SEIKO Academy of Foreign Language

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO Academy of Foreign Language ตั้งอยู่ จ.โอซาก้า เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นที่รวบรวมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นถึงระดับกลาง เพื่อการสอบวัดระดับให้สำเร็จ โดยเรียนแบบเร่งรัดในระยะเวลา 10 สัปดาห์

จุดเด่นของโรงเรียน

 1. หลักสูตรเน้นระดับพื้นฐาน : เป็นชั้นเรียนระดับต้นที่สามารถเรียนแล้วได้ผลจริง
 2. หลักสูตรระยะสั้น : แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี
 3. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน : สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการสอนระดับพื้นฐาน
 4. การเรียนการสอนเน้นการสนทนา : ให้ความสำคัญกับการเรียนระดับพื้นฐานที่เน้นการพูดและการฟัง เพื่อที่ให้สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้ทันที
 5. เรียนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัด : จัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างจริงจัง และไม่ใช้เวลามาก

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นที่รวบรวมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถสอบวัดระดับพื้นฐานได้

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน

1 วัน 4 คาบ  (อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อติวสอบวัดระดับ JLPT

หลักสูตรระยะสั้น เน้นให้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน  เปิดสอนสองระดับคือ N2 และ N3

[รายละเอียดหลักสูตร] 1 วัน 2 คาบ (เนื้อหาของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

หัวข้อ รายละเอียด
คำศัพท์ เรียนตัวอักษรและคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำเรื่องต่างๆ
ไวยากรณ์ / การอ่าน เพิ่มความรู้เรื่องไวยากรณ์ / เพิ่มทักษะการทำความเข้าใจบทความยาวๆ
การฟัง เพิ่มทักษะในการฟัง

 

มาตรฐานของการสอบวัดผล ระดับ N2

เข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ในระดับหนึ่ง
การอ่าน ·       สามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาบทความที่ไม่ซับซ้อน อย่างหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ /บทบรรยาย /บทวิจารณ์อย่างง่ายได้

·       อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และสามารถเข้าใจเรื่องราว สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อได้

การฟัง ·       ฟังข่าวหรือบทสนทนาในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่างๆที่พูดด้วยความเร็วปกติ แล้วสามารถเข้าใจประเด็น เนื้อหา เรื่องราวและความสัมพันธ์ของบุคคลในบทสนทนาได้

 

มาตรฐานของการสอบวัดผล ระดับ N3

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
การอ่าน ·       สามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั่วไปที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมาได้

·       สามารถจับประเด็น ข้อมูลจากหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ได้

·       สามารถเข้าใจประเด็นของบทความที่ไม่ค่อยพบเจอในชีวิตประจำวันได้ ถ้ามีการเปลี่ยนให้เป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น

การฟัง ·       ฟังบทสนทนาที่พูดด้วยระดับความเร็วเกือบเท่าปกติในสถานการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทสนทนา ความสัมพันธ์ของบุคคลในบทสนทนาอย่างคร่าวๆได้

 

 

 

หลักสูตร / รายละเอียด

( ในกรณีที่นักเรียนน้อยกว่า 5 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนคอร์สนั้นๆ)

ชื่อหลักสูตร เวลาเรียน 1 คาบเรียน จำนวนคาบ  (1วัน) วัน ระดับภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น 09:00 – 12:20 45 นาที 4 คาบ จันทร์ – ศุกร์ CEFR A2-B1

JLPT N5-N3

หลักสูตรติวสอบวัดระดับ JLPT 13:00 – 14:35 2 คาบ จันทร์ – พฤหัส

☆สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ 2สัปดาห์, 4สัปดาห์, 6สัปดาห์, 8สัปดาห์, 10 สัปดาห์
☆จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักเรียนครบแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (กรณีที่อายุระหว่าง 15 – 18 ปี จะต้องพักโฮมสเตย์เท่านั้น ทางโรงเรียนจึงจะรับสมัครได้)
 2. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับตัวอักษร Hiragana / Katakana ถึงระดับ JLPT N4

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร ภาคเรียน ระยะเวลา วันหยุด
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น เมษายน 3 เมษายน – 16 มิถุนายน 2023 1 พฤษภาคม – 5 พฤษภาคม
กรกฏาคม 3 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2023 10 สิงหาคม – 16 สิงหาคม
ตุลาคม 2 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2023 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
มกราคม 9 มกราคม – 15 มีนาคม 2024
หลักสูตรติวสอบวัดระดับ JLPT เมษายน 6 เมษายน – 7 มิถุนายน 2023 2 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม
กรกฎาคม 6 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2023 8 สิงหาคม – 12 สิงหาคม
ตุลาคม 5 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2023 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
มกราคม 11 มกราคม – 7 มีนาคม 2024

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าอื่น ๆ รวม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น 25,000 Yen 100,000 Yen 15,000 Yen 140,000 Yen
หลักสูตรติวสอบวัดระดับ JLPT 15,000 Yen 50,000 Yen 10,000 Yen 75,000 Yen

* ค่าใช้จ่ายในตารางสำหรับระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์
หากต้องการเข้าเรียน 2-8 สัปดาห์ กรุณาสอบถามกำหนดการและค่าเล่าเรียนกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น คลิกเพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่

 1. ในกรณีผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรติวสอบวัดระดับJLPTด้วย จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนหลักสูตรติวสอบวัดระดับJLPT “ครึ่งราคา”
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่ากิจกรรม ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
 3.  ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ แต่หลังจากคอร์สเปิดแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกกรณี จะไม่สามารถคืนเงินได้
 4.  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศต่างๆนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีที่ทางโรงเรียนได้รับเงินโอนไม่ครบตามจำนวน

 

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 40,000 เยน สำหรับ Early Bird เข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์)
  เมื่อสมัครเรียนภายใน 22 กันยายน 2023
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 60,000 เยน สำหรับเข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์)
  กรณีที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4

ที่พักใกล้โรงเรียน

Weekly Green in Namba
– เดินไปโรงเรียน 7 นาที
– ห้องเดี่ยว หรือ ห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว
– มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องครบ
– อยู่ใกล้สถานี Daikokucho
– ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าพัก กรุณาสอบถามกับที่พักโดยตรง หรือผ่านทางโรงเรียนเมื่อทำการสมัคร
เว็บไซต์ Weekly Green Namba คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์

Homestay
โฮมสเตย์เป็นการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกภาษา และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น
รายละเอียดโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น
https://jeducation.com/main/wp-content/uploads/2020/02/Cover-Inside-back_Homestay.pdf

ค่าใช้จ่าย
ค่าดำเนินการ 22,000 เยน
อาหารสองมื้อต่อวัน คืนละ 5,390 เยน
อาหารหนึ่งมื้อต่อวัน คืนละ 4,840 เยน

 

การสมัครเรียนที่ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร (( ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ ))
 2. รูปถ่ายขนาด 4×3 cm. จำนวน 1 ใบ ติดบนใบสมัคร
 3. สำเนา Passport หรือสำเนา Certificate of alien registration

ขั้นตอนการสมัคร

 • ยื่นเอกสารผ่านทาง Jeducation
 • ทางโรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
 • โอนเงินผ่านธนาคารที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะส่งใบตอบรับมาให้
 • ขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( C ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะStudent ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ
 4. กรุณาฝึกคัดอักษร “Hiragana” ก่อนมาเริ่มเรียนจริง

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top