ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ร่วมงานกับเรา  Jeducation

jeducation join our team

Jeducation  รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

ถ้าคุณ… รักการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ถ้าคุณ… รู้สึกว่าประสบการณ์ที่เคยเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ให้สิ่งดีๆต่อชีวิต
และอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์นั้น

เราอยากชวนคุณมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน
เพราะเราเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่า การเรียนในสิ่งที่รัก  ลงมือทำในสิ่งที่ฝัน
คือ “การประสบความสำเร็จในชีวิต”

 


 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายกิจกรรมและการตลาด (ใช้ภาษาญี่ปุ่น)

คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งการพูด อ่านและเขียน ( ระดับ N2 ขึ้นไป )
 • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มีทักษะในการสื่อสาร, Presentation
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดอีเว้นท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน – หน้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานการจัดงาน, อีเว้นท์, สัมมนา หรือการจัดโครงการต่างๆของบริษั
 • จัดทำรายงาน, ค้นหา รวบรวมข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น – ไทย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

 


 

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

คุณสมบัติ
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน30  ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเว็บไซต์ 1 – 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน Application สำหรับ iPhone และ Android จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น หรือสิ่งที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง )
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

คุณสมบัติ
 • ปริญญาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ถ้ามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายแรงงาน ประกันสังคม
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ( สรรหา ว่าจ้าง เงินเดือน ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ)
 • จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร, ทะเบียนลูกจ้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กรมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแล และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการในด้านการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ และ การดำเนินกการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาสีลม
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัทจัดหางาน

คุณสมบัติ – ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– สามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งการพูด อ่านและเขียน ( ระดับ N3 ขึ้นไป )
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ conversation
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น word , excel , power pointคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น
– มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีม
– เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานการจัดงาน Job Fair / สัมมนาหรือบรรยายในมหาวิทยาลัย เพื่อสรรหาบุคลากร
 • พบลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • นัดหมายและสัมภาษณ์ผู้สมัครในเบื้องต้น
 • ประสานงานกับบริษัทผู้รับสมัครพนักงาน
 • ดูแลเรื่องเอกสารการว่าจ้างและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน บริษัทจัดหางาน เจ แคเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
ชั้น 23 ห้อง 2303/1  อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ปากซอยคอนแวนต์
ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน 18,000  ~  25,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

 

 แผนที่ JEDUCATION

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN