เกณฑ์ของนักเรียนที่ได้สิทธิ รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น กรณี COVID-19

เกณฑ์ของนักเรียนที่ได้สิทธิ รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น กรณี COVID-19

SHARE
, / 1215 0

เงินช่วยเหลือ covid

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2020 ซึ่งได้มีมติให้ออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีปัญหาด้านการเงินนั้น

โดยกลุ่มที่เข้าเกณฑ์มาตรการนี้คือนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอนุปริญญา(短期大学生) วิทยาลัยวิชาชีพ(専門学校) มหาวิทยาลัย และ นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา รวมถึงนักเรียนต่างชาติ รวมแล้วประมาณ 430,000 คน

รัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนกับนักเรียนที่ทำงานพิเศษส่งตนเองเรียน และมีรายได้ลดลงอย่างมากในช่วง COVID-19 โดยจะได้รับเงินสนับสนุน100,000 เยน สำหรับนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีที่อยู่อาศัย (住民税) จะได้รับเงินสนับสนุน 200,000 เยนนั้น

กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้ลงรายละเอียดเกณฑ์และรายละเอียดหลักฐานไว้ค่ะ
#เจ๊เอ๊ด ขอแปลแบบสรุปมาในเบื้องต้นนะคะ

 
เกณฑ์ของผู้ได้รับเงินสนับสนุน หลักฐานที่ใช้แสดงว่าตนเองเข้าเกณฑ์
1.      เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 ถึง 1.6  ( นักเรียนต่างชาติ ข้อ 1.1 – 1.5 และ 1.7)
1.1.  ได้รับเงินจากทางบ้านน้อยกว่า 1,500,000 เยนต่อปี (รวมค่าเล่าเรียน) กรอกจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารแนบ 2

【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

*กรณีเพิ่งเข้าเรียนปีแรก ให้กรอกจำนวนเงินที่คาดว่าทางบ้านจะส่งให้ / กรณีที่เรียนในญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีแล้ว ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับจากทางบ้านเมื่อปี 2019

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ไม่บังคับยื่น)

1.2.  ปกติแล้วไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัว สำเนาสัญญาอพาร์ตเม้น หรือเอกสารหลักฐานการชำระค่าเช่าครั้งล่าสุด หรือทะเบียนบ้าน (住民票)เป็นต้น
1.3.  ใช้รายได้จากงานพิเศษในการชำระค่าเล่าเรียน และใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ กรอกจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารแนบ 2

【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

*กรณีเพิ่งเข้าเรียนปีแรก ให้กรอกจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานพิเศษ / กรณีที่เรียนในญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีแล้ว ให้กรอกรายได้จากงานพิเศษเมื่อปี 2019

1.4.  ทางครอบครัวมีรายได้ลดลง และไม่สามารถส่งเงินสนับสนุนเพิ่มเติมได้ กรณีอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 ยื่นหลักฐานแสดงการได้รับเงินช่วยเหลือจากทางการ (ถ้ามี)

หรือกรอกข้อมูลอธิบายในข้อ 3. 申し送り事項 ของใบสมัคร

 

1.5.  ด้วยเหตุการณ์โคโรนาไวรัสระบาด มีรายได้จากงานพิเศษลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

(อ้างอิงจากรายได้ของเดือนมกราคม 2020 ถึงปัจจุบัน เดือนใดเดือนหนึ่งก็ได้)

*กรณีที่ได้รับเงินชดเชยการหยุดงานจากสถานที่ทำงานพิเศษ จะนับเงินชดเชยนั้นเป็นรายได้จากงานพิเศษด้วย

สำเนาหลักฐานการรายได้จากสถานที่ทำงานพิเศษ หรือ สำเนาสมุดบัญชี (ไม่บังคับยื่น) เป็นต้น

(ของ 2 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2020 เพื่อแสดงรายได้ที่ลดลง)

 

1.6.  เกณฑ์สำหรับคนญี่ปุ่น ( ขออนุญาตละไว้นะคะ)

 

 
1.7.  สำหรับนักเรียนต่างชาติ (รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนภาษา) นอกจากจะต้องมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แล้ว จะต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

1)       ผลการเรียนดี (ผลการเรียนของปีการศึกษาก่อนหน้ามากกว่า 2.3)

2)       อัตราการเข้าเรียน 1 เดือน มากกว่า 80%

3)       ได้รับเงินจากทางบ้านน้อยกว่า 90,000 เยน (ไม่รวมค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน)

4)       ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อยู่ในญี่ปุ่น มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 5,000,000 เยน

 

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
2.      ผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาในข้อที่ 1 ว่ามีปัญหาทางการเงินส่งผลให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับสูงได้ และทางสถาบันการศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

หรือติดต่อทางสถาบันต้นสังกัด  

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN