ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักกับ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ 

โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อญี่ปุ่นระดับสูง ด้านวิศวะ  Kyoto University of Advanced Science ให้ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์  Faculty of Engineering กับนักศึกษาต่างชาติ สูงสุด 100% พร้อมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกกว่า 100,000 เยนต่อเดือน ! 

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดู Application Guideline ได้ที่นี่

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น KUAS

เลือกดูหัวข้อที่สนใจ

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
 2. การสมัครเข้าศึกษาต่อ
 3. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรอินเตอร์
ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
Kyoto University of Advanced Science


อย่างที่ทราบกันว่า การศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ของประเทศญี่ปุ่น จะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยก่อน

ทางมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science จึงได้รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิศวกรรมทั้งหมดเอาไว้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

คลิกดูรายชื่ออาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University of Advanced Science

 

อาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ KUAS


การสมัคร ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
Faculty of Engineering ที่ Kyoto University of Advanced Science

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก่อนเปิดภาคเรียน

(2) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT 80
 • IELTS 6.0
 • PTE 50
 • Duolingo 105

*ผู้สมัครที่เรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์มา สามารถทำเรื่องขอยกเว้นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้ โดยขอแบบฟอร์มผ่านระบบ TAO
**ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น


ขั้นตอนการสมัคร


ผู้สมัครจะต้องได้รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านกระบวนการ Pre-application review ด้วยระบบ TAO ก่อนทำการสมัครจริง โดยสิ่งที่ต้องยื่นสำหรับ Pre-application review ได้แก่

(1) Curriculum Vitae Form โดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

(2) รายละเอียด Research Plan (ไม่เกิน1หน้า A4)

(3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการ (สามารถดูรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาได้ใน Application Guideline)

  • ผู้สมัครในระดับปริญญาโท สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้สูงสุด 3 คน
  • ผู้สมัครในระดับปริญญาเอก สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

(4) Transcript ระดับปริญญาตรี / โท

(5) งานวิจัยที่เคยทำในอดีต (ถ้ามี)

*ผู้สมัครสามารถ Download เอกสาร Curriculum Vitae Form ได้ที่นี่

ผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการ Pre-application review และได้อาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการสมัครออนไลน์ผ่านระบบ The Admission Office (TAO) โดยเตรียมเอกสารตามด้านล่างนี้

*หลังได้รับการรับรองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

(1) รูปถ่าย (ไฟล์ : JPEG)

ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังไม่มีลาย

(2) ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอกเท่านั้น) (ไฟล์ : PDF)

ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 (U.S. letter-sized paper in length)

*ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่จบระดับปริญญาโท สามารถส่งสรุปคร่าวๆของงานวิจัยที่กำลังทำอยู่แทนได้

(3) Research Plan (ไฟล์ : PDF)

 • ปริญญาโท : ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 (U.S. letter-sized paper in length)
 • ปริญญาเอก : ความยาวไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4 (U.S. letter-sized paper in length)

(4) เอกสารเรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน (ไฟล์ : PDF)

ความยาว 400 – 500 ตัวอักษร โดยให้เขียนเกี่ยวกับ

  • เหตุผลในการเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโท / เอก ของ KUAS

*ควรจะต้องเขียนอธิบายถึงวิชาเอกที่เรียนมา รวมไปถึงเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้
**เรียงความไม่มีกำหนดรูปแบบหรือย่อหน้าที่ตายตัว

(5) ใบแสดงผลการเรียน : Transcript (ไฟล์ : PDF)

 • Transcript ในระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 • Transcript ในระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก)

(6) ใบรับรองจบการศึกษา / คาดว่าจะจบการศึกษา (ไฟล์ : PDF)

 • ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (สำหรับผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 • ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก)

(7) ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

 • สำหรับคะแนน TOEFL, PTE และ Duolingo ต้องให้ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดส่งโดยตรงเท่านั้น (คะแนนสอบไม่เกิน2ปี)
  รหัสการส่งสำหรับ TOEFL iBT : C468
 • สำหรับคะแนน IELTS ผู้สมัครสามารถอัพโหลดไฟล์ (pdf) เข้าระบบ TAO ได้เลย

(8) Recommendation Letters 1 ฉบับ (ไฟล์ : PDF)

ต้องออกโดยบุคคลากรทางการศึกษาที่ใกล้ชิดกับผู้สมัคร (ควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครในการทำวิจัยปริญญาโท ในกรณีที่ผู้สมัครสมัครในระดับปริญญาเอก)

*ทางมหาวิทยาลัยอาจติดต่อไปที่อาจารย์ผู้เขียน Recommendation Letter ในภายหลัง

**Recommendation Letter ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องอัพโหลดไฟล์เข้าไปที่ระบบ TAO โดยตรงไม่ผ่านทางผู้สมัคร (ผู้สมัครจะต้องส่งคำขอสำหรับการอัพโหลด Recommendation Letter ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ TAO เท่านั้น)

(9) สำเนาหนังสือเดินทาง (ไฟล์ : JPEG)

*ในหน้าสุดท้ายของการสมัครออนไลน์จะต้องกรอกชื่อ Agent เป็น Jeducation ตรงช่องในภาพนี้
ทาง Jeducation จึงจะสามารถ Support เรื่องเอกสาร วีซ่า และการปฐมนิเทศก่อนไปเรียนได้*
 
 

ช่วงเวลารับสมัครเข้าศึกษา

 

!!!Application Guideline สำหรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนกันยายน 2024 ออกแล้ว!!!

Download Application Guideline ได้ที่นี่

Application Guideline 2024 สำคัญอย่างไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร เช่น รับกี่คน ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ใช้เอกสารสมัครอะไรบ้าง เอกสารแต่ละอย่างมีเงื่อนไขอย่างไร เอกสารส่งไปที่อยู่ไหน และอื่นๆ จะเขียนอยู่ใน Application Guideline 2024 Enrollment ทั้งหมด

แต่ละปีเงื่อนไขต่างๆใน Application Guideline จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกัน ขอให้นักเรียนอ่าน Application Guideline 2024 อย่างละเอียด เพื่อจะได้ดำเนินการสมัครได้อย่างถูกต้อง

รอบที่ 1 : Early Entry ช่วงตุลาคม 2023

ช่วงเวลาสมัคร Pre-application review : 2 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2023
*ผู้สมัครจะต้องผ่านการยื่น Pre-application review ก่อนถึงจะสามารถสมัคร Online ต่อไปได้  

ช่วงเวลารับสมัคร Online Application : 6 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2023
ช่วงเวลาสัมภาษณ์ : ต้นเดือนธันวาคม 2023 – ปลายเดือนมกราคม 2024
(ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นบางคนเท่านั้น หากไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ถือว่าเอกสารถูกต้องแล้ว)
ประกาศผลผู้ได้การตอบรับเข้าเรียนและรับทุน : 16 กุมภาพันธ์ 2024
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 15 มีนาคม 2024

รอบที่ 2 : Regular Entry ช่วงธันวาคม 2023

ช่วงเวลาสมัคร Pre-application review : 1 ธันวาคม 2023 – 26 มกราคม 2024
*ผู้สมัครจะต้องผ่านการยื่น Pre-application review ก่อนถึงจะสามารถสมัคร Online ต่อไปได้  

ช่วงเวลารับสมัคร Online Application : 29 มกราคม 2024 – 14 กุมภาพันธ์ 2024
ช่วงเวลาสัมภาษณ์ : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคม 2024
(ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นบางคนเท่านั้น หากไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ถือว่าเอกสารถูกต้องแล้ว)
ประกาศผลผู้ได้การตอบรับเข้าเรียนและรับทุน : 26 เมษายน 2024
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 17 พฤษภาคม 2024

*ทั้งสองรอบจะเริ่มเรียนพร้อมกันที่ภาคเรียนกันยายน 2024
**ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 รอบต่อปีการศึกษา โดยในแต่ละรอบไม่มีโควต้าจำกัดใดๆ กรุณาสมัครในรอบที่ผู้สมัครเตรียมเอกสารได้พร้อมที่สุด

 

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Kyoto University of Advanced Science มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท / เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Super KUAS-E Scholarship

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% แบบพิเศษ มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เดือนละ 100,000 เยน

KUAS-E Scholarship

จะมีทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 30%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
140,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
700,000 เยน (แบ่งจ่าย2ครั้ง)

รวม 840,000 เยน

ปีที่ 2 700,000 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
100,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
500,000 เยน (แบ่งจ่าย2ครั้ง)

รวม 600,000 เยน

ปีที่ 2 500,000 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นักศึกษาต้องจ่ายเพิ่มเติม


ค่าที่พัก

ในชั้นปีที่ 1 :: นักศึกษาจะได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ราคา 63,000 เยน/เดือน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)

ในชั้นปีที่ 2-4 :: นักศึกษาจะต้องอยู่หอพักนอก ซึ่งมีราคาประมาณ 40,000-60,000 เยน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)
ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าครองชีพ

ขึ้นอยู่กับการใช้จริงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา เฉลี่ยประมาณ 50,000 เยน

วิธีแปลงค่าเงินเยนเป็นเงินบาท คือ นำเงินเยน คูณด้วย 0.3(ค่าเงินในเวลานั้น) เช่น 10,000 เยน x 0.30 = 3,000 บาท


กำหนดการณ์จ่ายค่าเทอมและส่งเอกสารสมัคร Visa

 

หลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคำระค่าใช้จ่ายซึ่งมีกำหนดการณ์ตามนี้

Early Entry

First Payment Deadline : 15 มีนาคม 2024
Second Payment Deadline : 12 เมษายน 2024
Document Submission Deadline : 10 พฤษภาคม 2024

Regular Entry

First Payment Deadline : 17 พฤษภาคม 2024
Second Payment Deadline : 7 มิถุนายน 2024
Document Submission Deadline : 7 มิถุนายน 2024


ระยะเวลาการให้ทุน


จะมีการพิจารณาปีต่อปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม

หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถคงผลการเรียนที่ดีไว้ได้ หรือกระทำพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ Kyoto University of Advanced Science ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนทุนได้ทันที


Download เอกสารเพิ่มเติม

>> KUAS – Admission Outline Graduated 2023
>> KUAS – Curriculum Vitae Form Graduated 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม

>> แนะนำสถาบัน Kyoto University of Advanced Science (KUAS)
>> เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

>> การเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top