Japan University of Economics บรรยากาศในห้องเรียน

Japan University of Economics (JUE)

มหาวิทยาลัยนิปปงเคอิไซ (Japan University of Economics : JUE) เป็นมหาวิทยาลัยสากลแห่งหนึ่งที่อยู่ในญี่ปุ่น

มีสโลแกนประจำคือ “I AM I” หมายถึง “ฉันคือฉัน” เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนพันธมิตรมากกว่า 30 ประเทศ จึงได้เปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นต้น โดยแต่ละแผนกที่เปิดสอนจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมวิชาเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นด้วยหลักสูตรปฏิบัติจริงอย่าง การฝึกงาน เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติมี 2 คณะคือ (1) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์,ภาควิชาพาณิชยศาสตร์,ภาควิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ (2) คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งแต่ละสาขาหรือภาควิชาก็จะมีวิชาแยกย่อยลงไปอีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกสรรวิชาที่ต้องการศึกษาได้อย่างหลากหลาย

มหาวิทยาลัยนิปปงเคอิไซมีแคมปัสทั้งหมด 3 พื้นที่ คือ แคมปัสฟุกุโอกะ(จังหวัดฟุกุโอกะ),แคมปัสโตเกียวชิบุยะ(จังหวัดโตเกียว),แคมปัสโกเบซันโนมิยะ(จังหวัดเฮียวโงะ) ซึ่งทั้ง3 พื้นที่จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แต่ภาควิชาจะต่างกันไปในแต่ละแคมปัส และสำหรับปริญญาโทจะมีเปิดสอนแค่ที่แคมปัสชิบุยะเท่านั้น

สำหรับแคมปัสฟุกุโอกะซึ่งเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดนั้น จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากที่สุด ที่สำคัญมีหอพักนักศึกษาทั้งชายและหญิงที่อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นักศึกษาของเราจะได้รับความสะดวกสบายในทุกด้าน ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบอย่างเต็มที่ และยังได้พบปะกับเพื่อนๆชาวต่างชาติมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ทำให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา โดยทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่านักศึกษาที่จบจากที่นี่ทุกคนจะมีความภูมิใจในตนเองและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

Japan University of Economics สถานที่เรียน

หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ

  1. คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์,ภาควิชาพาณิชยศาสตร์,ภาควิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ
  2. คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป

ชมบรรยากาศ Japan University of Economics

Scroll to Top