มหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : 1 Minami-Nonogamicho, Shimogamo, Sakyouku, Kyoto 606-0847 Japan
มหาวิทยาลัยสตรี นอร์ทเธอดัมเกียวโต

ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1961
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1,731 คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ 39 คน
วีซ่า College Student


เข้าสู่โฮมเพจของมหาวิทยาลัย
 สัญชาติของนักเรียน (ณ เดือนเมษายน 2552)
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
เวียดนาม

ไทย

มองโกเลีย

31
4
1
1
1
1


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสตรีศึกษาสากล

เปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติสู่ภาควิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรม
เปิดสอนการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อนักศึกษาต่างชาติ
จัดทำหลักสูตรเพื่อให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่
 มีการจัดตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงหลักสูตรการเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ


ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยนอร์ทเธอดัมเกียวโตตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 โดยกลุ่มแม่ชีการศึกษานอร์ทเธอดัมที่ได้ขยายการศึกษาไปใน 37 ประเทศทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยสตรีคาทอลิกแห่งเดียวในเมืองเกียวโตที่ได้เปิดให้ความรู้ในระบบการศึกษาสี่ปี มาเป็นเวลา 44 ปี โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้การศึกษาแก่สตรีให้มีความคิดแบบสากล มีบุคคลิกดีและมีความรู้ ภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ ความรู้คู่คุณธรรม”

ปัจจุบันสามารถรับนักศึกษาชายได้ในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัย Kyoto Notre Dame มีการอบรมเพื่อพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์  การฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ และจิตวิญญาณในการประสานงานซึ่งกันและกันสู่สังคมโลก  นอกจากนี้ หลักสูตรยังเคร่งครัด มีหลากหลายแขนงวิชา สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติสู่มหาวิทยาลัย Kyoto Notre Dame จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโท มีจำนวนรวมกัน 1,600 กว่าคน มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 30 คน โดยเฉพาะจากประเทศในเอเชีย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอที่จะสามารถสื่อสารและฟังการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุน แก่นักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่ อาทิเช่น การช่วยเหลือค่าเล่าเรียน การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101 - 104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.