หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ของญี่ปุ่น ที่กำลังเปิดรับสมัคร เทอมเม.ย. 2017

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ของญี่ปุ่น ที่กำลังเปิดรับสมัคร เทอมเม.ย. 2017

SHARE
, / 5717 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หรือ เซนมง ของญี่ปุ่น จะเน้นให้ความรู้ทฤษฎีตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงทักษะการปฏิบัติและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชำนาญ สามารถนำมาประกอบอาชีพได้จริง แม้ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้ในด้านนั้นๆ มาก่อนเลยก็สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ

การเรียนหลักสูตรวิชาชีพนี้  ในปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาไทย ที่ต้องการเรียนรู้สาขาวิชาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาที่เรียนจบมาในระดับปริญญาตรี หรือนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ที่มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการศึกษาอย่างเจาะลึกทางด้านวิชาชีพโดยตรง

ระยะเวลาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตร 2 ปี แต่มีหลายหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในประเทศญี่ปุ่นมีวิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 3,000 แห่ง  ทุกแห่งสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ

 

❣️คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ 12 ปี หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ข้อใดข้อนึงดังต่อไปนี้
      2.1 เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 หรือ N2
      2.2 เป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200 คะแนนขึ้นไป
      2.3 เป็นผุ้ที่ได้คะแนนน BJT ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ มากกว่า 400 คะแนนขึ้นไป
      2.4 เป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 
      2.5 เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียนมัธยมต้น หรือโรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุ่น เป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

📄 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

** ขอรับใบสมัครได้ที่ ask@jeducation.com **

 1. ประวัติส่วนตัว (แบบฟอร์มของโรงเรียน)
 2. หนังสือสัญญาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน, หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย, Agreement (แบบฟอร์มของโรงเรียน)
 3. Recommendation Letter (แบบฟอร์มของโรงเรียน)
 4. หนังสือรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถานศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับจริง)
 5. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น
 6. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร จำนวน 9 รูป(ขนาด 4x3cm หรือ 1 นิ้วครึ่ง)
 7. สำเนาหนังสือรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)  ระดับ N2
 8. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย, ตราประทับการเข้าออกญี่ปุ่น)
 9. หนังสือรับรองยอดเงินฝากในธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 11. หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 12. ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน

 

⭕️ สถาบันที่กำลังเปิดรับสมัคร

🎌 College of Business and Communication  🎌
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
01
ปิดรับสมัคร : 31 มกราคม 2017
ค่าสมัครสอบ : 2,000 บาท
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 30,000 เยน (และคืนค่าสมัครสอบ 2,000 บาท)
วิชาที่สอบ
ภาษาญี่ปุ่น  1 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype

 

🎌 Tokyo Visual Art 🎌
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
02
ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2017
ค่าสมัครสอบ : –
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 20,000 เยน
วิชาที่สอบ
ภาษาญี่ปุ่น  1 ชั่วโมง
เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype

 

🎌 Tokyo Design College 🎌
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
03
ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2017
ค่าสมัครสอบ : –
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 20,000 เยน
วิชาที่สอบ
ภาษาญี่ปุ่น  1 ชั่วโมง
เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype

 

🎌 ECC College of Beauty & Style 🎌
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
04
ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2017
ค่าสมัครสอบ : –
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 20,000 เยน
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype

 

🎌 ECC College of Computer & Multimedia 🎌
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
05
ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2017
ค่าสมัครสอบ : –
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 20,000 เยน
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype

 

🎌 ECC Kokusai College of Foreign Language 🎌
(( คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน ))
06
ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2017
ค่าสมัครสอบ : –
ค่าสมัครเรียน (เมื่อสอบผ่าน) : 20,000 เยน
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ผ่าน Skype

 


 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN