intercultural institute of japan แนะนำสถาบัน jeducation

INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN

インターカルト日本語学校 (INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1977
ระดับชั้นเรียน :: 12 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 25 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ช่วยเหลือและสนับสนุนการหางาน ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร ไปจนถึงการฝึกสัมภาษณ์งาน อีกทั้งมีระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันในปี 1977 มีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนและสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 20,000 คนจาก 50 กว่าประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นทั้งรัฐบาลและเอกชน ทางโรงเรียนมีระบบการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มที่

INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN เป็นโรงเรียนอันดับต้น ๆ ที่เปิดหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์ของสถาบันจึงจะต้องผ่านการสอบที่เข้มงวดก่อนจะมาเป็นอาจารย์ของสถาบัน อีกทั้งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักการสอนในระดับสูง และมีวิธีการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนของแต่ละคน อีกทั้งมีอาจารย์มากกว่า 1,000 คน ที่จบหลักสูตรอบรมครูจากโรงเรียนนี้ และเป็นอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาในที่ต่าง ๆ

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • อาจารย์สร้างความสมดุลการสอนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในแนวทางที่น่าสนใจและสนุกสนาน สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากองค์การระหว่างประเทศ
 • สถาบันตั้งอยู่ในย่าน Akihabara ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อนิเมะ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ สามารถเดินจากสถาบันไปได้ไม่ไกล แม้สถาบันจะอยู่ใกล้ย่าน Akihabara แต่ก็ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยที่เงียบสงบ เหมาะแก่การเรียน
 • มีนักเรียนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถแลกเปลี่ยนกันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลาง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

Wi-Fi, ห้องสมุด, ห้องทบทวนบทเรียน, เลานจ์, ที่จอดรถจักรยาน, ที่สูบบุหรี่

✏️ การ support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 2-20-9, Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Shin-Okachimachi (เดิน 5 นาที)
สถานี Naka-Okachimachi (เดิน 8 นาที)
สถานี JR Okachimachi  (เดิน 9 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

จากสถาบันสามารถเดินไปย่าน Akihabara ได้ภายในเวลา 15 นาที ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยที่เงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมไม่แออัด

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ผู้เรียนระดับต้นจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เรียนทักษะทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับนักเรียนระดับกลางขึ้นไปสามารถเลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้ (วิชาคันจิแยกชั้นเรียนกับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน)

คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

 • แบ่งคลาสเรียนตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • เรียนไวยากรณ์ การใช้สำนวน และทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่านและเขียน

คลาสเรียนแบ่งตามเป้าหมาย

 • เลือกเรียนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกเรียนตามเป้าหมายของตนเองได้ (เริ่มตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป) โดยมีคลาสเรียนเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น, คลาสเรียนธุรกิจ, คลาสเรียนเพิ่มทักษะ, คลาสเรียนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะ 4 ด้านด้วยวิชาเลือก 40 วิชา เช่น การสอบ JLPT, EJU, สนทนาธุรกิจ, Ghibli World, การออกเสียง, การช่วยเหลือหางาน, เพลงญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นแบบผู้ชายและผู้หญิง เป็นต้น

คลาสเรียนคันจิ

  • คลาสเเรียนคันจิ แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มาจากประเทศที่ใช้คันจิกับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ

เวลาเรียน รอบเช้า 9.15 – 13.05 น. หรือ รอบบ่าย 13.25 – 17.15 น.

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (Weekly Course)

 • เข้าเรียนได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ต้องเข้าเรียนสัปดาห์แรกของเดือนเท่านั้น
 • สอนด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิผลในระยะเวลาอันสั้น ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง และสถานการณ์ที่เป็นทางการ โดยใช้คำศัพท์ทางการ และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • จำนวนคนต่อห้องประมาณ 10 คน ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเข้าใจความต้องการของนักเรียนรายบุคคล

เวลาเรียน  Weekly Course 10.00 – 13.10 น.

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

intercult shortterm tuition fee

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 571,000 เยน
**ค่าอื่น ๆ รวมค่ากิจกรรม ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าประกันนักเรียน ยังไม่รวมค่าหนังสือ**

💴 ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Intercultural Institute of Japan จำนวน 20,000 เยน/เดือน
ทุนการศึกษาจาก Association for the Promotion of Japanese language Education จำนวน 30,000 เยน/เดือน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน INTERCULT เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษา One day trip, Overnight trip, พิธีชงชา, การแข่งขันสุนทรพจน์, เทศกาลปาถั่ว, ปาร์ตี้คริสต์มาส

 

รีวิวจากรุ่นพี่

มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ สามารถฝึกภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติได้ และมีวิชาเลือกหลากหลาย

กิตติธัช สุวีรยา

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2018

หลักสูตรของที่นี่จะเรียน 3 เดือนต่อ 1 เทอม ก่อนเรียนจะมีการสอบวัดความสามารถของตัวเราว่าอยู่ในระดับไหน โดยชั้นเรียนจะแบ่งเป็น J1 ถึง J11 ใน J1, J2 นั้น จะเป็นการเรียนระดับพื้นฐานจากหนังสือ Minna no Nihongo ในระดับ J3 ขึ้นไปนั้นจะเริ่มเข้าสู่ระดับกลางและระดับสูง โดยจะมีวิชาเลือกเพิ่มขึ้นมา เช่น JLPT หรือ EJU นอกจากนี้ยังมีวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ วิชาเกี่ยวกับการหางานในญี่ปุ่นอีกด้วย
จุดเด่นของโรงเรียน มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ สามารถฝึกภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติได้และมีวิชาเลือกหลากหลาย

หลักสูตรของที่นี่ค่อนข้างเข้มข้น มีการบ้านและสอบคันจิเกือบทุกวัน มีการเขียนเรียงความพร้อมออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้ได้ฝึกครบทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

อนุชา เจริญศุข

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2019

หลักสูตรของที่นี่ค่อนข้างเข้มข้น มีการบ้านและสอบคันจิเกือบทุกวัน มีการเขียนเรียงความพร้อมออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้ได้ฝึกครบทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อน ๆ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนใจดีและน่ารักมาก ๆ ผมมักจะชวนเพื่อน ๆ และอาจารย์ไปกินเลี้ยง (飲み会) เสมอเพื่อเป็นการฝึกฟังและพูดไปในตัว โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่าง Ueno กับ Akihabara วันไหนอยากไปเล่นเกมก็เดินไป Akihabara วันไหนอยากกินซูชิก็ไป Ueno สำหรับการเดินทางไม่มีปัญหา ตารางเวลารถไฟชัดเจน ถนนที่ญี่ปุ่นเหมาะกับการเดินเท้าอย่างแน่นอน

Scroll to Top