มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

SHARE
, / 46399 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตร MJSP มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

สอบถามรายละเอียดโปรแกรม คลิกที่นี่

Modern Japanese Studies Program (MJSP) มหาวิทยาลัยฮอกไกโด กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในภาคเรียนเมษายน 2021

ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพราะมีหลักสูตร Intensive Japanese Course (IJC) เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน (เข้าเรียนในเดือนตุลาคม 2020ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

🌟 ปรึกษาเรื่องการสมัครและให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นตรวจเอกสารการสมัคร และส่งไปมหาวิทยาลัยให้ ฟรี! 🌟

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
   กรณีที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น (2 สัญชาติ) จะต้องติดต่อและปรึกษามหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร
   รอบแรก: 25 ตุลาคม- 19 พฤศจิกายน 2019
   รอบที่สอง: 30 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2020
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2020)
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุ 18 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2020
  4. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
TOEFL PBT 
 550 ขึ้นไป
IELTS (Academic Module) 
6.5 ขึ้นไป

 

◉ การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

 

◉ กำหนดการรับสมัคร

***** กำหนดการการสมัครรอบแรก*****

กิจกรรม กำหนดการ
กรอกใบสมัครออนไลน์ 25 ตุลาคม- 19 พฤศจิกายน 2019
เตรียมเอกสารและส่งเอกสารตัวจริง ส่งถึงมหาวิทยาลัยภายใน 4 ธันวาคม 2019
สอบสัมภาษณ์ทาง Skype 9 – 17 มกราคม 2020
ประกาศผลสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2020

หมายเหตุ : นักเรียนควรวางแผนสอบ SAT และ TOEFL/IELTS ให้เรียบร้อยก่อนกลางเดือนตุลาคม 2019 เพื่อที่จะได้สมัครและส่งเอกสารทัน

 

***** กำหนดการการสมัครรอบสอง*****

กิจกรรม กำหนดการ
กรอกใบสมัครออนไลน์ 30 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2020
เตรียมเอกสารและส่งเอกสารตัวจริง ส่งถึงมหาวิทยาลัยภายใน 11 มีนาคม 2020
สอบสัมภาษณ์ทาง Skype 9 – 16 เมษายน 2020
ประกาศผลสอบ กลางเดือนพฤษภาคม 2020

หมายเหตุ : นักเรียนควรวางแผนสอบ SAT และ TOEFL/IELTS ให้เรียบร้อยก่อนกลางเดือนมกราคม 2020 เพื่อที่จะได้สมัครและส่งเอกสารทัน

 

 

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guideline 2021 Enrollment มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์ (Application Guideline ประจำปี 2021 เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 1 – Form 4 จากเว็บ https://e-apply.jp/e/hokudai-gakubu-eng/ พิมพ์ข้อมูล ปริ้นท์ออกมา และนำส่งตัวจริงให้แก่มหาวิทยาลัย ) (แบบฟอร์ม Form 1 – Form 4 จะเปิดให้ดาวน์โหลดวันที่ 25 ตุลาคม 2019)

 

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

(1) Educational Background: ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 1 Educational Background Form และพิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน และปรินท์ออกมา

 

(2) Photo: รูปถ่าย

ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

 

(3) Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 2 Certificate of (Expected) Graduation) และให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้ เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรินท์ออกมา ให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็นและประทับตราโรงเรียน

 

(4) Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

 

(5) Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
 • TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic Module) 6.5 ขึ้นไป

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
 • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT + TOEFL PBT รหัส institution code คือ 4808 )

          โดยส่งไปที่อยู่ตามนี้

          Admission Center, Hokkaido University

          Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan

** ข้อควรระวัง ผลคะแนนภาษาอังกฤษจะต้องให้ศูนย์สอบส่งตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น นักเรียนห้ามส่งเอง
หากผลสอบส่งไม่ถึงมหาวิทยาลัยตามวันที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

(6) Certificate of Japanese Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

ผู้สมัครท่านใดที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 สามารถนำมายื่นเพื่อไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับผลการสัมภาษณ์ด้วย

 

(7) Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test

   • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subject Test, ACT-Examination
   • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE, A-levels
   • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET ( หากผลคะแนน ONET ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน )

 

(8) Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง

 

(9) Personal Statement

   • ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 3 Personal Statement และพิมพ์คำตอบลงในข้อ A-D ด้วยภาษาอังกฤษ ประมาณ 400-500 คำ
   • ผู้ที่จะยื่นขอไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน จะต้องพิมพ์ในหัวข้อ E ด้วยภาษาญี่ปุ่น ประมาณ 1,500-2,000 คำ (ห้ามใช้โปรแกรมช่วยแปลภาษา)

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

 

(10) Letter of Recommendation: จดหมายแนะนำตัว

ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 4 Letter of Recommendation และให้อาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมปลายที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดีกรอกฟอร์มให้ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

หมายเหตุ:

   • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
   • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

step002 

เตรียมเอกสารใน Step 1 และนำมาที่ JEDUCATION เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่ #ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้ หรือสามารถกรอกด้วยตนเองจากบ้านได้ (ติดตาม Online Application ได้จากเว็บไซต์ https://e-apply.jp/e/hokudai-gakubu-eng/)

กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

รอบแรก: 25 ตุลาคม- 19 พฤศจิกายน 2019
รอบที่สอง: 30 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2020

หมายเหตุ : หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัคร

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันแรกที่เปิดรับสมัครและปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันปิดรับสมัคร (ตามเวลาญี่ปุ่น)

 

step003 

สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้ (ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้)

🔸 บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

   1. เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
   2. กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
   3. คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
   4. กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
   5. คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

🔸 Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment)

🔸 China Pay

step004 

ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด

กำหนดการส่งเอกสารตัวจริง

รอบแรก 

ส่งที่สำนักงาน Jeducation
ที่อยู่ : อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110

ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019

**เจเอ็ดดูเคชั่นจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง**

หากไม่ทันวันที่กำหนดข้างต้น จะต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยฮอกไกโดด้วยตัวเอง และชำระค่าส่งเอกสารเอง โดยต้องส่งเอกสารตัวจริงถึงญี่ปุ่นภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2019 ตามที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่
Admission Center, Hokkaido University
Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan.

 

รอบสอง 

ส่งที่สำนักงาน Jeducation
ที่อยู่ : อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110

ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020

**เจเอ็ดดูเคชั่นจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง**

หากไม่ทันวันที่กำหนดข้างต้น จะต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยฮอกไกโดด้วยตัวเอง และชำระค่าส่งเอกสารเอง โดยต้องส่งเอกสารตัวจริงถึงญี่ปุ่นภายในวันที่ 11 มีนาคม 2020 ตามที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่
Admission Center, Hokkaido University
Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan.

หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

step005 

หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
รอบแรก : 9 – 17 มกราคม 2020
รอบสอง : 9 – 16 เมษายน 2020

มหาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ในระหว่างวันดังกล่าว คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์ หลังจากที่มาหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลสอบ
รอบแรก : 12 กุมภาพันธ์ 2020
รอบสอง : กลางเดือนพฤษภาคม 2020

ผลการคัดเลือกจะประกาศที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/ และมหาวิทยาลัยจะส่งใบประกาศผลตัวจริงไปตามที่อยู่ของผู้สมัครด้วย

 

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-6652969 หรือ 02-2583983

อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามรายละเอียดทาง LINE คลิกที่นี่ http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN