NIHON KOGAKUIN COLLEGE Logo

NIHON KOGAKUIN COLLEGE

NIHON KOGAKUIN College

ผู้ที่ศึกษาที่ NIHON KOGAKUIN COLLEGE สามารถโอนหน่วยกิต 2 ปี จากวิทยาลัยวิชาชีพในเครือ เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology

สถาบันในกลุ่ม Katayanagi Institute ประกอบไปด้วย

  • มหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology

และวิทยาลัยวิชาชีพ 3 แห่ง คือ

  • Nihon Kogakuin College
  • Nihon Kogakuin College of Hachioji
  • Nihon Kogakuin College of Hokkaido

ซึ่งได้แยกลักษณะเด่นของแต่ละสถาบันไว้อย่างชัดเจน เปิดกว้างทางความรู้จากประสบการณ์ที่สะสมมานานปี  ทำให้สถาบันก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยความมั่นใจ เพื่อการสานฝันให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการเรียน   มีสาขาวิชาที่หลากหลายครอบคลุมและผสมผสานศาสตร์ในแขนงต่างๆ  ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และธุรกิจ ซึ่งพัฒนาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกภายใต้เครือข่ายอันแข็งแกร่ง ด้วยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและสถานที่เรียนซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนและสนับสนุนให้พวกเขาก้าวออกไปสู่สังคมโลกด้วยความมั่นคง

ในเดือนเมษายน ปี 2007 ด้วยแนวคิดที่จะมุ่งสร้างความฝันของคนหนุ่มสาวให้มีความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิค Nihon Kogakuin College จึงปรับย้ายคณะไปสู่ระบบ College ที่เปลี่ยนแปลงระบบโดยก้าวข้ามการเป็นโรงเรียนเฉพาะทางสาขาวิชาเดียว เป็นสถาบันที่ผสมผสานวิชาเฉพาะทางที่ไม่ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัย การรวมกลุ่มของสถาบันที่มีการพัฒนาวิชาเรียน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบให้กับทางสถาบันที่จะยกระดับเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละสาขา และสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้านต่อไป

ที่อยู่ 5-23-22 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 144-8655
ปีที่ก่อตั้ง 1947
จำนวนห้องเรียน -
ชั่วโมงเรียน 27-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 10,769 คน (นักเรียนต่างชาติ 575 คน)
จำนวนอาจารย์ -
ระดับชั้นเรียน วิทยาลัยวิชาชีพ (Senmon)