มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : ขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติ

SHARE
, / 33499 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

Site003_001

สอบถามรายละเอียดโปรแกรม คลิกที่นี่

Modern Japanese Studies Program (MJSP) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในภาคเรียนเมษายน 2020

ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพราะมีหลักสูตร Intensive Japanese Course (IJC) เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน (เข้าเรียนในเดือนตุลาคม 2019ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

🌟 ผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ Jeducation ได้ที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่จะแนะนำ เรื่องการเตรียมเอกสาร การสมัคร และสามารถฝากส่งเอกสารได้ 🌟

◉ คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
   กรณีที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น (2 สัญชาติ) จะต้องติดต่อและปรึกษามหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร      รอบแรก: วันที่ 25 ตุลาคม 2018 – 22 พฤศจิกายน 2018
   รอบที่สอง: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 – 26 กุมภาพันธ์ 2019
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2019)
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุ 18 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2019
  4. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไปกรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดTOEFL iBT  79 ขึ้นไป
   TOEFL PBT 
    550 ขึ้นไป
   IELTS (Academic Module) 
   6.5 ขึ้นไป

 

◉ การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

 

◉ ระยะเวลารับสมัคร

รอบแรก: วันที่ 25 ตุลาคม 2018 – 22 พฤศจิกายน 2018
รอบที่สอง: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 – 26 กุมภาพันธ์ 2019

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guideline มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์ ( Application Guideline จะประกาศให้ทราบเร็วๆนี้)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย ( แบบฟอร์มใบสมัคร จะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้)

 

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

1️⃣ Photo: รูปถ่าย

ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อนและถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)  

 

2️⃣ Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ 2 (Form 2) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์    และปริ้นท์ออกมา เพื่อให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน

 

3️⃣ Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ:

 1. ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
 2. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

 

4️⃣ Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 • TOEFL iBT  79 ขึ้นไป
 • TOEFL PBT  550 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic Module) 6.5 ขึ้นไป

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
 • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT + TOEFL PBT รหัส institution code คือ 4808 )

          โดยส่งไปที่อยู่ตามนี้

          Modern Japanese Studies Program Office International Affairs Department, Hokkaido University

          Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0815 Japan

 

5️⃣ Certificate of Japanese Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

ผู้สมัครท่านใดที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 สามารถนำมายื่นเพื่อไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับผลการสัมภาษณ์ด้วย

 

6️⃣ Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test

 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subject Test, ACT-Examination
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE, A-levels
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET ( หากผลคะแนน ONET ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน )

 

7️⃣ Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง

 

8️⃣ Personal Statement

 • ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ลงในแบบฟอร์มที่ 3 (Form 3) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วปริ้นท์ออกมาโดยต้องกรอกทุกข้อ (A-D) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษ ประมาณ 400-500 คำ
 • ผู้ที่จะยื่นขอไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน จะต้องพิมพ์ในหัวข้อ E ด้วยภาษาญี่ปุ่น ประมาณ 1,500-2,000 คำ (ห้ามเขียนเป็นตัวอักษรโรมันจิ)

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

 

9️⃣ Letter of Recommendation: จดหมายแนะนำตัว

ผู้สมัครจะต้องให้อาจารย์ที่ประจำชั้นหรืออาจารย์ที่รู้จักกับนักเรียนเป็นอย่างดีพิมพ์ข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มที่ 4 (Form 4) ที่อยู่ในหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ หลังจากนั้นปรินท์ออกมาเพื่อให้อาจารย์ลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยพิมพ์ข้อมูลให้

หมายเหตุ:

 • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
 • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

 

** สรุปแบบฟอร์มที่ต้องพิมพ์แล้วปริ้นท์ออกมา นำเอกสารมาส่งที่ JEDUCATION **

 1. Form 1 (Educational Background Form)

พิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน ตามคำแนะนำ แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

 1. Form 2 (Certificate of (Expected) Graduation)

ให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้

เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปริ้นท์ออกมา เพื่อให้อาจารย์ใหญ่ลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียน ส่งให้มหาวิทยาลัย

 1. Form 3 (Personal Statement)

พิมพ์คำตอบลงไปในฟอร์มที่ 3 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ (A-B-C-D-E) แล้วปริ้นท์ออกมาเพื่อส่งมหาวิทยาลัย

ผู้ที่จะยื่นขอไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน จะต้องพิมพ์ในหัวข้อ E ด้วยภาษาญี่ปุ่น

 1. Form 4 (Letter of Recommendation)

ให้อาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่รู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี พิมพ์ข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มที่ 4 แล้วปริ้นท์ออกมาให้อาจารย์ลงลายเซ็น และประทับตราของโรงเรียนเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย

step002 

เตรียมเอกสารใน Step 1 มาที่ JEDUCATION และมากรอกใบสมัครออนไลน์  (จะประกาศเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลออนไลน์เร็วๆนี้)

เจ้าหน้าที่ #ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้

กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

รอบแรก: วันที่ 25 ตุลาคม 2018 – 22 พฤศจิกายน 2018
รอบที่สอง: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 – 26 กุมภาพันธ์ 2019

หมายเหตุ : หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัคร

รอบแรก : ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2018 และปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 (ตามเวลาญี่ปุ่น)
รอบที่สอง : ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 และปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 (ตามเวลาญี่ปุ่น)

step003 

สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้ (ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้)

🔸 บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

 1. เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
 2. กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 3. คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
 4. กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
 5. คลิ๊กที่ Pay by Credit Card

🔸 Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment)

🔸 China Pay

step004 

ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ส่งให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด และจะไม่รับในกรณีที่ส่งเอกสารด้วยตนเอง

กำหนดการส่งเอกสาร

ยังไม่กำหนด (เอกสารจะต้องส่งถึงมหาวิทยาลัยก่อน 17.00 น. ภายในวันที่กำหนด)

กรณีต้องการให้ Jeducation ส่งเอกสารให้ ให้นำเอกสารมาส่งที่ Jeducation 7 วันล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายที่เอกสารต้องส่งถึงมหาวิทยาลัย ** ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น ผ่านเจเอ็ดดูเคชั่น ฟรี! **

หมายเหตุ : การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

** ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น ผ่านเจเอ็ดดูเคชั่น ฟรี! ** 

 

step005 

หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้)

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ยังไม่กำหนด

มหาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ในระหว่างวันดังกล่าว คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์ หลังจากที่มาหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลสอบ

ยังไม่กำหนด

 

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

หรือคลิกที่นี่ http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN