Game | กิจกรรมภายในงาน
สัมมนา

การเรียนด้านเกมส์และการสร้างเกมส์อย่างมืออาชีพ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Game Programming จากวิทยาลัย ECC College of Computer & Multimedia พร้อมทดลองเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนจากสถาบันสมัครลงทะเบียนเวิร์คช้อป


วันเสาร์ 11:30 - 12:30น. ECC : How to make Game รอบที่ 1 | 3/30 เหลือ 27 ที่นั่ง

วันเสาร์ 13:00 - 14:00น. ECC : How to make Game รอบที่ 2 | 4/30 เหลือ 26 ที่นั่ง

วันอาทิตย์ 11:30 - 12:30น. ECC : How to make Game รอบที่ 1 | 1/30 เหลือ 29 ที่นั่ง

วันอาทิตย์ 13:00 - 14:00น. ECC : How to make Game รอบที่ 2 | 5/30 เหลือ 25 ที่นั่ง


หมายเหตุ : เข้าร่วมทุกกิจกรรมฟรี! แต่ต้องโอนเงินยืนยันที่นั่ง และรับเงินคือได้หลังจบกิจกรรมทุกรอบ!

เนื่องด้วยห้องกิจกรรมมีที่นั่งในจำนวนจำกัด เพื่อเป็นการสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง ผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง กรุณาโอนเงินมัดจำ 300 บาทต่อ 1 รอบต่อ 1 ที่นั่ง (เช่น ลงทะเบียน 2 รอบชำระมัดจำ 600 บาท) เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถรับเงินคืนได้หลังจบกิจกรรมในแต่ละรอบ (บริเวณหน้าห้องกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คืนเงินประจำอยู่)


*** ทั้งนี้เนื่องจากที่นั่ง มีจำนวนจำกัด ระบบจะทำการเช็คข้อมูลการโอนเงิน ทุกๆ12.00น. ของทุกวัน และจะทำการตัดชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้โอนเงิน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเข้า workshop คนต่อไปลงทะเบียน ดังนั้นหากท่านลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระค่ามัดจำและส่งหลักฐานการโอนภายใน 12.00น. แต่หากลงทะเบียนหลัง 12.00น. กรุณาชำระค่ามัดจำและส่งหลักฐานการโอนภายใน 12.00 ของวันถัดไป

รายละเอียดการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม

เลขที่ 001-1-33803-8

ชื่อบัญชี บจ.ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส


หากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ marketing@jeducation.com พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อที่ใช้ในการลงทะเบียน, รอบและหัวข้อกิจกรรมที่เลือก


ขั้นตอนการรับเงินคืน

1. เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบและเวลาที่เลือก หลังจากจบกิจกรรม แสดงหลักฐานการโอนเงินหรือบัตรประชาชน (ชื่อที่ใช้ลงทะเบียน) รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมสัมมนา หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งที่ 0-2267-7726 ต่อ 108, 110 (คุณจิ๊บหรือคุณเจมส์) ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 ในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) และนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงเมื่อรับเงินคืน

X

Workshop Online Registration
ลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมเวิร์คชอป (Game)


ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เพศ  ชาย        หญิง
อายุ
กรุณาเลือกรอบและเวลากิจกรรม วันเสาร์ 11:30 - 12:30น. ECC : How to make Game รอบที่ 1
วันเสาร์ 13:00 - 14:00น. ECC : How to make Game รอบที่ 2
วันอาทิตย์ 11:30 - 12:30น. ECC : How to make Game รอบที่ 1
วันอาทิตย์ 13:00 - 14:00น. ECC : How to make Game รอบที่ 2


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Emailnews@jeducation.com