โรงเรียนมัธยมปลาย

ข้อมูลทั่วไป หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ นักเรียนไทย สถานที่ตั้ง การรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : 5835 Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 431-1115 JAPAN




ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1983
จำนวนห้องเรียน 12 ห้อง
จำนวนนักเรียนญี่ปุ่น 296 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 35 คน
วีซ่า College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน

 


OISCA Academy เป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กร นานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของสถาบันที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

ปัจจุบัน ในยุคของสังคมและข้อมูลข่าวสาร มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องจากครอบครัว เพื่อเข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนที่สุด ปัญหาที่พวกเขาเหล่านั้นได้พบเจอก็คือ ความยากลำบากในการเรียนภาษา และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเพื่ออนาคตทางหน้าที่การงานที่ดีในประเทศของตนเอง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ OISCA Academy จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศหรือบุตรหลานของผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ และ เพื่อเป็นการปูทางให้กับนักเรียนในการก้าวเดินต่อไปในอนาคต




วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน




โปรแกรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงปิดเทอม
เดือนเมษายน ระยะเวลา 3 สัปดาห์
เดือนตุลาคม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ >> กำลังรับสมัคร


คลิกดูภาพตัวอย่าง




OISCA College for Global Cooperation
Japanese Language Department

แผนกภาษาญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตร 1 - 2 ปี โดยมุ่งเน้นทักษะความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ด้าน เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง และเพื่อสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีจัดให้มีชั่วโมงเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น




ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com





Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.