วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง


หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ที่อยู่
20-7 Ekimae-honchou Kawasaki-ku Kawasaki, Kanagawa 210-0007
ตั้งอยู่ในเขต Kawasaki ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและโยโกฮามา

ปีที่ก่อตั้ง
ปีค.ศ.1948

ประเภทวีซ่า
College Student

  เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน  

ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน


Department of Japanese Education
Training Japanese as a Second Language Course
ภาควิชาการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ฝึกอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

มุ่งเน้นทักษะและเทคนิคในการสอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาถึงที่มาและแก่นแท้ของหลักไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนต่างชาติ และจัดให้มีการฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ พร้อมทั้งอบรม และเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

*รับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เท่านั้น
Department of International Business
ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ปี)

ปูพื้นฐานทักษะความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการเข้าทำงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • International Trade Business and Logistics Course
  พนักงานบริษัทการค้าระหว่างประเทศ, บริษัทขนส่งของสายการบินต่างๆ,บริษัทนำเข้า – ส่งออก , กรมศุลกากร, เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต เป็นต้น

 • English Communication Course
  พนักงานบริษัทการค้าระหว่างประเทศ, พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน, เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต, ล่าม หรือ นักแปลภาษาอังกฤษ, เลขานุการ เป็นต้น

 • Computer & IT Course
  Computer Operator, Database Engineer, Web Creator เป็นต้น


Department of International Business and English
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 1 ปี)

 • International Trade Business Course
  สอนเทคนิคการติดต่อ และ การเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เพื่อการติดต่อ และ ก้าวสู่โลกธุรกิจสากลอย่างมั่นใจ

 • English Proficiency Course
  เรียนรู้เทคนิคในการแปล การเป็นล่าม และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ

  *รับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นDepartment of International Hotels
ภาควิชาธุรกิจการโรงแรม (หลักสูตร 2 ปี)เรียนรู้เนื้อหาวิชา และ ความรู้ที่จำเป็นในงานด้านการบริการ และ การบริหารงานโรงแรม

สายงานที่เกี่ยวข้อง

 • Hotel Management & Hospitality
  งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรม, รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • Bridal Course
  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในพิธีมงคลสมรส หรือ ฝ่ายจัดงานเลี้ยงในพิธีมงคลสมรสของโรงแรม
คุณนพรัตน์ ลาภพาณิชยกุล
นักเรียนไทยที่ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ CBC

คุณณัฐพงษ์ บุญพร
นักเรียนไทยที่ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ CBC


แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของวิทยาลัย CBC
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-103
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.