Meitoku Gijuku Senior High School : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

meitoku

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

หลักสูตร 3 ปี, 3 ปี 6 เดือน และหลักสูตร 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน

สำหรับหลักสูตร 3 ปี, 3 ปี 6 เดือน ในปีที่ 1 นักเรียนต่างชาติจะเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นให้เข้าใจการเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น  หลังจากนั้นตั้งแต่ปีที่ 2 จะเรียนต่อในหลักสูตรเร่งรัด 1 และ 2 เหมือนกับนักเรียนญี่ปุ่น กรณีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่ดีอยู่แล้ว จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ปีแรก

สำหรับหลักสูตร 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน จะมีการสอบเพื่อแยกชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน และจัดการเรียนการสอนแยกตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่น 

หลักสูตร 3 ปี, 3 ปี 6 เดือน เรียน 6 คาบ หลังจากนั้นทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมจนถึง 5 โมงครึ่ง ในปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะเพิ่มวิชาเรียนอื่นๆ มากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคม ดนตรี คอมพิวเตอร์ พลศึกษารวมไปถึงคาบเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบ JLPT (สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น) หรือ EJU (ข้อสอบสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น)

หลักสูตร 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน เรียน 8 คาบ นอกจากคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว จะได้เรียนวิชาอื่นๆด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ดนตรี คอมพิวเตอร์ พลศึกษา รวมไปถึงคาบเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบ JLPT (สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น) หรือ EJU (ข้อสอบสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น)

มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่แนะแนวการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมีอัตราเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่เข้ายาก และสำหรับนักเรียนต่างชาติ ถึงแม้จะเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแค่เพียง 1 ปี ก็สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนได้ในอัตราที่สูง

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี

ทางโรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นักเรียนจะเข้าเรียนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่ได้เข้าเรียนวิชาการทั่วไปกับนักเรียนมัธยมปลายปี 1 – 3 ปกติ
  2. นักเรียนจะได้รับใบรับรองผลการเรียนกลับมายังประเทศไทย
  3. ไม่มีชมรมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน หากต้องการเข้าชมรม กรุณาปรึกษา
  4. จะมีการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วย วันหยุดสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนคือ 2 อาทิตย์เท่านั้น
  5. เมื่อจบโปรแกรม 1 ปี จะต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไทยต่อเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่นได้
  6. การโอนหน่วยการเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเจรจากับโรงเรียนที่ไทยเอง โรงเรียน Meitoku ออกใบรับรองผลการเรียนให้ได้อย่างเดียว

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

meitoku001

หมายเหตุ *ค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน ค่ากิจกรรม ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ และค่าหอพักรวมอาหาร 3 มื้อแล้ว

การชำระเงิน

หลังจากประกาศผลการสอบแล้ว จะชำระในส่วนของค่าแรกเข้าและหลังจากผลวีซ่าประกาศจะให้ชำระเพิ่มในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าอื่น ๆ อีกครั้ง (ชำระค่าเทอมเป็นรายปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 17 ปี
  • หลักสูตร 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 จากประเทศของตนเองแล้วและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3
  • หลักสูตร 3 ปีหรือ 3 ปี 6 เดือน ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จากประเทศของตนเอง
  • โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี ต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2020 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4 – ม.5 ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/line-jed