สถาบันที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทนสำนักงานในประเทศไทย


  Tomakomai Komazawa University
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
- Intercultural Studies
- International Communication
Hokkaido
 

Kwassui Women's College
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน - 1ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะดุริยางคศิลป์
- คณะพลานามัยศาสตร์

Nagasaki
  Kyoto Notredame University
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาโท
- คณะมนุษยวิทยาวัฒนธรรม 
Kyoto
  Kyoto Gakuen University
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี / หลักสูตรปริญญาโท
- คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Economics
- คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration
- คณะชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Faculty of Bioenvironmental Science
- คณะมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
Faculty of Human and Cultural Studies


Kyoto
  Kyoto University of Art and Design
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี / หลักสูตรปริญญาโท
ด้านศิลปะและการออกแบบ
Kyoto
 

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101-104

 

Copyright©2000 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
โทร 0-2267-7726 แฟกซ์ 0-2631-2040
E-Mail :
ask@jeducation.com
แผนที่สำนักงาน