ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ที่ญี่ปุ่น College of Business and Communication

website001

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Department of Business Japanese

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี อบรมและสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถทางธุรกิจ และการติดต่อ สื่อสาร เพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในแวดวงธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

【✨ จุดเด่น】

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ฝึกการติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจ
 • ความสามารถในการเขียนเชิงธุรกิจ
 • มีระบบการฝึกงาน
 • มีระบบสนับสนุนการหางาน
 • มีระบบทุนการศึกษา
 • หลังจบการศึกษา มีโอกาสหางานทำในญี่ปุ่นได้
 • หลังจากกลับประเทศแล้วสามารถกลับมาทำงานที่ญี่ปุ่นได้

 

【🎯 เป้าหมายของผู้เรียน】

✧  สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N1
✧  สอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)
✧  การติดต่อสื่อสาร
✧  ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
✧  การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
✧  TOEIC
✧  Microsoft Word, Excel
✧  การทำบัญชีทางธุรกิจ
✧  มีคุณสมบัติของนักธุรกิจ

 

【 🔍 คุณสมบัติของผู้สมัคร 】

✔ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ 12 ปีหรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างต่ำ)

✔ มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

• ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 2 หรือ N2 หรือเทียบเท่า
• เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นในหลักสูตร 1 ปีขึ้นไป เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป (เกณฑ์การเข้าเรียน 85% ขึ้นไป)

 

【 📚 คอร์สเรียน 】

เปิดภาคเรียนเดือนเมษายน หลักสูตรวิชาชีพ ภาคกลางวัน ระยะเวลา 2 ปี

จำนวนชั่วโมงเรียน 22 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ (คาบเรียนละ 50 นาที)

จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร 20 คน

 

【 📆 ตารางเรียน 】

cbc-senmon

* รายวิชาที่เปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณี

 

【 📂 เอกสารประกอบการสมัครเรียน 】

 1. ประวัติส่วนตัว 👉 (ดาวน์โหลดใบสมัคร 1)
 2. หนังสือสัญญาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน, หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, Agreement 👉 (ดาวน์โหลดใบสมัคร 2 )
 3. หนังสือรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถานศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับจริง)
 4. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น ¹
 5. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร จำนวน 6 รูป(ขนาด 4x3cm หรือ 1 นิ้วครึ่ง)
 6. สำเนาหนังสือรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 2 หรือ N2 ²
 7. Recommendation Letter (แบบฟอร์มของโรงเรียน) ³
 8. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย, ตราประทับการเข้าออกญี่ปุ่น)
 9. สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
 10. หนังสือรับรองยอดเงินฝากในธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 11. หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 12. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
 13. เอกสารอื่น ๆ

*1 ผู้ที่กำลังศึกษาให้นำผลการเรียนและใบรับรองเกณฑ์การเข้าเรียนมายื่น ส่วนผู้จบการศึกษาแล้วเพิ่มหนังสือรับรองการจบการศึกษา
*2 จำเป็นต้องใช้ในกรณีผู้ที่อยู่ต่างประเทศที่สมัครกับทางโรงเรียนโดยตรง
*3  ผู้รับรองจะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น, อาจารย์ที่ปรึกษา, หรือหัวหน้างาน บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
*4 กรณีที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น
*5 อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน

 

【 ✏ กำหนดการเปิดภาคเรียนและการเปิดรับสมัคร 】

• กำหนดเปิดรับสมัคร (ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ)* : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  –  วันที่ 31 มกราคม

• กำหนดเปิดรับสมัคร (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น) : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  – ปลายเดือนมีนาคม

กำหนดเปิดภาคเรียน :  เมษายน  

* อาจมีการรับสมัครนอกเหนือจากช่วงเวลาข้างต้น ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดสอบ รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถาม

 

【 📝 เกณฑ์ในการคัดเลือก/วันสอบคัดเลือก 】

พิจารณาจากเอกสาร・สอบข้อเขียน・สอบสัมภาษณ์ / วันสอบ: (กรุณาติดต่อสอบถามที่ JEDUCATION)

【 💴 ค่าเล่าเรียน(ค่าใช้จ่ายในปีแรก) 】

cbc-senmon2

* ค่าใช้จ่ายข้างต้น ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน ค่าชมงานที่บริษัท และค่าประกันการฝึกงาน (จ่ายตามจริง)
* ค่าตรวจสุขภาพ รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว
* ควรทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
* หลังจากสมัครเรียนแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครและค่าแรกเข้า และหลังจากเข้าเรียนแล้วจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนได้

【 💳 การชำระค่าเล่าเรียน 】

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุด้านล่างนี้ โดยระบุชื่อผู้สมัครเป็นผู้โอน(ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศและค่าบริการต่าง ๆ)

ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation
สาขา : Kawasaki
เลขที่บัญชี : No. 8049665
ชื่อบัญชี:College of Business and Communication

 

【 📍 ที่ตั้งโรงเรียน 】

*เวลาทำการ:วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ 9:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุด
สำหรับวันเสาร์ กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า

* ผู้ที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น สามารถติดต่อที่โรงเรียนด้วยตนเอง

* ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักด้วย
รายละเอียดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
📞 สาขาสีลม 0-2267-7726

Facebook : คลิกที่นี่
Line : คลิกที่นี่

* ทางโรงเรียนจะไม่สามารถรับสมัครได้ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน

* การสมัครอาจไมได้รับการตอบรับ ในกรณีที่จำนวนนักเรียนครบตามที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร

>> อ่านประสบการณ์การเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจากรุ่นพี่

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน