Jeducation Autumn Study Trip 2018 : Minakami x Tokyo

Jeducation Autumn Study Trip 2018 : Minakami x Tokyo

SHARE
, / 2273 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

โปรแกรมเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงปิดเทอม สัมผัสประสบการณ์หลากหลายในแหล่งโอโซนธรรมชาติเมืองมินาคามิและเมืองหลวงโตเกียว !!

เดินทาง 7 – 21 ตุลาคมนี้ ( ปิดรับสมัคร 7 กันยายน 2018 )

* รวมค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น,ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร(28มื้อ),ค่ากิจกรรม,ค่าเดินทาง

ผู้ปกครองหายห่วง น้องอายุ 13 ปี เดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น พร้อมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

  1. โรงเรียนมัธยมปลาย Tonenumatagakko Kumiai Ritsutoneshogyo High School
  2. โรงเรียนสอนภาษา Toyo Language School

♥ เนื้อหาเรียน พื้นฐานการสนทนาเบื้องต้น ในชีวิตประจำวัน (ระยะเวลา 9.10 – 12.25 พัก 15 นาที)

ที่พัก

  1. โฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น 1 หลัง จำนวน 3-4 คน
  2. TOYOKO INN NISHIKASAI

♥ ห้องพักคู่ (ห้องสูบบุหรี่ และ ห้องไม่สูบบุหรี่)

ตารางกิจกรรม

* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันที่เหมาะสม

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

⭕️ สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่ากิจกรรมต่างๆ, ค่าเดินทางระหว่างทำกิจกรรม, ค่าอาหาร (28 มื้อ),ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าประกันการเดินทาง

❌ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าอาหาร (11 มื้อ), ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

🚩 เงื่อนไขการรับสมัคร
อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

📃 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร (Download) , สำเนาหนังสือเดินทาง , สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 1.5 นิ้ว)

* กรณีไม่ครบ 10 คนไม่สามารถเปิดโครงการได้

💴 การชำระเงิน

  1. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือหลังจากสมัครภายใน 3 วัน (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
  2. ชำระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์
    ชื่อบัญชี บจก.เจเอ็ดดูเคชั่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447
    (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทางทางอีเมล ask@jeducation.com)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN