การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจBJT
BJT Business Japanese Proficiency Test

top_pic_main_201402

 

 

 

 

 

 

 


การสอบ Business Japanese Proficiency Test  คือ?

การวัดและประเมินทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์จริงเชิงธุรกิจ

ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นถูกนำมาใช้งานในบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยมีญี่ปุ่นและต่างประเทศ (ไทย, จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย) เป็นศูนย์กลางสำคัญ บริษัทที่มีบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก คาดหวังให้บุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมี “ทักษะในการปฏิบัติงานด้วยภาษาญี่ปุ่น” การสอบ Business Japanese Proficiency Test จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการพิจารณาเข้าทำงาน, การบรรจุบุคลากรในฝ่าย, การอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

 

การสอบแบ่งเป็น 5 ระดับ

ผู้สอบไม่ต้องเลือกระดับที่จะสอบ  ทุกท่านจะทำข้อสอบชุดเดียวกัน โดยผลสอบจะแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ในระดับใด

about_levelguide_pic_level

 

มี JLPT อยู่แล้ว.. ทำไมต้องสอบ BJT ?  คลิกที่นี่

 


ตัวอย่างบริษัทที่ใช้ผลคะแนนสอบ BJTในองค์กร

นำ BJT มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ของจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมยังบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น

พนักงานที่ Sanyo Kasei Thailand ที่ได้คะแนนสอบมากกว่า 300 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการส่งตัวไปฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้เป็นไปตามท้องถิ่น (Localization) ซึ่งบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด ผมจึงคิดว่า ก่อนส่งบุคลากรไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น มีความจำเป็นที่ต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในระดับพื้นฐานติดตัวไว้

เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้คะแนนสอบมากกว่า 300 คะแนนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการส่งไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น เราจัดให้มีการอบรมภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งหลังเลิกงาน ทั้งนี้ การสอบจะระบุทักษะความสามารถการสื่อสารทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจออกมาเป็นคะแนน บริษัทจึงสามารถเปรียบเทียบคะแนนสอบได้ไม่ว่าจะสอบเมื่อใดก็ตาม ผู้สมัครสอบเองก็เข้าใจในความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตนเองได้ด้วย

Mr.Kakara Yasuyuki
ผู้จัดการโรงงาน Sanyo Kasei Thailand Ltd.

 

จัดโดย
สมาคมสอบวัดระดับทักษะคันจิญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูล – สมัครสอบ

www.kanken.or.jp/bjt

 

 

Scroll to Top