หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป JEDUCATION CENTER

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่กำลังรับสมัคร

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรนี้เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับต่างๆ โดยมีการจัดทดสอบเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนตามระดับความรู้  ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบ้าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความรู้อย่างสม่ำเสมอทุกบทเรียน ก่อนจบในแต่ละระดับจะมีการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียน สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ระดับชั้นเรียนและความรู้ภาษาญี่ปุ่น


Basic (ระดับชั้นต้น) 5 ระดับ   : B1- B5
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Minna no Nihongo เล่ม 1-2 และ Storykanji เล่ม 1

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และคันจิ
สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน  
บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
N5 คำศัพท์     1,060 คำ
คันจิ           120 ตัว


Intermediate (ระดับชั้นกลาง) 5 ระดับ  : I1- I5
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Minna no Nihongo เล่ม 3-4 และ Storykanji เล่ม 2

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และคันจิ
แสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ตามสถานการณ์ต่างๆ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  ถ่ายทอดข้อมูล
เรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้น  พูดให้คำแนะนำ
รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ
N4 คำศัพท์     2,000 คำ
คันจิ           300 ตัว

Pre – Advance (ระดับเตรียมชั้นสูง) 5 ระดับ  : P1 – P6
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Minna no Nihongo Chuukyuu 1 และ Kanji N3

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และคันจิ
เข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งภาษาพูดและเขียน
สามารถเลือกใช้สำนวนคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
สร้างรูปประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างสละสลวย 
N3 คำศัพท์     3,160 คำ
คันจิ           400 ตัว

Advance (ระดับสูง) 5 ระดับ   : A1 – A6
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Minna no Nihongo Chuukyuu 2 และ Kanjimaster

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และคันจิ
อ่านจับใจความบทความขนาดยาวได้  สามารถสนทนา อ่าน
เขียนเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถตีความ
ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้  
N2 คำศัพท์     6,000 คำ
คันจิ           1,000 ตัว


Advance Plus (ระดับสูงพิเศษ) 5 ระดับ  : AP1 – AP6
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : Chukyuu koki และ Kanjimaster

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และคันจิ
สามารถทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูล  ทำรายงานและนำเสนองานในเชิงธุรกิจได้  
N2

 

Super Advance (ระดับสูงพิเศษ) 5 ระดับ  : SA1 – SA6
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน : เอกสารประกอบการสอนของทางโรงเรียน

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเรียนจบ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และคันจิ
ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้ในการทำงาน นำเสนองานได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น
สามารถอ่านข่าว บทความต่างๆ และเข้าใจได้อย่างชัดเจน
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
N2

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าหนังสือ)

✨ เฉพาะ BEGINNER ระดับ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบวันธรรมดา
18.30-20.15 น.
รอบวันเสาร์, อาทิตย์
9.15-12.45 หรือ 13.45-17.15 น.
39 ชั่วโมง 7,000 บาท 7,800 บาท

✨ ระดับอื่นๆ (BEGINNER ระดับ 2 – Advance Plus ระดับ 5)

จำนวนชั่วโมง รอบวันธรรมดา
18.30-20.00 น.
รอบวันเสาร์, อาทิตย์
9.30-12.30 หรือ 14.00-17.00 น.
33 ชั่วโมง 5,900 บาท 6,600 บาท

ส่วนลดค่าเล่าเรียน
– ผู้ที่มาทดสอบ Placement Test เพื่อจัดเข้าชั้นเรียน และสมัครเรียนหลังสอบเสร็จ ได้รับส่วนลดค่าเรียน 5%
– สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนที่ Jeducation Center และต้องการที่จะเรียนต่อในคอร์สต่อไป โดยมีอัตราการเข้าเรียนในคอร์สที่จบมาไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซนต์ (ขาด 1 ครั้ง, สาย 1 ครั้ง) จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 5%
– สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนที่ Jeducation Center และได้คะแนนสอบเลื่อนชั้นเรียนสูงสุดในห้อง จะได้รับส่วนลด 5%

ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ที่เรียนจบในแต่ละระดับ  จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางโรงเรียน  ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องมีผลการสอบตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซนต์   และสามารถติดต่อขอรับใบประกาศฯได้หลังจากจบหลักสูตร


 

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนคอร์สระดับต้น B1 สามารถลงชื่อจองที่นั่งได้ คลิกที่นี่

คอร์สระดับต้น B2 – คอร์สระดับสูงพิเศษ SA6 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการสอบเข้าชั้นเรียนได้ทาง
สาขาสีลม โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111
Line : https://bit.ly/jed-line


 Jeducation Center เปิดให้ทดลองเรียน ฟรี!

มาทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ดได้เลย 1 ครั้ง (สูงสุด 4 ชั่วโมง) ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงระดับสูง

✨ ฟรี✨ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม เพราะ

💙 เจ๊เอ๊ดให้ยืมหนังสือก่อน
💙 เอกสารประกอบการเรียนวันนั้น รับฟรีไปได้เลย
💙 ไม่มีข้อผูกมัดใดๆหลังเรียนจบ ชอบหรือไม่ชอบเจ๊ก็ไม่ว่ากัน

สามารถลงเรียนทั้งหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเร่งรัด ได้ตลอดเวลา ที่ Jeducation Center ทั้ง 2 สาขา ที่สีลมและอโศก

เช็คคอร์สที่สนใจ แล้วติดต่อเพื่อนัดวัน – เวลากับเจ้าหน้าที่ได้เลย


ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถนัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา! (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่กำลังเปิดรับสมัคร


หมายเหตุ

  • หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ในการคืนค่าเล่าเรียนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนโอนย้ายเวลาเรียน และค่าเรียนไปเรียนในคอร์สอื่นๆได้
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียนในกรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง 7 คนต่อห้อง
  • นักเรียนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วสามารถเข้าทดสอบก่อนเข้าเรียนเพื่อเข้าเรียนตามระดับที่เหมาะสมได้

Placement Test การสอบวัดระดับเข้าชั้นเรียนที่ Jeducation Center
กฎเหล็ก 5 ข้อที่จะทำให้พูดญี่ปุ่นเก่งขึ้นใน 3 เดือน

เรียนภาษาญี่ปุ่น : สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center
สาขาสีลม : ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ โทร. 0-2267-7726
อีเมล์ : school@jeducation.com
Line : https://bit.ly/jed-line

Leave a Reply