โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

7-11 Hatchoubori , Naka-ku , Hiroshima 730-8523 JAPAN็Hiroshima YMCA International Business College
Japanese Language Course


ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1938
จำนวนนักเรียน 103 คน


เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


Hiroshima YMCA International Business College เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 เป็นเวลากว่า 65 ปี มีการดำเนินงานเกี่ยวการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ เป็นประโยชน์แก่สังคม ในปี ค.ศ.1989 ได้เริ่มต้นเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษา Hiroshima YMCA International Business College เริ่มเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตามระบบหลักเกณฑ์การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มีนักเรียนต่างชาติ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วมากมาย ปัจจุบันดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรการศึกษา และวัฒนธรรมของ Hiroshima YMCA International Business College

ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาในการเรียน มี 3 คอร์ส ซึ่งสามารถเข้าเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ตรงกับ ระดับความรู้ที่เรามีอยู่ได้ โดยจะแบ่งชั้นเรียนตามระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเสริมในการฝึกทักษะการฟัง ( Sound Lab ) มีชั้นเรียนคันจิเสริมพิเศษ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
มีอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นช่วยสอนพิเศษให้กับนักเรียนต่างชาติ ในช่วงเวลาหลังเลิกชั้นเรียนปรกติ
หลังจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางของทางวิทยาลัยได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าและส่วนลดค่าเล่าเรียนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่ทางสถาบันเปิดสอนมีดังนี้
  • The Department of Medical Office Work หลักสูตร 2 ปี
  • The Department of Hotel หลักสูตร 2 ปี
  • The Department of Information Business หลักสูตร 2 ปี

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.