ทุนปริญญาตรีสายวิทย์ Integrated Science Program (ISP)

Integrated Science Program (ISP) ทุนปริญญาตรีสายวิทย์ที่ญี่ปุ่น ม.ฮอกไกโด

หลักสูตร Integrated Science Program (ISP)

กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2024

ช่วงเวลารับสมัคร :: 15 – 30 พฤศจิกายน 2023

เลือกดูหัวข้อที่สนใจได้ที่นี่
  Add a header to begin generating the table of contents

  รายละเอียดหลักสูตร

  หลักสูตร ISP เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์  ( การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ )

  หลักสูตรประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2 ปี มหาวิทยาลัยฮอกไกโดยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นสูงสามารถเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง และปริญญาโท 1 ปีครึ่งอีกด้วย

  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

  หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และสายอาชีพด้านธุรกิจ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบด้านสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต

  ความสัมพันธ์ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

  ในขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา) เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในคณะที่หลากหลายมากขึ้น ( เช่น คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์) นักศึกษาจะเลือกคณะด้วยตนเองตามเงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดโดยคณะนั้นๆ

  คุณลักษณะของผู้สมัคร

  หลักสูตร ISP เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในวงกว้าง
  • ผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา)
  • ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
  • ผู้ที่มีแรงผลักดันในการช่วยเหลือสังคมที่กว้างขึ้น ด้วยการเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับนานาชาติในอนาคตและมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

   จำนวนนักศึกษาที่รับ

  จำนวนมาก : นักศึกษาใหม่จะต้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ และหลังจากเข้าเรียนแล้ว 6 เดือน จะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในสาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ผลการเรียน และหน่วยกิตสะสมในขณะนั้น

  ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ

  **กำลังรับสมัครเข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2024**

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
  2. ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2024)
   **ในกรณีที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กรุณาศึกษาเพิ่มเติมตามกรณีของตนเอง ใน Application Guideline
  3. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

   

  กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  • TOEFL iBT (Test Date Scores) 79 ขึ้นไป
  • TOEFL iBT Home Edition (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
  • Duolingo English Test 110 ขึ้นไป

  **คะแนนสอบข้างต้น จะต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครออนไลน์

  การคัดเลือก

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร (ใบแสดงผลการศึกษา, personal statement, ใบแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์

  กำหนดการรับสมัคร

  กิจกรรม กำหนดการ
  กรอกใบสมัครออนไลน์ 15 - 30 พฤศจิกายน 2023
  เอกสารส่งถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2023
  สอบสัมภาษณ์ทาง Skype 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024
  ประกาศผลสอบ 22 มีนาคม 2024

  หมายเหตุ : นักเรียนควรวางแผนสอบ SAT และ TOEFL/IELTS ให้เรียบร้อยก่อนกลางเดือนตุลาคม 2023 เพื่อที่จะได้สมัครและส่งเอกสารทัน

  ปรึกษาเรื่องการสมัครและให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นตรวจเอกสารการสมัคร และส่งไปมหาวิทยาลัยให้ ฟรี!

  ประเภทการสมัคร

  ผู้สมัครจะได้เลือกประเภทการสมัครของตัวเอง ณ ตอนที่สมัคร Online Application โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

  1. Physics-oriented Students – เน้นวิชาฟิสิกส์เป็นหลัก
  2. Chemistry-oriented Students – เน้นวิชาเคมีเป็นหลัก
  3. Biology-oriented Students – เน้นวิชาชีววิทยาเป็นหลัก

  การเลือกข้างต้นจะส่งผลต่อการพิจารณาต่างๆรวมไปถึง เนื้อหาการสอบสัมภาษณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้ผู้สมัครมีความรู้โดยพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาข้างต้น

  ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารการสมัคร

  Download เอกสาร

  • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์ (Download Application Guidelines คลิกที่นี่)
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย

  เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้

  (1) Document Checklist: ลิสเอกสารที่จำเป็นในการสมัคร

  ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 1 Checklist เพื่อใช้ตรวจสอบเอกสารในการสมัคร

   

  (2) Educational Background: ประวัติการศึกษา

  ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 2 Educational Background Form และพิมพ์ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน และปรินท์ออกมา

   

  (3) Photo: รูปถ่าย

  ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังรูปถ่าย)

   

  (4) Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

  ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 3 Certificate of (Expected) Graduation และให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนลงไปในแบบฟอร์มนี้ เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรินท์ออกมา ให้ผู้อำนวยการลงลายเซ็นและประทับตราโรงเรียน

   

  (5) Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย หากกำลังศึกษาอยู่ให้ยื่นตั้งแต่ภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

  ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

  หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี
  • มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม หากผู้สมัครมีเอกสารนั้นๆเพียงชุดเดียว และไม่สามารถยื่นฉบับจริงได้ด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการแล้ว

   

  (6) Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ตัวใดตัวหนึ่ง)

  • TOEFL iBT (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
  • TOEFL iBT Home Edition (Test Date Scores)  79 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic Module) 6.0 ขึ้นไป
  • Duolingo English Test 110 ขึ้นไป

  หมายเหตุ:

  • ผู้สมัครที่มีผลสอบอยู่แล้วและผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ให้ยื่นผลสอบพร้อมกับเอกสารสมัครอื่นๆ
  • ผู้สมัครที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ต้องแจ้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษให้ส่งคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยใช้รหัสที่ระบุไว้ใน Application Guidelines (สำหรับ TOEFL iBT รหัส institution code คือ B610 )

  ส่วนคะแนน IELTS และคะแนนอื่นๆให้ส่งไปที่อยู่ตามนี้

  Admission Center, Hokkaido University,
  Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan

  ** ข้อควรระวัง**
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องอัพโหลด ร่วมกับเอกสารอื่นๆ พร้อมกับให้ศูนย์สอบส่งตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยด้วย
  • หากผลสอบจากศูนย์สอบส่งไปไม่ถึงมหาวิทยาลัยตามวันที่กำหนด จะนับว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

   

  (7) Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test (Optional : มีหรือไม่มีก็ได้)

  • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects* หรือ ACT-Examination**
  • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน A-Levels / GCE
  • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน A-Level, TGAT, TPAT ( หากผลคะแนน A-Level, TGAT, TPAT ยังไม่ออก แนะนำให้สอบ SAT มายื่นแทน )

  *SAT Code สำหรับโปรแกรม ISP คือ 7944

  **ACT Code สำหรับมหาวิทยาลัย Hokkaido คือ 8000

  ***สามารถยื่น EJU วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เสริมได้

   

  (8) Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง

   

  (9) Personal Statement

  ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 4 Personal Statement และพิมพ์คำตอบลงในข้อ A ด้วยภาษาอังกฤษ แล้วปริ้นท์ออกมา

  หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่เคยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

   

  (10) Letter of Recommendation:

  ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Form 5 Letter of Recommendation และให้อาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมปลายที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดีกรอกฟอร์มให้ ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา) และทักษะในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

  หมายเหตุ:

  • จดหมายฉบับนี้จะต้องได้รับการลงชื่อจากอาจารย์ผู้เขียนจดหมาย และประทับตราจากโรงเรียน
  • อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยจะต้องเซ็นชื่อไว้ที่ด้านหลังซอง ตรงที่ปิดผนึกด้วย

  ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครออนไลน์

  เตรียมเอกสารใน Step 1 และนำมาที่ JEDUCATION เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่ ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้ หรือสามารถกรอกด้วยตนเองจากบ้านได้

  ในหน้าสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะได้รับ Application Form สำหรับกรอกข้อมูลต่างๆในการสมัคร

  กำหนดการกรอกใบสมัครออนไลน์

  15 - 30 พฤศจิกายน 2023

  **เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์และเตรียมเอกสารตัวจริงแล้ว จะมีเอกสารที่ต้องส่งไปที่ญี่ปุ่น อ่านรายละเอียด Step 4**

  หมายเหตุ :

  หน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ จะเริ่มให้กรอกใบสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันแรกที่เปิดรับสมัครและปิดการกรอกเวลา 17.00 น. ของวันปิดรับสมัคร (ตามเวลาญี่ปุ่น)

  ขั้นตอนที่ 3 : ชำระเงินค่าสมัคร

  ค่าสมัคร 5,000 เยน ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

  สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

  • บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

  การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

  หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

  ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

   • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
   • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
   • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
   • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
   • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card
  • Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)
  • ChinaPay

  ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  เอกสารการสมัครจะมีทั้งส่วนที่ ต้องส่งทางออนไลน์ และส่งทางไปรษณีย์

  เอกสารที่ต้องส่งทางออนไลน์

  ผู้สมัครจะต้องรวบรวมเอกสาร ในข้อ 1 – 9 และ Application Form จากนั้นรวมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 100MB) แล้วอัพโหลดเข้าระบบของทางมหาวิทยาลัย

  *ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารตัวจริงทั้งหมดไว้ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะขอเอกสารตัวจริง หลังทราบผลการคัดเลือก

   

  เอกสารที่ต้องส่งทางไปรษณีย์

  แบบฟอร์ม Form 5 Letter of Recommendation (จดหมายแนะนำ) จะต้องส่งเป็นเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์เท่านั้น

  ผู้สมัครจะต้องส่งไปรษณีย์ไปล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัครออนไลน์ โดยจะต้องส่ง Tracking Number ให้มหาวิทยาลัยก่อนปิดรับสมัคร

   

  กำหนดการส่งเอกสาร

  ส่งเอกสารกับทาง Jeducation ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  โดยจะต้องส่งเอกสารมาที่ Jeducation ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023

  *ทาง Jeducation จะรวบรวมเอกสารส่งพร้อมกันในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 จากนั้นจึงจะสามารถแจ้ง Track Number ให้ผู้สมัครได้

  ผู้สมัครที่ต้องการส่งเอกสารก่อนหน้านั้น กรุณาส่งเอกสารด้วยตนเอง

  สามารถส่งได้ที่ Jeducation สาขาสีลม หรือส่งทางไปรษณีย์มาได้ที่

  อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
  เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 02-2677726

   

  ในกรณีที่ส่งไม่ทันกำหนดการณ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารตัวจริงด้วยตัวเอง

  โดยเอกสารตัวจริงจะต้องถึงประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2023 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

  Admission Center, Hokkaido University,
  Kita 17, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido. 060-0817 Japan

   หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

  ขั้นตอนที่ 5 : การสมัครเสร็จสมบูรณ์

  หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ (ไม่สามารถใช้อีเมลของโทรศัพท์มือถือได้

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์

  19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2024

  มหาวิทยาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

  ประกาศผล

  22 มีนาคม 2024

  ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

  มหาวิทยาลัย Hokkaido ให้นักเรียนของหลักสูตร Integrated Science Program (ISP) มีสิทธิ์รับการพิจารณาทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนตุลาคม 2024

  ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

  สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อเข้าเรียนภาคเรียนตุลาคม 2024 มหาวิทยาลัยให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนดังนี้

  • ยกเว้นค่าเล่าเรียนของ Intergrated Science Program ในภาคเรียนตุลาคม 2024 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2024 – มีนาคม 2025 (6 เดือน)
  • ยกเว้นค่าแรกเข้า เป็นจำนวน 282,000 Yen
  • ยื่นรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนต่อเนื่องในปีที่ 2 – 4 เป็นจำนวน 100% หรือ 50% ในปีนั้นๆ โดยจำนวนทุนจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของชั้นปีก่อนหน้าแต่ละปี

  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT University Recommendation)

  หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้รับเลือกโดย Ministry of Education, Culture, Science, Sports and Technology (MEXT) ในการมอบทุนการศึกษาในฐานะของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ University Recommendation โดยจะมีนักเรียนในโปรแกรมประมาณ 4 คน ที่จะได้รับการเสนอชื่อในทุนนี้

  หมายเหตุ

  • ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะได้รับการเสนอชื่อ และการเสนอชื่อจะเป็นในฐานะ Nominee เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกซึ่งจะตัดสินโดยรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป
  • ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งนักเรียนโดยตรงตอนประกาศผลการคัดเลือกโปรแกรม ISP ในกรณีที่นักเรียนได้รับเลือกเป็น Nominee

  คำถามถามบ่อย หลักสูตร ISP

  คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและทุนการศึกษา

  Q.1 : เริ่มเข้าเรียนเมื่อไหร่?
  A.1 : หลักสูตร Integrated Science Program เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ใน เดือนตุลาคม 2024

  Q.2 : ทุนการศึกษาจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย Hokkaido หรือไม่?
  A.2 :  นักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาในส่วนของค่าเล่าเรียน 100% ทุกคนในเทอมแรก (6 เดือน)

  ในปีต่อไปนักเรียนมีโอกาสได้ทุนค่าเล่าเรียน 100% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละปี

  Q.3 : ถ้าจะเรียนต่อปริญญาโท จะเลือกเรียนในคณะอะไรได้บ้าง?
  A.3 :

  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  *อย่างไรก็ดี การเรียนต่อปริญญาโทของญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับหัวข้อการวิจัย และคณะข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร

  Q.1 : ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสามารถไปเรียนได้ไหม?

  A.1 : สมัครได้ค่ะ หลักสูตรนี้เรียนด้วยภาษาอังกฤษ ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็สมัครเรียนได้ค่ะ

  Q.2 : คุณสมบัติของผู้สมัครทุน ISP มีอะไรบ้างคะ?

  A.2:  คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครทุน มีดังนี้ค่ะ

  1. ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2024)
  3. มีผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   • IELTS (Academic module) 6.0 ขึ้นไป
   • TOEFL-iBT Test Date Scores 79 ขึ้นไป
   • TOEFL-iBT (Home Edution) Test Date Scores 79 ขึ้นไป
   • DUOLINGO English Test 110 ขึ้นไป
   • เรียนโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (International School) 4 ปีขึ้นไป

  คำถามเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร

  Q.1   หากเป็นนักเรียนม.6 ซึ่งยังไม่มีผลสอบ A-Level, TGAT, TPAT สามารถยื่นสมัครทุน  ISP ได้หรือไม่?

  A.1 กรณีจบหลักสูตรไทย ถ้ายังไม่มีผล A-Level, TGAT, TPAT ก็สามารถยื่นสมัครทุนได้ค่ะ  แต่ทางที่ดี แนะนำให้สอบ SAT และนำผลมายื่นดีกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะ

  ถ้าจบหลักสูตรอื่น จำเป็นต้องมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  – ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา
  ใช้คะแนน SAT หรือ ACT

  – ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ
  ใช้คะแนน GCE , A-Levels

  Q.2  :  ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ อย่าง TOEFL หรือ IELTS ด้วยหรือ? 
  A.2  :  เนื่องจากหลักสูตร Integrated Science Program จะเรียนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ
  ดังนั้น  นักเรียนที่ไม่ได้เรียนจบมัธยมปลายหลักสูตรนานาชาติ  จะต้องแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • IELTS (Academic module) 6.0 ขึ้นไป
  • TOEFL-iBT Test Date Scores 79 ขึ้นไป
  • TOEFL-iBT (Home Edution) Test Date Scores 79 ขึ้นไป
  • DUOLINGO English Test 110 ขึ้นไป

  คำถามอื่นๆ

  Q.1 :  ระหว่างที่เรียนอยู่ สามารถทำงานพิเศษได้ไหม?
  A.1 :  วีซ่านักเรียนต่างชาติ สามารถทำงานพิเศษได้ ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ

  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

  สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด