คณะอาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาสื่อนฤมิต ( New Media ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปดูงานที่ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology และวิทยาลัย Nihon Kogakuin Collegeคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตร New Media ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เกม คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและแอนิเมชั่น ฯลฯ โดยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำสมัย

คณาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศ นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะและความร่วมมมือระหว่างสถาบัน กับทางมหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology และวิทยาลัย Nihon Kogakuin College ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองแห่งเ็ป็นสถาบันในเครือ Katayanagi Institute ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียโดยเฉพาะ


วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology


จากซ้ายไปขวา
  • Mr. Inami Mamoru ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ Tokyo University of Technology
  • ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • Mr. Mikami Koji (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) Faculty of Media , Tokyo University of Technology
  • อาจารย์สุวิช ถิระโคตร หัวหน้าสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


.........................................................................................................................................


วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เยี่ยมชมวิทยาลัย Nihon Kogakuin College , Kamata Campus

เก็บตก
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร
บนรถบัสของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Nihon Kogakuin Collegeสถาบันที่สนใจเยี่ยมชม-ดูงานที่สถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อได้ที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
Email : ask@jeducation.comCopyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.