Logo i.c.nagoya

I.C.NAGOYA Japanese Language School

I.C. Nagoya

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น I.C. NAGOYA มีการเรียนการสอนที่จริงจัง และสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้จริง

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

I.C. NAGOYA ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่นี่ ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ทำงานอยู่ทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication” ดังนั้นจุดมุ่งหมายหลักของสถาบันจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อมๆกับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย

Nagoya ตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2,200,000 คน มีค่าครองชีพถูกเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ และมีธรรมชาติ ในตัวเมืองและชานเมืองยังคงหลงเหลือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทและวัด ไว้ ในขณะเดียวกันยังเป็นเมืองที่ได้รับความสนใจในด้านของการผลิตรถยนต์ เครื่องบิน และ Subculture เช่น อนิเมะ บริเวณสถานี Nagoya ที่สถาบันตั้งอยู่นั้น นาโกย่าจึงถือเป็นประตูต้อนรับผู้คนที่มาเยือนภูมิภาคนี้ และเป็นเมืองที่จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ไปพร้อมๆกัน

ที่อยู่ Meieki-Nagata Bldg, 3-26-19, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0002
ปีที่ก่อตั้ง 1982
จำนวนห้องเรียน 10 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 138 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ: 7 คน อาจารย์พิเศษ: 13 คน
ระดับชั้นเรียน 9 ระดับ

อรนิจ อุปรี

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : กรกฎาคม 2018

หลักสูตรที่นี่เหมาะกับการนำไปสอบวัดระดับหรือสอบเข้าเรียนต่อสถาบันต่างๆเป็นอย่างมาก และเหมาะกับน้องๆที่มีความประสงค์จะเข้าเซมมงหรือมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การสมัครจนถึงการสัมภาษณ์เข้าเรียน อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนดีมาก เอาใจใส่เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นอกจากจะได้รู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมแล้วยังได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นด้วย

น้องๆคนไหนที่สนใจจะมาเรียน ขอแนะนำให้เรียนพื้นฐานมาก่อนจากไทย จะทำให้เราเรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น และทันเพื่อนค่ะ