fbpx
Archive by Category "Japan Life ชีวิตในญี่ปุ่น"

Japan Life ชีวิตในญี่ปุ่น

Japan Life การใช้ชีวิตนักเรียนในญี่ปุ่น

,

,

,

,

ใบรับรองแพทย์ fit to fly ภาษาอังกฤษ ขอได้จากคลินิกไหนบ้างใน ญี่ปุ่น จากสถานการณ์ Covid -19  ซึ่งประเทศไทยได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ  หนึ่งในนั้นคือจะต้องมีเอกสาร ใบรับรองแพทย์ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และต้องออกใบรับรองภายใน 72 …

,

,

,

,

,

,

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN