ศึกษาต่อญี่ปุ่น

การเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท คือ การเรียนเพื่อให้วิจัยเป็น ส่วนในระดับปริญญาเอก คือ การวิจัยงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนั้น