ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตร Modern Japanese Studies Program (MJSP)

ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตร Modern Japanese Studies Program (MJSP)

 step001 

Download เอกสาร

 • ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์ ( Application Guideline จะประกาศให้ทราบเร็วๆนี้)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ต้องพิมพ์และปริ้นท์ออกมาส่งให้มหาวิทยาลัย  ( แบบฟอร์มใบสมัคร จะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้)

 

เตรียมเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
** คลิกที่ลูกศรแต่ละหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมนะคะ **

1. Photo: รูปถ่าย
ในการสมัครจะต้องใช้รูปถ่ายขนาด 40 mm x 30 mm เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก พื้นหลังสีอ่อน และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน (กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่าย)
2. Certificate of Graduation: ใบรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)
สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วจะต้องส่งใบรับรองจบการศึกษา แต่หากยังเรียนไม่จบจะต้องไปขอใบคาดว่าจะจบการศึกษา (Certificate of Expected Graduation) จากโรงเรียน และจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นของอาจารย์ใหญ่
3. Transcript: ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

ใบแสดงผลการศึกษาจะต้องมีตราประทับของโรงเรียน หรือมีลายเซ็นต์ของอาจารย์ใหญ่ด้วย

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องยื่นใบรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาตรี

4. Certificate of English Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 • TOELF iBT / TOEFL PBT
 • IELTS
5. Certificate of Japanese Language Proficiency: ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ผู้สมัครท่านใดที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 สามารถนำมายื่นเพื่อไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับผลการสัมภาษณ์ด้วย

6. Certificate for National Exam: ใบแสดงผลสอบ National Test
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ยื่นคะแนน SAT, SAT Subjects หรือ ACT-Examination
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ยื่นคะแนน GCE
 • กรณีที่เรียนจบหลักสูตรไทย ยื่นคะแนน O-NET
7. Copy of Passport: สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
8. Personal Statement
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Personal Statement จากหน้ากรอกใบสมัครออนไลน์ ต้องกรอกทุกข้อ (A-D) ซึ่งแต่ละหัวข้อจะต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษ ประมาณ 400-500 คำ
 • ส่วนผู้ที่จะยื่นขอไม่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน จะต้องเขียนในหัวข้อ E ด้วย เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่น ประมาณ 1,500-2,000 คำ (ห้ามเขียนเป็นตัวอักษรโรมันจิ) หากไม่สามารถพิมพ์ด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ สามารถปริ้นท์แบบฟอร์มนี้ออกมาและเขียนด้วยลายมือได้

หมายเหตุ: Personal Statement จะต้องไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย

9. Letter of Recommendation: จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยอาจารย์ที่รู้จักเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ในจดหมายควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ความสนใจในประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีจะต้องให้อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเขียนให้

หมายเหตุ: จดหมายฉบับนี้จะต้องเขียนลงกระดาษที่มีตราของโรงเรียน หรือได้รับการประทับตรา และลงชื่อจากอาจารย์ใหญ่ ทั้งนี้อาจารย์จะต้องใส่จดหมายแนะนำตัวลงในซองจดหมายและปิดผนึกให้เรียบร้อย

step002 

เตรียมเอกสารใน Step 1 มาที่ JEDUCATION และมากรอกใบสมัครออนไลน์  (จะประกาศเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลออนไลน์เร็วๆนี้)

เจ้าหน้าที่  #ทีมเจ๊เอ๊ด จะช่วยแนะนำการกรอกที่ถูกต้องให้

 

กำหนดการสมัคร

รอบที่ 1: วันที่ 25 ตุลาคม 2018 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.) – 22 พฤศจิกายน 2018 (ถึงเวลา 17.00 น.)

รอบที่ 2: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.)  – 26 กุมภาพันธ์ 2019 (ถึงเวลา 17.00 น.)

หมายเหตุ:
ผู้สมัครควรดาวน์โหลด Application Guidelines มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์
step003 
สามารถชำระเงินค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทางช่องทางเหล่านี้(ในกรณีที่ไม่มีบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้)

 1. บัตรเครดิต (Visa, MasterCard, JCB, American Express, etc.)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยจะต้องกรอกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตร และรหัสความปลอดภัย (Security Code) จะต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 4 วันหลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด

 • เข้าไปที่หน้า “Review Your Application Details”
 • กรอก Receive Number, วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • คลิ๊กที่ Proceed to Payment Procedures
 • กรอกรหัสบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต และรหัสความปลอดภัย (Security Code)
 • คลิ๊กที่ Pay by Credit Card
 1. Pay-easy (ผ่าน ATM, Japan Post Bank ATM, online banking) หรือชำระผ่านเค้าท์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ, Japan Net Bank, Rakuten Bank Payment
 2. China Pay

 

step004 
ผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form) และเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Application Guidelines ส่งให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่กำหนด และจะไม่รับในกรณีที่ส่งเอกสารด้วยตนเอง

กำหนดการส่งเอกสาร

รอบแรก :  เอกสารจะต้องส่งถึงมหาวิทยาลัยก่อน 17.00 น. ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2018

รอบสอง :  เอกสารจะต้องส่งถึงมหาวิทยาลัยก่อน 17.00 น. ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2019

กรณีต้องการให้ Jeducation ส่งเอกสารให้ ให้นำเอกสารมาส่งที่ Jeducation 7 วันล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายที่เอกสารต้องส่งถึงมหาวิทยาลัย ( รอบแรก ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2018 / รอบสอง ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2019)

** ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น ผ่านเจเอ็ดดูเคชั่น ฟรี! **

หมายเหตุ: การสมัครจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเอกสารของท่านทั้งหมด กรุณาทำความเข้าใจว่าการสมัครออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

 

step005 
หลังจากที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารของบุคคลนั้นๆแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งหมายเลขผู้สมัคร และวันเวลานัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

รอบแรก : 10 มกราคม – 22 มกราคม 2019

รอบสอง : 10 เมษายน – 19 เมษายน 2019

มหาลัยจะจัดการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ในระหว่างวันดังกล่าว คำถามในการสัมภาษณ์จะตรวจสอบความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้รับแจ้งวันและเวลาการสอบสัมภาษณ์ หลังจากที่มาหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศผลสอบ

รอบแรก : 13 กุมภาพันธ์ 2019

รอบสอง : สิ้นเดือนพฤษภาคม 2019

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

:: ติดตามกำหนดการสมัครที่เว็บไซต์ของเจเอ็ดดูเคชั่นนี้ ::

 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน