใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  – ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ขึ้นไป
  – ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเทียบเท่า N5 (ระยะเวลาเรียน 150 ชั่วโมงเป็นต้นไป)

*นักเรียนที่สมัครผ่านเจเอ็ดดูเคชั่นไม่จำเป็นต้องมี Guarantor ที่ญี่ปุ่น แต่ถ้าสมัครเองต้องมี Guarantor ที่ญี่ปุ่นด้วย

📌กำหนดการ

 ขั้นตอนการสมัคร  วันที่
 ส่งเอกสารและชำระค่าสมัคร (10,000 เยน) 10 กันยายน – 30 กันยายน 2020
 ประกาศผลพิจารณาเอกสาร 8 ตุลาคม 2020
 ประกาศผลสัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2020
 ผู้สมัครชำระค่าแรกเข้า (125,000 เยน) ภายใน 23 ตุลาคม 2020
 สถาบันดำเนินการขอใบพำนักระยะยาว (COE) กับกองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น  พฤศจิกายน 2020
 ประกาศผลกองตรวจคนเข้าเมือง ปลายกุมภาพันธ์ 2021
 ดำเนินการขอวีซ่า  มีนาคม 2021
 เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นและชำระค่าเล่าเรียน 6 เดือนแรก  ปลายมีนาคม 2021

* นักเรียนชำระค่าเล่าเรียนกับสถาบันโดยตรง เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

📌เอกสารของผู้สมัคร

 ประเภทเอกสาร  ข้อควรระวัง
 1. ใบสมัคร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) – ฟอร์มใบสมัครของสถาบัน โดยต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
– หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ จะต้องแนบเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่นด้วย
 2. ใบรับรองจบการศึกษาระดับสูงสุด
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 หนังสือรับรองจบการศึกษา / ประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
 3. ใบรับรองผลการเรียน
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 ใบแสดงผลการเรียนระดับสูงสุดจากสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด
– ใบ ร.บ. หรือ Transcript
 4. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ใบรับรองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย N5 และผลคะแนน
– ใบรับรองผลสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น EJU, J.Test, NAT-TEST
– ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันภาษาที่ท่านศึกษา โดยระบุจำนวนชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง ผู้ที่เคยเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียนด้วย
 5. ใบรับรองตรวจสุขภาพ  ใช้ฟอร์มตรวจสุขภาพของสถาบัน นำไปให้โรงพยาบาลรับรองเอกสารให้ และต้องทำการเอ็กซเรย์ปอดด้วย
 6. รูปถ่ายสี หน้าตรง
ขนาด 3 x 4 (ซม.) หรือ 1 นิ้วครึ่ง
– รูปถ่ายจำนวน 6 ใบ ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
– เขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลังของรูปทุกใบ
– กรุณาติดรูป 1 ใบบนใบสมัคร
 7. สำเนา Passport  สำเนา Passport เล่มปัจจุบันและเล่มเก่าที่เคยเข้าญี่ปุ่น
– หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำเนาหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศญี่ปุ่นด้วย
 8. ใบรับรองสถานภาพปัจจุบัน
 (เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
– ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นต้น

 

📌เอกสารของผู้ค้ำประกัน (บิดา มารดา หรือญาติสนิท)

 ประเภทเอกสาร  ข้อควรระวัง
 1. Letter of Guarantee to Pay Expenses   ฟอร์มสัญญาของสถาบัน โดยผู้ค้ำประกันต้องกรอกด้วยลายมือของตนและเซ็นลายเซ็นลงในเอกสารด้วยตนเอง
 2. ใบรับรองการทำงาน
(เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 กรณีพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
– ใช้จดหมายรับรองการทำงานออกโดยหน่วยงาน ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือนและรายได้กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
– ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือสำเนาทะเบียนการค้า ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
 3. เอกสารแสดงรายได้และเสียภาษี
(สำเนา ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่จ่ายภาษีล่าสุด (ภงด.90 หรือ 91) หรือสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีจากที่ทำงาน
 4. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน – บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำ ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี จานวนเงินฝากในบัญชียอดล่าสุด
– หนังสือรับรองพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน
 5. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
(เอกสารตัวจริง ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 ต้องเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หากเป็นญาติ ต้องส่งเอกสารที่โยงความสัมพันธ์กับผู้สมัครได้
– คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1) จากที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเขตใกล้บ้าน หรือสูติบัตร

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-2677726 ต่อ 101-106
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น